ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 6 ਨੂੰ, 2020

2020-03-11
ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸਚਮੁਚ ਬੇਹਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵਿਚ। ਸਵਰਗ ਗੁਸੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਸੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਗੁਸੇ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਨੇਹੀ, ਰਹਿਮਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਵਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ । ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ। ਇਕ ਨਾਇਕ ਬਣੋ।

ਅਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਠੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀਗਨ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ, ਬਸ ਜ਼ਲਦੀ ਬਣਨ ਲਈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸੈਟ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 9 ਨੂੰ, 2020, ਇਸ ਸਾਲ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਮਾਂ 9 ਵਜ਼ੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਬੇਹਦ ਵਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗਈ ਮਾਨਵਤਾ ਵਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਇਹ ਇਕਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਬਣੇ ਹੋਂ ਵੀਗਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਵੀਗਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੀਗਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਚਿਤ, ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ , ਅਭਿਆਸ ਇਕਠੇ - ਲਗਭਗ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਉਸ ਤਰਾਂ; ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਨਹੀ ਇਥੇ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਕ ਨੇਕ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ, ਜੋ ਫਬਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚ‌ਿਆਂ ਲਈਂ। ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ । ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ! ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਹਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚ।

ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਬੰਬ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਨਹੀ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਲਈਂ। ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰੋਧ-ਭਰੀ ਪੀੜਿਤ ਐਨਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਚੇ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਨਰਕ ਨਾਟਾਲਣਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, 9 ਵਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ (ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਮਾਂ)। ਇਕ ਅਲਾਰਮ ਲਾਵੋ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਹੋਵੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ