ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:14

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

(Master said that Good Love was the assistant to the Third Level Lord, and yet Good Love came down to protect Master against him and maya. Why did Good Love choose Master over the Third Level Lord?)(Master, did President Donald Trump help bring peace between countries in a past life? For example, perhaps as a nation’s leader in ancient times?)(Master, did Chairman Kim Jong Un come to Earth for a peace-making role or another role to benefit our planet?)(Master talked about good leaders in the last conference. Why are the leaders that are good seem to be portrayed as the very opposite of that? Is that part of maya/negative forces, or is there a purpose behind it?)Anyways, it’s very difficult to recognize the bad from the good, because there is also some catch in between, some strings attached to what they do. I mean, before they were born. They have to do this and that. Also, to disguise. (Yes, Master.) So, they cannot just do all good, all at once. For example, like that. Or it seems like they did bad, but actually, they did good. (Yes, Master.) I told you before, I cannot explain everything. But trust me when I say somebody is good. (Yes, Master. Yes.)The good people, good leaders or the spiritual people, or good Masters, they came into the enemy state. It’s lucky that they’re still alive and continue working and not immediately killed almost, like Jesus Christ. (Yes, Master.) What has He done? The Lord Jesus, what has He done to anybody? (Yes, Master.) Even if He keeps preaching, even if He says He’s a child of God, so what? Nobody has to believe Him. (Right. Yes, Master.) But they don’t have to kill Him in such a way. (Yes, Master.) And for that, the world has to slump into darkness for a long time. Nobody sees it, but many people were condemned to hell and darkness for long, long, long centuries. And that influenced the development of our world, spiritually and scientifically as well. (Yes, Master.) Not just the meat eating that adds up on to it, that makes many wars, many plagues, many disasters. Do you understand me? (Yes, Master.) People don’t know it, don’t see it. But the murder of Jesus Christ brought so much misfortune, disaster onto our world.We have to work now, day and night. We cannot escape. We have to work. You can see the world is in such a shape. (Yes, Master.) …So we have to work. We must. (Yes, Master.) We must win. (Yes, Master.) We don’t let the maya win anymore, even indirectly through brainwashing the humans or some of their leftover weakling subordinates. Got that? Yes, Master. We have to win. We have to do it. We have to rescue all suffering animals so that we don’t cry anymore. (Yes, Master.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-05   79 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-05

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:30:09

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

"Master, many countries report that young people are staying away from alcohol and intoxicants. We’ve also seen kids doing fundraising activities for charities and animals. Master, is this because higher level beings are being born in our planet at this time?""Master, COVID-19 affects all corners of the globe. As the chief of the World Health Organization puts it, we “fight a common enemy.” We have seen more cohesive efforts in the world, for example, debt relief of underprivileged nations and collaboration on medical treatment research, etc. Will this trend continue and the world be a tight-knit community?""Master, as science and technology advances, we’re learning more and more about the universe. (Yes.) Will this prompt people to be interested in spirituality and seek the Truth?""Master, the Trump administration has announced Sudan and Israel have agreed to normalize relations. Earlier, Bahrain and the United Arab Emirates established relations with Israel. (Yeah.) Could these events signal that the states of the Middle East and the North Africa region are also ready for peace just like in Korea?""Master, the lower Heavens’ gods attained their positions based on merit. Merit gave a compassionless Brahma the power to create the Three Worlds and rule over them. Does Heaven mandate that a being must have a certain amount of God’s Love before they can create and rule?"…They have, but limited. (Yes, Master.) It’s just like you, the so-called disciples studying with me. (Yes.) And I told you OK, you have to do this, you do that. Not have to, but you should. Like being vegan, being compassionate, being loving and kind. But they are trying. (Yes, Master.) You’d be trying. But that doesn’t mean that is enough to be worthy, (Yes.) except relying on the Master’s grace to go up. The love that you have is so thin, I mean the so-called disciples, so thin that they don’t even realize that they don’t have it. (Yes, Master. Understand.)…Just like, sometimes, people elected a leader, and they came in maybe with a big, big ideal – they think they have ideals or good intentions – but once they are in that power, they keep forgetting it. Or exercise very little of their idealistic power, idealistic origin. And they will just go with the flow, and their subordinates, everybody keeps feeding them with all the negative ideas and information that make them forget, and then they would just do wrong, forget their original ideals. This is not only Brahma alone, but this is also…
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-04   1970 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-04

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:30

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

Because you want to know yourself more, so you came here. Because you want to help others, so you help the homeless, the disaster victims, and Supreme Master TV. So, very simple life. Even I don’t need to teach anymore. Just like that. Inside, know yourself; outside, help others. Help other beings. Other beings, not just humans, but animals, insects.And one of the sisters in the temple, she took care of the master. Maybe helping with clothes and something like that, she and her mother. Oh, she was very jealous because the abbot was very fond of me. And one time… I didn’t know much Chinese at that time, but I knew they were fighting about me. That’s the first time I heard the abbot’s loud voice and very serious face. Normally, when he taught, he didn’t smile a lot, but he had never raised his voice like that. Afterward, I left anyway. So, after he knew about it, that his own people, disciples came and learned with me, he called me into his small studio where he saw the disciples, not his own room.He was a very ascetic monk; he really practiced. He slept only on the floor. I also. I had only one blanket, and a seat, folded into foursquare – the leftover blanket from other disciples before. And I also took their leftover clothes to wear. Life was so simple and happy, and, oh, no worries, truly. When somebody else already has a house for you, has a room for you, you don’t pay bills or anything. And you can take second-hand clothes to wear at your liberty, and even blankets you don’t have to buy; it’s already there. You shake it, and then you use it. I felt so cool. You don’t have a responsible feeling. That is the best thing. You feel so free, so free. I worked very hard.So, they were fighting, one day. So, I just pretended I didn’t understand much. I did understand some but not the whole thing. So, he asked me. He called me into the studio room, and he asked me, “You are teaching this and that people, right? They came to ask for your teaching, right?” I said, “Yes, they came. They forced me to.” He said, “It’s different from what I’m teaching here, right?” He taught breathing and concentrating maybe on the nose or finger, and the eyes opened one third. Just look straight in front of you with the eyes opened, like this, all the time. Oh, I cheated. I closed because it hurt so. Of course, he didn’t check. He didn’t check who closed, who did not.So, he was teaching his disciples to meditate and retreat, and we did all the same. I did the same. I never said anything, until those days when the Black American people came, and then the cat got out of the bag. So, and then he asked me, “How come you never taught me?” I was surprised he asked. I said, “Oh, because you never asked.” And that’s it. That’s the end of our conversation. He should have asked me. I only answered his question, but he didn’t ask further. Maybe he felt embarrassed or something. For spiritual practice, you should never bring your ego into play. You should be always eager to learn more. If I truly believe or know something better than this Quan Yin Method, I would continue. In fact, I did some, but nothing worked very well. Like all the yoga stuff. I went and tried different things, just in case. In the beginning. But, so that’s that.But if I truly know or believe that there is something better, I would go learn right away, even now. But because I know so well already, I know too well inside already, so I’m not going anywhere. That’s all. I just feel so happy if I have time to do my own stuff, not to go anywhere, learn anything more. Like the Buddha said, “You’re already finished with learning. You’re beyond learning,” in those sutras. I feel that way. I feel I’m beyond learning. Or behind learning. Something like that. OK, guys. Go eat, go home. (Thank You, Master.) You’re welcome.I’ll try the shoes. My God, it took me some time to pick these shoes to match my petticoat, and then it’s broken. Let me down like that. Because this one is easy. It doesn’t have straps or anything. You just slide in and go. And still, it let me down. Shame on you! You were selected. You should feel happy and honored. What did you do? You laughed at me. Look! I know why. It looks new because I don’t wear a lot these years. They bought so many; everybody bought different things. It looks new but it’s too old, or maybe it wasn’t glued well. We are laughing too hard, so… It also has a “soul.” Shoe has a “soul” (sole). Laughing. Has “soul,” right? Chinese don’t understand that. I play with words.Thank you very much. Maybe I can fix it, just glue. UHU, what is, Glue-All, everlasting glue. (Super Glue.) Super Glue. …cannot do it. Sorry, guys. Have to put it on here. Maybe I can see it better. For you, even more difficult to see your toes than I, so don’t laugh at me. I’m putting on some weight or something, sitting too long and computer every day, not used to it. Thank you. Good. Good, you give me shoes. Thank you. Getting better all the time. Give me glasses and then give me shoes. Complaining does work. How to say it? Complaining does work. You’ve progressed. The merit is immeasurable.I’m just doing with my feeling. I don’t even see where it is. That’s what I call “doing without doing.” Just use your feeling. Is it OK? No, the men don’t understand women. It’s OK. Very good. OK. Go eat, good appetite, (Thank You.) and good practice. Good practice. I thank all of you again for helping the world, by helping Supreme Master TV in any way.So, what shall I do? I have new glasses. Check it out. I like both, very fashionable. Which one looks better? (That one, first one.) This one. (Yes.) (This one.) Why? (Very fashionable.) Very fashionable? (It’s classy.) It’s good. It’s a good make. (White. Matches Your pearls.) My fake pearls, my vegan pearls. This one no good? Looks very impressive. (It’s OK.) Not impressive? Bigger than my face. This one’s better. (Fits better, yes.) Guys, you do know something about luxury. It’s a good brand. I don’t want to say what. People might think I got some commission from them. Famous brand. I was desperate. I needed something, and in the airport, they don’t sell cheaper stuff. Only in the gas station, you can find. These are a little bit big, but it’s good. It’s fashionable nowadays. They wear big things. This for me? Keep it here. So next time I come, I can wear it, or maybe I take it. It’s all mine. Mine. Not for you. No, no, no, no. I forgot what brand it is. I have to look, maybe, but I’m not telling you. No more secrets nowadays, no more. Too many secrets. Wow! No wonder. You know everything about luxury and good stuff. I did not know until I bought it. The price told me that it must be famous. And I asked, “Is this a famous brand?” “Of course, Master! What do You think? The name, You didn’t know?” I said, “No.” So many names nowadays are famous. Wow! You look better. When you don’t see people too close or clearly, they all look good and feel good. OK, thank you, friends.Love you guys. (We love You, Master.) (We love You more.) Are you sure? (Yes.) How can you love me more than I love? (Too good from You.) Cannot be possible. The fruit, give it to the new people. New people, never had? One. Never mind, never mind. First, just a banana. Sorry! (It’s OK.) Risk your life for it. It’s too far. Here. Banana is easier to throw. Wow! Incredible! Wow! Look at that! Should be on a football team. Give, give, give, give. And this one, please, give, give, give. This one. It’s just a few.Oh, you know what? Last time the artists were here, Mitchell, she introduced the song. Oh, I liked it so much! I listened to it many, many times at home, whenever, and I was so sleepy already, but I still wanted to listen, because that was the only time I could listen. It was very cool. I listened many times. And one of our brothers is in there also. That guy. I thought it was you and I asked, and it was really you. Cool. What made you go there and mix in there? There you go. Very good. Excellent. We’re going now. Something like, “Go vegan, go,” something. Can you begin? (“Go vegan, go vegan, go.”) Not like that! You have to really sing. I forgot the... “Go vegan, go.” (“Go vegan, go vegan, go.”) “Go vegan, go vegan, go.” “No meat, no dairy, no, no.” (“No meat, no dairy, no, no. Go vegan, go vegan, go.”) “Go vegan, go vegan, go.” (“No meat, no dairy, no, no.”) “No meat, no dairy, no, no.” OK, I am going. (Take care, Master.) I am going now. I really am going. I am not joking. I am going. You should know. (OK.) Thank you. Maybe like this, safer.Sometimes, when I meditate, things are revealed to me. Or there are some messages, and I don’t even know until later when I have time to check. See you later, guys. (See You later.) See you whenever, and you enjoy your life. Meditate. Be good. Very simple. Very simple. I told the ex-vice president of your country. I said, “Here, we live very simple,” because she asked me what we do. I said, “Here, we live very simple. Our life is very simple. Inside, we get enlightened and wisdom. Outside, we help others. That’s all.” Very simple. Inside, know yourself; outside, help other people. Isn’t that simple? (Yes.) Not just people, but help others. (Yes, Master.) It’s very simple. Is it simple? (Yes.) Inside, get to know yourself; (Yes.) outside, help others. That’s the only simple thing to do. Not complicated. I talk a lot, but it boils down only to that: inside, get to know ourselves; outside, help others. Very simple. Because you want to know yourself more, so you came here. Because you want to help others, so you help the homeless, the disaster victims, and Supreme Master TV. So, very simple life. Even I don’t need to teach anymore. Just like that. Inside, know yourself; outside, help others. Help other beings. Other beings, not just humans, but animals, insects.(The most merciful Master.)Hallo. Nice hat. The climate has really changed. I think we really have climate change. Because Taiwan (Formosa), today I looked at the weather, or maybe not today, but I look at the weather forecast for Supreme Master TV these few days, 27°C! You’re joking! We are nearly Christmas already. It’s supposed to be very cold. 27 degrees! (Celsius) Must be joking. This is winter, isn’t it? (Yes.) Christmas is coming soon. (Yes.) 27 degrees! (Celsius) I watched the forecast for a few places on Supreme Master TV. 27 degrees C in Taipei. That means it’s about the same here. My God. Must be joking. 27 degrees C. It’s like summer. Look at me in this dress. I don’t even feel cold. I feel hot actually. I’m going. I really have to go.Thank you, thank you. My car is here already, but I’ll go to the kitchen. I’m going to eat in the kitchen. I’ll eat with the working team. We don’t eat together every day, not every time. I thought I could not make it today. Because I fell asleep over there, I thought I would go home soon to rest. But I ended up staying for so long, and I still have to eat. How strange! (Hallo, Master.) Hallo. (Master is beautiful. You dress more and more beautifully.) SM Celestial clothes. (Master is so beautiful.) We designed this ourselves. (Hallo, Master.) It’s our own design. There’s new Celestial Jewelry. (Yes.) Are they on display? (Yes.) Anyone wears it? Let me have a look. (Elixir.) They didn’t give me any. All are for the disciples. They forgot me. (Hallo, Master.) Wow, so many Dharma guards. Wow! Look, it’s spectacular! Wow, very impressive. Thank you. Thank you very much.They won’t let me live in that cave. Wow, they wrote so many letters, saying this and that would happen if I live in it. I don’t want to live in it either. There is a new one. I don’t have to live in the old one. I wanted to repair it to serve as a memorial. But they said it can’t seem to be fixed. (Yes.) It’s dilapidated, not easy to fix. No one can go in. It’s dangerous. Because it’s too old, it can collapse any time. Hallo. (Hallo, Master.) Long time no see. (Hallo, Master.) Long time no see. Such a long queue, as if to see a celebrity. It makes me feel very important. (Master is very beautiful.) Thanks a lot. (Master is so beautiful.) Thank you. Thank you.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-03   114 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-03

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:48

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

So, the abbot said, “You can do more than you think.” Then he really could. Meaning the body is able to withstand more than what we think. We just pre-programmed ourselves into thinking that, “Oh, I need this, I need that. I need to sleep.” But if we have an interesting movie, sometimes we don’t sleep at all. Keep watching, watching, watching.Dates. Green dates, green color. Dates, right? And I bought just a small amount in a plastic bag. And I went there and offered to the abbot at that temple, and he shared it with Roshi Kapleau. Roshi is Japanese, it means “master,” master of Zen. Meaning he already became a teacher, he could teach Zen already, so, Roshi Kapleau. And he talked in Taipei before. One time, he came all the way from America. He wrote a book also. He went to Japan and studied Zen there. I will get to the point soon. You know my calendar by now. It makes it more interesting. Otherwise, I’d just tell you in two seconds, finished, nothing else and no punch line or no waiting.And then, I didn’t mean to sneak or anything. I just happened to be outside next to that window, outside of the window with other people, and they were eating inside at the table, and the abbot gave him these green dates. You eat it, it’s similar to an apple. It’s crunchy; it’s about this big only. Oh no, some are bigger, about this big. About like this and this big, and it’s crunchy. It tastes very nice. It depends on which one, of course, but mostly it tastes very nice. I like it very much. A long time I haven’t seen it, but if I see it, I will save one and show you, so you can drool, only one.And the abbot offered my dates, the green dates, to Roshi Kapleau and said, “Oh, this is precious. This is precious.” He didn’t know it was from me. I did not give it directly. I gave it only, of course, to his disciples and they gave it to him. And, just by the way, I sat there and saw him giving it to Roshi Kapleau and said, “Oh, this is precious. This is precious.” But I don’t know why he said that. Maybe he sensed something. He was also a very good practitioner, Fourth Level at that time. I let him go up already.And he said, “This is precious. This is precious.” He offered it and introduced that to him. But I wondered why he said that because this thing in Taiwan (Formosa) is nothing really precious. It’s nothing really precious, is it? And in season, it’s plentiful, and it’s pretty cheap because I even I could afford it out of my NT$500 per month. How much is that? NT$500. How much is that? ($15.) Ten? ($15.) Fifteen? Fifteen dollars. But I had to pay for the bus to go there, because I admired that abbot at that time. I was a nun, a freshman from precept school. So, I went there and then I accidentally saw him also, Roshi Kapleau. So, they ate it and then they seemed to really enjoy it. Oh, my heart felt so good, so good. Because they didn’t know it was me who gave it even. So, they did not know that I was so happy inside. Because the abbot, he was a big monk. Many people came and he had everything, all the offerings of the people, all the time. So, for him, this little green date was nothing. But he said, “Oh, this is precious.” He kept saying that while offering it to Roshi Kapleau. “Oh, this is precious. This is precious, precious.” He really meant it. His face and.... And then they ate, and they enjoyed it so much.The silent giver just secretly knew about their secret. Oh, I loved… I never forgot that feeling. Felt so good! Felt so good. Because I didn’t have a lot of money. And this thing for me, I thought this was nothing at all. Thus, I didn’t even directly give it to him because it was nothing. Just like you go out and buy a few grapes or something. Grapes are even more valuable. So, I felt already very embarrassed that I didn’t have much to give. So, I gave it to whomever. I said, “Ah, this… Yeah, you know.” Like I didn’t even say for whom or anything. I thought they would just put it together in a bunch of oranges, apples, mixed together for everybody. I did what I could. I didn’t want to come empty-handed and that’s all I could afford. But they sat there and ate it all with appreciation and gusto and love and said, “Precious, precious!” Repeated it again, again, and again. For this monk to say that. He’s very famous in Taiwan (Formosa). He was very famous. He’s gone already, gone to Heaven already. But for him to say that, and I admired him. He went to my resided temple at that time and lectured. Though I did not understand much, but I saw him as a very dignified monk, a true monk. And the way he looked. Oh, I really liked him so much. So, I went to visit his temple and brought my little recording machine that I had, to record his teachings. So that when I came home, I could have it translated for me.Because I love monks who are real, monks and nuns who are real, and even go out and preach to people. And the way he looked. Just like when you look at the picture of Baba Sawan Singh, you feel something, you feel He’s something. Not just any other Sikh gurus, but He has something. Immediately, the first time I saw, that’s how I felt. The photo only. He was gone then. So, I felt very good. But that’s not the end of the story. Remind me before the calendar gets too long.So, this Roshi Kapleau, he had been studying Zen with true Zen monks in Japan. He also wrote something very funny. American. He asked, “Why don’t you eat beef or eat meat?” American. I don’t know if at that time, he was vegetarian or not. Maybe later he was. So the monk in the temple, the Japanese monk, not the abbot but a simple monk, said, “We don’t eat meat because we cannot afford it.” So, he wrote it – he thought it was funny – in his book. I had it, the book. I don’t know how I had it, but I don’t know where (it is) anymore. Gone with the wind, anyway. I’ve traveled too much. I don’t have many things left. So, he studied with Zen monks in Japan, the famous Zen monks. I forgot his master’s name. And then he graduated. But in Japan, sometimes, they do retreats, of course, together, for one week or two weeks. And one time, they did it for two weeks. The first time he went there, they were doing it for two weeks. After two weeks, they still made him continue to sit longer. He said, “Oh! I cannot anymore! First time I sit so long already.” Then the master abbot said to him, “You are more capable than what you think. Just sit extra.” And he did!I want to say that our body is really a marvel. You can push it to the limit. Of course, we don’t always want to push. We want to enjoy a little nap here and there. Oh, my God, life is hard enough. But don’t nap too long. Don’t say, “Master said that.” You nap a lot already. Even during meditation, you nap a lot. Lucky you’re not in a Japanese temple. In Japan, the abbot or the assistant comes around with such a long, long, very long stick, flat, and they can reach you anywhere, like omnipresent, omnipotent, because it’s long. And mostly, the temple is not that big. So, even they can sit here, they see you’re napping, then they “puck.” Wake you up so rudely. But it’s not that painful. I’ve been hit. Once. But it’s not painful. It’s just the embarrassment. They want to emphasize that, “Hey, you cheated. You are not a good practitioner. Sleeping on the job! No good!” Seems like that. But it doesn’t hurt. They don’t do it to hurt you. But they have to do it correctly; otherwise, it might hurt you in a different way. So, it’s just on the shoulder. Tap one shoulder, two shoulders, that’s it. Once, and then you probably won’t dare sleep again because it makes a noise, and everybody looks at you and knows that you were sleeping. And for Zen monks, there’s a pride – a pride to sit straight non-stop and saying something like, “Moooooo.” Or maybe, “Ommmm.” Or maybe, “Whoooo am I?” Or, “I am whoooo?” I know who I am, but maybe you don’t know, so you keep asking yourself. Koan.And they’re very diligent. They also sit outside in the night. And then he did it. So, he wrote it in his book. He did not think he could make it because: “How can I? Sat already two weeks, how can I sit another week? For what? How can I? How can I? We’re so happy it ended, that we can go out, do what we want. Now the abbot makes us sit again.” So, the abbot said, “You can do more than you think.” Then he really could. Meaning the body is able to withstand more than what we think. We just pre-programmed ourselves into thinking that, “Oh, I need this, I need that. I need to sleep.” But if we have an interesting movie, sometimes we don’t sleep at all. Keep watching, watching, watching. But if it’s going to do kitchen chores or cleaning the bathroom, “Oh, I’m so tired and sleepy.” The reason I was sleepy was also because I didn’t do what I wanted to do. I wasn’t really enjoying preparing my dress or cleaning some of the things, etc. I did not really enjoy it. I do it for the job. Not that I’m not willing, it’s just that willing and enjoying are different things. Sometimes you do things that you don’t want to do, but you do it willingly because it’s for a good cause.So, another story about him is that, when he first came… Japan is cold in winter, believe me, it snows very high. You can see in one of my clips that I walked like this, with a big hat, (Yes.) flowing hat, flowing frill. Japan, near the wood cabin where I lived before. When he first came, it was maybe winter or something, so cold like that. So, they gave him these warm packs – you have it here sometimes – and told him to put it on his stomach, “Dantian,” the solar plexus, then it will warm the whole body. So he did that. And later, they discovered that he’d burned – the whole area burned, nasty burnt skin. They treated him but laughed, saying, “You idiot! Why did you put it directly on your skin? We all put it on the top of the cloth and we bind it.” But he didn’t say anything. He continued to meditate like that. Some funny stories that he told us. So that is his story, the story of Roshi Kapleau. He had students in America afterwards, and this abbot invited him to come. Because this abbot also had another temple in New York. He went Taiwan (Formosa), New York, Taiwan (Formosa), New York. He had a green card.And that’s where I cleaned toilets at the beginning and then was discovered by the group of people, of black American people. They were my first disciples in America. And later, some of the disciples of the abbot also wanted to follow me. I also taught them. Might as well, I already began, why not? And afterwards, I left, because they saw many people came to see me again and again, and it began making smoke. And also, I didn’t eat for a long time, for a while, so they began to get curious and asked me, and then blah, blah, blah, and then I taught them. And then the abbot also got wind of it.Correct? Heard about it; got wind of it. I don’t know where I learned that. I didn’t even use that before, ever. I don’t know where I even read this kind of thing. These people don’t talk like that. Often, no. I haven’t heard it before. It just comes out. Must be from you. Thank you. Your blessing. Yeah! Sometimes you sit with intelligent people, they rub off on you, or vice versa. Or you rub off on them, and you become stupid. Truly. No. If I stay too long with some people who don’t speak a lot of English and who are a little bit less than low IQ, then I become also kind of dull, and sometimes think a long time for one word, and talking but don’t make good sentences. Then I know it’s time to “sayonara” (goodbye) for a while. Otherwise, I become where, I don’t know where I go, become what.So, of course, then the master knew about it. And one of the sisters in the temple, she took care of the master. Maybe helping with clothes and something like that, she and her mother. Oh, she was very jealous because the abbot was very fond of me. And one time… I didn’t know much Chinese at that time, but I knew they were fighting about me. That’s the first time I heard the abbot’s loud voice and very serious face. Normally, when he taught, he didn’t smile a lot, but he had never raised his voice like that. Afterward, I left anyway.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-02   289 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-02

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:36

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

The body is a really funny thing. You can really push it. Sometimes I work very hard, I’m very tired. I want to sleep but I cannot, because of the deadline. Things you cannot say “tomorrow.” So, I just go out, do some whatever silly exercise, and come back and work again, or go drink something, eat something. Just take a break, a few minutes, and then it’s OK.First, they say, “You are vegetarian, right? You’re vegan, right?” And I say, “Yes.” “Ah, yes, I know. You, Supreme Master Ching Hai, right? Yes or no?” And then if I… I cannot say no, and I say, “Yes,” and then they ask again and again and again. “Really? It’s You? Yourself? Supreme Master Ching Hai self?” So I say to the assistant, “Tell her.” I’m embarrassed, man. I cannot just say, “Here! Me! Gorilla coming.” Keep asking ten times, I’m embarrassed. Everybody is looking and listening now. The whole restaurant knows. Before, they didn’t notice; they kept eating their own noodles, minding their own salad. Until they all make a big deal and take photos and whatnot, and then the whole restaurant begins.But at least I can escape quickly. I say, “Sorry, we have to go.” But not like in our restaurant, from the beginning to the end, I just sit there like a theater, for people to watch. And even if the customers did not know, did not notice, the disciples make them. “My Master’s here! Come and look! Blessing!” Oh, blessing. Can I even eat my (vegan) soup in peace and then blessing maybe later? How can I sit there and eat? I just feel shy. Everybody sees if the noodles fall out or not. Or whether or not it’s different when the Supreme Master Ching Hai eats the salad? “Does it stick on Her teeth or not? Because everybody else has that, does She? Because She is the Supreme Master, maybe She eats differently.”And then that’s it. That’s it. I can never finish my (vegan) noodles, because they keep talking. They come and ask questions. I cannot eat, I might get strangled inside, by answering. Then the noodles might strangle me inside, or choke. “Sorry, cannot talk. Water! Please, water!” Oh, man. So, in case you want to be a Master, you should be put off by now (by) all the stories I told you. Normally, if I go, if I eat alone, if they don’t make noise, then nobody’d notice. They also talk with their relatives and friends. They enjoy their noodles, eat their salad. They don’t look at me because so many customers come in and out; not everybody keeps staring at everybody – until they stare at me. And then they make noise, then invite everybody to come and look at me for blessing, you know that? Just a really, poor Master. Like a prisoner, can’t go anywhere.I am so lazy to go out because of that. I don’t know where to go because, mostly, I find a normal outside restaurant, vegan. But, of course, I would prefer to make business also for my people, but I can’t. I might as well never go, because when I go there, I cannot eat anything. She keeps talking and answering. Because all the customers also come, asking and telling me their own opinions about religion, and ask my own opinion about religion, which they don’t care anyway. They just want to talk. And then they tell me their stories, how religious they are, for example, and how they understand about the Diamond Sutra and Surangama Sutra, for example. They would tell me; they would lecture to me. And then I just have to sit there, thinking of my (vegan) soup, listening but not hearing anything. My mind is too occupied with the soup, my favorite soup, and it’s getting colder and colder by (the) minute.So, finally, I say, “OK, we have to go.” “You pack to go?” “No, no, sorry. It’s OK, we can eat at home. Thank you very much.” Go to a restaurant and go home to eat, and not my favorite soup. I don’t want to stay longer, because I’m just kind of feeling shy, feeling uncomfortable with so much attention and being lectured with so many sutras. And even other religious (people) also come and tell me things, or introduce me to another guru. “You will learn a lot from him. You don’t know, wow, he is really something, I’m telling You. I’m not telling a lie. You go and have a look. Go try, go try!” I don’t have enough time to try my own Guru already.I have to do a lot of work. Nobody thinks I have no time. Because I go eat at a restaurant, they think I do that every day, enjoying stuff. They don’t know I’ve been meditating for one week long already or two weeks and haven’t eaten this kind of soup for long, long, long, long, long years. Because not every Aulacese (Vietnamese) restaurant cooks the same food that I like, and different people cook differently. So, anyway, I give up. Even the normal people, normal restaurants, they would recognize, but at least they don’t put their heads over my soup and let me eat first, sometimes. So, sometimes we just buy it and go in the car and eat, enjoy freedom, fresh air. It’s not too bad. Seeing all the cars passing by and “Hallo!” “Hallo!” Because they saw we parked the car on the roadside, and three just nosing in the soup, so they would think, be curious a little bit. “Hallo?” So, we said, “Hallo.” “Hallo?” “Hallo.” It’s fun to eat on the street sometimes. You make a lot of friends. I am thinking to move to Taipei. What do you think? Can you afford it? (Great.) Great. Can you afford it? Yes? (Yes.) No. It’s maybe expensive. Taipei is expensive. And I don’t know if any hotel would like to bear you kind of people: laughing, clapping, crying for no reason, sitting all day, sleeping all night. Oh no, sitting all night, sleeping all day. Don’t move, or move, and go ga-ga when one person comes in, “Oh, Master!” Like that. Wake up all their customers.I don’t know if any hotel would like to have you. Do you own any hotels in Taipei? (Many of them. I think one initiate owns one, Master.) Yes? (I think one initiate.) Really? How many rooms? (But it’s a small one...) How many rooms? (I am not local. Sorry, Master.) How small? Where is he? Is he here, she/he here? Hotel owner? Raise hand. Taipei. No? Do you know? Does anyone in Taipei know about it? You know? (It’s around the Taipei railway station.) Do you know? (I only know that it is around the Taipei railway station. But it’s quite small. It only occupies one or two levels inside a building. It has very few rooms.) How many rooms? (Very few.) Is every room small? (Yes.) It’s Taipei. How can the rooms be big? But it’s better than nothing. We can divide it into many levels inside. Because we only sit.I said, inside we can make many levels, inside a room, because we only sit, we’re not doing anything. There are no activities, so can sit, and then another on top, another on top, or sit on the shoulders, save work. The big guys sit on the (Can sit on the bottom.) bottom, and then the smallest guys or skinny like me sit on top. We also practice kung fu. You get muscles, more and more every day. I’m sure you can do that, look at your tattoo. If you can bear all that, then you can bear us. Too many. Sometimes not enough room. Taipei is small. They have a center also, but I don’t think… How many people can fit in the Taipei Center at a time? How many people at a time or in a day? My God! Nobody lives in Taipei. (About one thousand people.) Only one thousand. My God. Here’s one thousand already. Today is less. Sometimes a lot of people come.Taipei has a center but only 1,000 people. You have to put your ear (phone) on because sometimes I speak Chinese, sometimes I speak Greek. One thousand. But for them, it’s 1,000. If we come in 1,000, where would they stay? Outside? They rent it, but it’s a very nice place. And they have food cooked inside. Very nice vegan stinky tofu. I ate there only once. But they also have vegan soup, Aulacese (Vietnamese) soup, and all kinds of stuff. It’s really wonderful.You girls need some new clothes or not? There’s a shop outside. Go select what you want, as many as you want, and I sign. OK? Just tell them to put it on Master’s account. It’s my shop. I heard, I’m not sure. You guys also. OK? After this, you can go out there shopping. Do go on a shopping spree. I’ll take you. OK? Maybe we can go now, in a while. You can buy what you want. There are long dresses for winter also. There are (vegan) cakes, (vegan) cookies, also, (vegan) sandwiches. I’m not sure how tasty it is because I have not tasted it. But clothes, if you need more, you can. OK? Some to change, you know for wash and wear. You guys also. Today, I wanted to tell them to tell you guys to come, but I completely forgot. One thing after another. You know? And it’s just so busy, busy. I didn’t sleep all night and the night before also. So much disturbance and pain. Yeah?And last night because of the dogs; I waited for them outside next to the gate. And then when they came back, thirsty and hungry, they ate. I didn’t have any food except some vegan bread. Even frozen bread but it’s not hard. So, I chopped and they ate like crazy. I said, “Don’t ever go out again. Next time you won’t have food.” I just say that, but they know I’m just joking. Even if I’m not joking, they don’t care. They know nothing will happen to them. I said, “How can I love these kinds of dogs like you? How can I?” And they came, licked my toes, saying sorry, stuff like that. And then you melt. And then it starts all over again the next night. Even last night, I was very tired. I said, “Tonight, maybe no dogs.” I must send them somewhere, to sleep in their own room because I was very tired. I wanted to sleep. I really was sleepy already. But then I said, “Oh no. Then they cannot see me on Sunday, all day and then maybe at night also.” Because when I come back, maybe I’ll need concentration to work. A lot of documents were waiting because in the morning, I didn’t do it. I was busy with other things.They came back late last night, about three o’clock. Then I had to feed them because I knew they were hungry. They’d been running for three hours and a half. Can you imagine? And thirsty, so I had to give them water, change the water, give them food, and then it’s already almost day. And then I had to go and pick up my clothes, see which one I’ll wear today, and then I had to fix it, etc. I didn’t sleep at all. And I thought I could not even come here. I was that tired! But when I’m here… Yeah, I’m telling you. The body is a really funny thing. You can really push it. Sometimes I work very hard, I’m very tired. I want to sleep but I cannot, because of the deadline. Things you cannot say “tomorrow.” So, I just go out, do some whatever silly exercise, and come back and work again, or go drink something, eat something. Just take a break, a few minutes, and then it’s OK. And this morning, after I took a shower… Because I’m coming to see you, I didn’t want to smell bad, because the whole week I did not have time to shower. Really like that. So, then I took a shower. After that, I said, “Oh no. No. No, no, no, no. No! Not now, not now, not now, not now. No!” And I splashed some cold water on my face. It’s still a “no, no, no, no, no.” I said, “What shall I do?” Today, there are some new Westerners and Asians coming, so I cannot not see them. And then my house has people coming to work. I cannot stay there either. Of course, I can; I shut all the windows and doors, draw the curtain, and just... I could. But I just said, “No, no, no, no, no!” And then, I don’t know, I was really tired. On the way here, I was still feeling sleepy. I thought I could come here and just sleep. I thought I might come here and just sleep and let you just look at me. Because you say you always want to see me, so here I am. Why not? But then, when I came here, I didn’t feel sleepy anymore. Your body is really something. You can push it.A long time ago, there was an American monk. His name was Kapleau, Roshi Kapleau. I’m not sure if he’s still alive or not. He came to Taipei, Taiwan (Formosa) to lecture before. And he went to a temple and I was there, visited that temple, and I also met him. At that time, I didn’t have money. I cleaned the temple and only (had) NT$500 per month, and you had to buy everything from that. That was in Taiwan (Formosa), not in America. In America, I didn’t even get anything. And I went to another temple and then I saw him there. So, I offered him whatever that money could buy, these dates, but Taiwanese (Formosan). It’s green; it’s so big. Dates. Green dates, green color. Dates, right?And I bought just a small amount in a bag. And I went there and offered to the abbot at that temple, and he shared it with Roshi Kapleau. Roshi is Japanese, it means “master,” master of Zen. Meaning he already became a teacher, he could teach Zen already, so, Roshi Kapleau. And he talked in Taipei before. One time, he came all the way from America. He wrote a book also. He went to Japan and studied Zen there. I will get to the point soon. You know my calendar by now. It makes it more interesting. Otherwise, I’d just tell you in two seconds, finished, nothing else and no punch line or no waiting.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-01   497 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-01

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:11

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

I said we have to make an excuse to go back to Taipei. One by one, we make friends with all these new people. Because the outsiders also, they are so very friendly but business-friendly. Also, they are happy that we are vegan also, ideal for them. They love the same ideal people, so they serve us, wow, special. Everything is so good, so good.I can’t stand the cold so I brought extra. But now there seems no need. It’s hot. We can have air con again! (Yeah!) I can talk again! Private stuff. Nowadays, it’s so convenient. OK, we meditate, and then at four o’clock, we go eat; and then at five o’clock, we go home; and at six o’clock, I go do my work. Is the food OK, guys? (Yes.) Now and then. Now and then is OK. At home, you eat better, for sure; don’t care. (Yes.) Now and then is OK. I have to eat that every day, so you cannot complain. You eat only once in a while. You come see Master for two days, three days. Even if it’s no good, you don’t complain. (Yes.) Because if you complain, I would think I should also. I’ll write a letter: “Every day, same food, my God! Every day similar food.” In…they cook better, more variety. Sometimes they have Spanish food; sometimes they have vegan curry, real Indian curry, cook vegan samosas. Sometimes we have vegan spring rolls, Aulacese (Vietnamese), real. Sometimes we have real this, real that. Sometimes we have real vegan sandwiches, do-it-yourself. (You make us hungry.) You’re hungry now? (After You describe it so good.) Oh, yeah? I am very good at describing. (Yes, yes.) That’s the only thing I’m good at, especially when I don’t have them. I do it especially, so that they feel bad that they don’t give me anything.When I was in Taipei… You know Taipei is a very good city for vegan food. I went to Taipei one time, for some reason, I forgot; of course, I go here and there sometimes. Ah, yeah. I know what. I went to the mountain to do a retreat. And then after the retreat, I said, “Oh, I feel like eating something. I don’t feel like going home, eating the same stuff yet, so let’s go treat ourselves to something. Look on the internet to see where, what. OK?” And then we went. They said nearby, otherwise, we’d have to take too long to drive. Nearby, there’s an Aulacese (Vietnamese) restaurant – not our disciples, not our initiates who made it, outside people. It was so good, so good! Even just a simple (vegan) noodle tasted so good. And that (vegan) sandwich they made, Aulacese (Vietnamese) Aulacese (Vietnamese) (vegan) bread, oh, my God, a long time, I didn’t have. Long time, I don’t know how many years or decades or centuries since I’d had this good food. So, I ate, ate, ate. And one of the drivers, he is specialized in eating. Whatever you put in front of him, no matter how much, he would finish it all for you. So, I said, “Wow! We should do this every day.” The way he ate made me hungry, eat more, enjoy. And I said, “I feel sorry for myself. Now we’ll go home and eat the same stuff again, almost the same every day.” Because they buy in a chunk. They buy big, so that it’s cheaper. So, they probably buy 100 watermelons, so we have to eat that for one month, for example. Cheaper, you know? Wholesale. Or 2000 kilograms of potatoes, then we have to eat that for another two months. It’s cheap. At least it’s clean water over there. And they buy big chunk, big boxes of cabbages, and then we have to demolish it in two, three months, or maybe one month minimum. And so on and so forth.So, I don’t even need to have magic power or go to the kitchen to check. I know what’s going to be on my table tonight. So, I said, “No, let’s go eat something good.” So, we went to eat that Aulacese (Vietnamese) food. So good, so good. And I said, “Is there some other food like this, similar foreigner food?” They said, “Oh, many, Master. We have even Mexican vegan.” Oh, to the “Mexi-mum.” “Mexi-mum” tortillas, “Mexi-mum” what? Tell me. ((Vegan) Tamales.) (Vegan) burrito in “Mexi-mal.” And then they even have an Italian restaurant, and Thai vegan, and Italian vegan, Mexican vegan. I said, “Wow! What am I doing in the New Land? These are all my faves!” Indian vegan and Mexican – oh, these are all my faves, all this lifetime, years. The problem is I have been around. I’ve traveled a lot before, even during marriage time, so I have tasted all kinds of good food. And now… stuck here.I really felt sorry for myself that day. I said we have to make an excuse to go back to Taipei. One by one, we make friends with all these new people. Because the outsiders also, they are so very friendly but business-friendly. Also, they are happy that we are vegan also, ideal for them. They love the same ideal people, so they serve us, wow, special. Everything is so good, so good. Because they know we are vegan. We said, “We are vegan, so make sure everything is vegan.” “Yeah, we have only vegan here.” Wonderful. No need to worry.The attendant brings food for me every day. Normally, they put it out there and then whenever I feel the time, I come out and get it and bring it to my table. So yesterday, I said, “I am sure it’s the same again like yesterday, right?” He said, “More or less, Master. Except the potato is boiled instead of fried,” or whatever, instead of boiled. Boiled whole instead of boil chopped. I said to him, “Hey, you think you miss …food or not? It’s better than here, right?” He said, “Yeah, yeah. A little bit more variety.” I said, “If you miss the food, you go, man. Go there to eat.” He said, “No, Master. It’s OK. You are here, I am here. I won’t go just for food.” I said, “Really? Wow, that’s touchy-feely. Oh, good, good, good.” I said, “Yeah, of course, if I can eat, you can, right?” He said, “OK, no problem.” He said, “Oh, for me, no problem.” For him. He said, “It doesn’t matter.” Meaning, it doesn’t matter, it’s equal to him. I don’t think he tells 100% truth, but it’s OK. He didn’t want to make me feel bad. I think I should move to Taipei. Why should I stay here? I can move all of you also. We’ll rent a hotel or something. You pay, I eat. (I invite You!) Yeah! (OK!) We are not many. We are about 100 people sometimes. We can book one whole hotel all year round. And today we go to Indian, tomorrow we go to Mexican, next day Italian, and the other day Aulacese (Vietnamese), and the other – Korean even! They have Korean vegan. Oh, all kinds!And other days, Sunday we go – we go where? Thai vegan. Wow! You’re right, I am hungry too. (Then You’ll make me into the real Happy Buddha.) It has an effect, I am telling you. You are happy already, no need to make exaggeration. We’re happy to see you like that already. No need to please us any further. We wish you to develop but not exaggerate, because then we have to carry you. We have to wheel you in the hall. We have some wheelchairs. Can do. I wheel my food because they put it on the tray, and then I put it on the wheeling table, because I cannot carry all that. Actually, they give a lot; the portion is a lot. Just that this is for a public kitchen. I sometimes cannot eat, so I return almost the same. I do think of these Aulacese (Vietnamese), and Mexican, and Korean, and Italian, and whatnot. What else? Thai and Indian. Oh, all kinds of my favorites! My God!The lucky Taipei people. And even then, not all of them are vegetarian or vegan. Shame! Don’t you think so? (Yes.) Shame on you, Taipei people. You should be vegan. It’s so convenient! I wish I could exchange places with them. Then I do nothing ‒ don’t have to be Master, don’t have to sit here, drooling about all kinds of food. Of course, they have Chinese vegan restaurants also. And to eat outside in an ordinary restaurant is a treat, I’m telling you.I don’t go to Loving Hut so often. Only once every two years, maybe. And (only) if I have to. Because if I go there, it’s work. It’s work to go to Loving Hut restaurants, my own Loving Hut restaurant to eat. I could even get overly praised, overly kneeled on the floor, and just making people look at me like weird stuff. “Why is She making people kneel?” I don’t make anybody kneel. They come, “Oh, Master!” Just come out of the kitchen, “Oh, Master!” and then on the floor. I feel sorry for the floor. Just drop like that, so heavy. One-hundred-pound person drops like that, or more even, sometimes 200 pounds, depends. Happy Buddhas. Happy lady Buddhas. And, OK, that’s not all. Everybody comes to put their head over my (vegan) soup. On my table, my food is here, “Master, bless me! Please!” Surely my soup won’t taste the same. Now you laugh? Why did it take so long? Translation. Wait until the Korean and Aulacese (Vietnamese) laugh, then we’re finished. You’ve finished laughing? There is more to come, but I forgot.They treat you equally. They don’t come and make trouble. Some know it, but they just say, and then I know. Then I don’t say anything. I pretend they don’t know, and they pretend they don’t know me, until I pay. After I pay, they say, “Where do You live?” “Are You the...?” I say, “Look the same, look similar, right?” They say, “You are not?” If I say I am, they don’t believe it. “You? Really? You? Yourself? It’s You? Your very self?” I say, “Yeah. You asked me, so I have to say the truth.” “Oh! Photograph, please!” And then the whole restaurant comes out. Well, at least they wait until I’ve enjoyed my dinner, and don’t put their head over my soup, or my salad, or whatnot. Sometimes they don’t know until the end. Somehow, they find out. When I come to pay and then they look close up. “Huh? Uh… Eeh…” So funny. Couldn’t speak, just, “Ah... eh... em... ah… You are Supreme Master Ching Hai, right? A vegetarian, right?”First, they say, “You are vegetarian, right? You’re vegan, right?” And I say, “Yes.” “Ah, yes, I know. You, Supreme Master Ching Hai, right? Yes or no?” And then if I… I cannot say no, and I say, “Yes,” and then they ask again and again and again. “Really? It’s You? Yourself? Supreme Master Ching Hai self?” So I say to the assistant, “Tell her.” I’m embarrassed, man. I cannot just say, “Here! Me! Gorilla coming.” Keep asking ten times, I’m embarrassed. Everybody is looking and listening now. The whole restaurant knows. Before, they didn’t notice; they kept eating their own noodles, minding their own salad. Until they all make a big deal and take photos and whatnot, and then the whole restaurant begins.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-30   567 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-30

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:31

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਥੋਂ ਇਕ ਸਾਦੀ ਜਗਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ , ਸਲੌਪੀ, ਜਾਂ ਖੁਥੜੀ। ਇਕ ਸਾਦੀ ਜਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਘੀ, ਨਿਘੀ, ਨਿਘੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-29   672 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-29

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:34

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਚਮੁਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਪੁਆੜਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਸ‌ਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਫੀ (ਚੰਗਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-28   689 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-28

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:32:35

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਫੈਲ਼ਾਉਣ ਲਈ। ਬਸ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-27   764 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-27

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:44

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਭੋਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਭੋਜ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-26   711 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-26

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:16

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵਡੀ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਪੌਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਟੋਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ। ਉਹ ਉਥੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਬਚੇ ਬਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇਂ, ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-25   910 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-25

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ,

00:35:14

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ,

ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ? ਉਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦੀਖਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ (ਲਈ)। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਚੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁੰਨ ਉਤੇ) ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-24   1054 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-24

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:28:52

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਚਮੁਚ॥ ਗੰਗਾ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਜਗਾ, ਕੇਵਲ ਬਸ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਹੀਮਾਲਿਆ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਥੇ, ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ। ਹਲਕਾ ਦਿਲ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-23   972 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-23

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:30

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਉਹ ਜਗਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਥਲੇ ਹੈ ਉਤੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-22   868 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-22

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:13

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕ ਮਨੁਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ ਇਥੇ। ਇਹ ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਲ‌ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-21   1049 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-21

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:34:58

ਸਵਰਗ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਹਾਂਜੀ।) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੋਵੋਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-20   1543 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-20

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:22

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਜਾਂ ਸਮੁਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ, ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਆਭਾ ਮੰਡਲ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿਤਰ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਦਾਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਰਹੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-19   4034 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-19

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:34:57

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ? (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ, ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ, ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ, ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸੌਆਂ ਹੀ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਅਤੀਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸੌਆਂ ਹੀ ਸਾਲ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਦੀ। (ਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ।) ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਨੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ। ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-18   4946 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-18

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:51

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵ‌ਿਆਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਕ ਸੰਤਮਈ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਲੇ ਇਸ ਪਧਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਲ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀਂ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਉ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-17   4851 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-17

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:29:53

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਡਦੇ ਉਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ। (ਵਾਓ।) ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖ‌ਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ( ਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ) ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? (ਹਾਂਜੀ।) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜ਼? (ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।) ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾਂ? (ਹਾਂਜੀ।) ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-16   7120 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-11-16
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ