ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:33:06

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਇਕ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਹ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਕ ਭਿਖਸ਼ੂ, ਸੰਨ‌ਿਆਸੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਘਟੋ ਘਟ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਨਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਲੂਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦ‌ਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦ‌ਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-31   185 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-31

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:31

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਨੇਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਦਰ‌ਿਆ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਮੈਂ ਉਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ, "ਇਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ," ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਬਰਫੀਲਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਮਈ ਵਿਚ, ਇਹ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਬਰਫਾਨੀ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-30   893 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-30

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:11

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਕਤੀ ਇਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਸ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-29   1118 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-29

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:32:42

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਲੜਕੀ ਚਿੰਕਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਬੁਧ ਸਚਮੁਚ ਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਬਸ ਬਾਹਰੋ ਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਬੁਧ ਅੰਦਰਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਨਰਕ ਤੋਂ। ਭਿੰਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-28   1431 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-28

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:19

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਾਨਵਰ। (ਹਾਂਜੀ।) ਜਾਨਵਰ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। (ਨਹੀਂ।) ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ... ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀੜ‌ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉਥੋਂ। (ਵਾਓ।) ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਹਰ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ; ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-27   1354 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-27

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:16

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿਤ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ।) ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਲੋਕੀਂ ਸਚਮੁਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਚੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-26   1405 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-26

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:31:13

ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ: ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕਠ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਏ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਭੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-25   1868 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-25

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:35:08

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਟਿਉਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ! ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜ਼ੇਂਨਸੀ ਵਿਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-24   1836 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-24

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:39:13

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਬਾਗ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਵੋ, ਅਤੇ ਖਾਵੋ ਆਪਣੇ ਆਵਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹਤ ਵਧੀਆ ਹੈ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-23   1615 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-23

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:17

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਬਸ ਬੈਠੋ ਇਕਠੇ, ਖਾਵੋ, ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋ। ਜਾਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ! ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ, ਚੁਕਵਾਂ ਫਰਸ਼।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-22   1611 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-22

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:17

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪੁਗ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਬਸ ਉਥੇ ਰਹੋ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਧੰਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਵੈ-ਸਮਰਥ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ, ਹਾਂਜੀ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-21   1727 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-21

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:31:23

ਉਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਉਥੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? (ਹਾਂਜੀ।) ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-20   2430 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-20

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:35:26

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਾਗੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿਮ। ਜਾਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਚਮੁਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਗਲਾਂ, ਗਲਾਂ, ਗਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤ ਦੇਖ ਲਵੋਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਚਮੁਚ ਰਹਿਮਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-19   2010 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-19

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:26

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਸ‌ਿਆ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਨਾਲੋਂ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-18   2337 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-18

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:32:07

ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਘਟ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-17   2375 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-17

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:33

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਸਾਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਹਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-16   2388 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-16

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:25

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਨਾਲੇ, ਭਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋਵੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਵਿਧੀ ਸਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਮਤਕਾਰ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਵਾਪਰਣਗੇ! ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋਵੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋਂਗੇ, ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋਂਗੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-15   2644 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-15

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:33:50

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਆਹ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ! ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਮੈਂਨਸ! ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ! ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵਾਪੇਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਧੇਰੇ ਚੁਪ, ਵਧੇਰੇ ਗੁਮਨਾਮ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-14   2255 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-14

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:52

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਤੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕ ਫੋਟੋ, ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦਾ ਇਕ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਅਦਿਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਧ, ਪਵਿਤਰ ਰਹੋ, ਹੈਂਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-13   2628 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-13

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:02

ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦੇਵੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਚ‌ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-12   2467 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-07-12
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ