ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

00:03:39

(SCROLL) Harms of Addictive Drug Abuse

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-12   3038 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-12

Harm of Meat Consumption

00:18:17

Harm of Meat Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-06   3088 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-06

ADDICTIONS and DEMONS

00:01:12

ADDICTIONS and DEMONS

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21   2055 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-21

Harm of Alcohol #2

00:07:26

Harm of Alcohol #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23   2686 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-03-23

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

00:02:16

Some of the Tragic Tolls of Alcohol

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21   2895 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-11-21

The Dangers of Fish Consumption

00:06:52

The Dangers of Fish Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29   3560 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-29

Harm of Alcohol #1

00:02:04

Harm of Alcohol #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   2248 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #3

00:05:08

Dangers of Drug Addiction #3

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1814 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Second-hand Smoke

00:06:02

Harm of Second-hand Smoke

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1919 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #1

00:05:42

Dangers of Drug Addiction #1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   2030 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Dangers of Drug Addiction #2

00:02:28

Dangers of Drug Addiction #2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1969 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

Harm of Smoking

00:06:03

Harm of Smoking

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19   1938 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-09-19

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

00:03:37

(SCROLL) Diseases Related to Meat Consumption/Production

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31   2236 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-31

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

00:01:48

(SCROLL) Tragic Tolls of Tobacco

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   2129 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

00:01:00

(SCROLL) Costs of Milk Consumption

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18   2158 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-04-18
<>ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ