ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

00:11:41
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

For today's show in honor of World Vegan Day, we are privileged to hear the thoughts of respected and distinguished individuals from all walks of life who share one thing in common: the vegan lifestyle. Let us first find out what prompted their choice of a compassionate and sustainable way of eating. We thank these notable individuals from around the world for sharing their valuable opinions with us on the lives-saving vegan lifestyle. Let us all come together on this noble path of love, for a bright and beautiful future on our precious Earthly abode!
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2018-10-31   2086 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2018-10-31

If Everyone Become Vegetarian

00:03:36
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

If Everyone Become Vegetarian

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17   8599 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17

Taste of Uzbek Cuisine, Part 1 of 2 – Vegan Plov (Pilaf) with Vegan Patties

00:13:19
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Taste of Uzbek Cuisine, Part 1 of 2 – Vegan Plov (Pilaf) with Vegan Patties

In Uzbekistan, it is said that there are over 60 different Plov recipes varying in ingredients or cooking methods. Carrot is one of the traditional ingredients used in Uzbek Plov to improve flavor, increase volume, and add healthy nutritional properties to the dish. The combination of spices and carrot brings out the aroma, tastiness and mingles so well with the chewy rice so that even picky kids
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-20   953 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-20

Healing from the Inside Out with Food - With Chef Day Radley (vegan), Part 2 of 2

00:13:26
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Healing from the Inside Out with Food - With Chef Day Radley (vegan), Part 2 of 2

Today, we continue featuring Chef Day Radley, who shines brightly as a torchbearer of the Earth-saving plant-based movement. We were impressed by the success of her culinary school in London, The Vegan Chef Institute, which has produced more than 100 vegan chefs in less than two and a half years since its launch in November 2018. “I set up the school because I wanted to help create better chefs, w
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-17   652 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-17

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan School Meal Options, Part 1 of 2

00:14:57
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan School Meal Options, Part 1 of 2

Today, we would like to lovingly share with our dear viewers examples of how vegan meal options in schools around the world are helping to create the harmony and balance that we all pray our children will have throughout their lives. Many studies have shown that meat is an inferior source of protein compared to plant food. For example, the largest study ever done on health and nutrition, The China
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-15   728 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-15

Nature’s Healing Power: Forest Therapy with Clemens Arvay (veg advocate), Part 1 of 4

00:13:33
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Nature’s Healing Power: Forest Therapy with Clemens Arvay (veg advocate), Part 1 of 4

One of the pioneers of forest therapy is Austrian biologist and author Clemens G. Arvay. His work centers on the relationship between humans and nature. Devoted to forest medicine, Clemens Arvay examines the health effects of the forest on our bodies as well as our minds. Today we are very honored to have Clemens Arvay on Supreme Master Television, as he shares how his relationship with nature beg
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-06-06   873 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-06-06

Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2 – Vegan Covered Vegetable Soup

00:21:28
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2 – Vegan Covered Vegetable Soup

“Today we will be making a dough-covered soup. Generally, Mongolian people have this soup when they feel exhausted, unwell or when they have a cold.” “We’re frying the tofu for the soup. If you like, you can just put it directly into the soup without frying it. Well, our tofu is done. Now let’s prepare our soup. First, we will add some sesame oil to the pan. Sesame oil warms our body and it helps
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-06   546 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-06

Confronting the Rising Prevalence of Food Allergies

00:15:16
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Confronting the Rising Prevalence of Food Allergies

A food allergy is a condition where the immune system misidentifies certain proteins in food as a harmful substance, known as an allergen. Globally, the estimated number of people suffering from a food allergy has reached 250 million-plus. More than 170 foods have been reported to cause allergic reactions. These are symptoms of a life-threatening condition known as anaphylaxis. Emerging evi
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-05   506 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-05

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

00:16:52
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

On today’s episode, we meet the highly respected medical doctor, scientist, nutritionist, biostatistician and author from France, Dr. Jérôme Bernard-Pellet. After observing that hospital wards were filled with patients suffering from diseases such as cancers, diabetes, and kidney failure, Dr. Bernard-Pellet decided to conduct intensive research into preventative medicine, with a focus on the relat
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03   639 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03

Shining World Hero and Compassion Award Recipient: Philip Wollen (vegan) – A Champion of Noble Causes

00:13:03
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero and Compassion Award Recipient: Philip Wollen (vegan) – A Champion of Noble Causes

Mr. Philip Wollen, award-winning philanthropist, animal rights activist and founder of Winsome Constance Kindness Trust, is described by his admirers as a legend, a hero, a visionary, an angel, and a saint. As a former Vice President of Citibank, Mr. Wollen was used to living a life of comfort with financial success, status and power. He was listed as one of Australia’s top 40 “The Brightes
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-02   509 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-02

Professor Andrew Knight (vegan), Part 3 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

00:16:47
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Andrew Knight (vegan), Part 3 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

“So, there’s an awful lot known about plant-based diets for people but not very much known about plant-based diets for animals, for companion animals, cats and dogs. As a veterinarian, a veterinarian with a particular interest in animal welfare and plant-based diets, I thought that I could contribute by trying to really do some research in this area and see to what extent cats and dogs can be heal
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-01   527 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-01

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 4 of 4

00:15:58
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 4 of 4

On today’s program we present an interview with Mr. Arvin Paranjpe, who explains the three greatest environmental threats facing humanity today. “In 1992, there were three environmental threats to humanity that were identified, and they are: biodiversity loss, ecosystems collapse, and climate change. Biodiversity and ecosystems sustain us. They produce oxygen. They ensure that there's water flowin
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-31   616 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-31

Rice Noodle and Tofu Snack

00:24:15
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Rice Noodle and Tofu Snack

“OK, today we're cooking rice noodle snacks or lunch. Quick lunch: nutritious, simple and quick. You can prepare it maybe in around five minutes. I'm boiling water now. We're waiting for the water to boil. Meanwhile, I'm doing something else like washing lettuce, washing tomatoes, washing coriander, and whatever herbs you like to put in.” “The water is already boiling. I’m going to drop the noodle
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2021-05-30   1778 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2021-05-30

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

00:15:24
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

On today’s program we meet Mr. Tim Barford, a dedicated, hard-working, enthusiastic special events organizer devoted to promoting the vegan lifestyle wherever and whenever he can. In 2003, Tim founded VegFest, one of the first vegan festivals in the UK. From humble beginnings, VegFest has since become the largest vegan event in the country. More recently, Tim organized the first Plant Powered Expo
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-27   675 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-27

Professor Andrew Knight (vegan), Part 2 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

00:13:42
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Andrew Knight (vegan), Part 2 of 4 - The Plant-Based, Healthiest Diet for Our Animal Companions

Professor Knight’s conviction stems from the knowledge that all our loving animal companions can be vegan and sustain healthy lifestyles. He has researched vegan pet foods extensively, to understand the benefits associated with our pets eating a balanced plant-based diet. “Now, I couldn’t actually find any evidence obvious in the scientific literature, except for one study where a diet that was al
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-25   912 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-25

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 3 of 4

00:12:50
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 3 of 4

On today’s program, we present the final segment of the film, starting with Mr. Aviram Rozin, Executive Director of the non-profit organization Sadhana Forest, describing how desertification can be reversed through the careful conservation of rainwater. “What we need to do is keep much more water on the land, so that nature can do the work for us and supply us the water. We don't need to depend on
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-24   679 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-24

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

00:22:16
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Unforgettable Taste Of Indonesian Vegan Gado-gado (Salad)

Today, we are delighted to have Ms. Key from Indonesia show us how to make a vegan version of this colorful, tasty, healthy, and nutritious Indonesian dish. “In my hometown, my favorite food is Gado-gado. So, we will first prepare the raw peanuts. Add about one teaspoon of salt into a pan. Keep the heat low.” “Next, I will prepare the tofu and the tempeh. I want to fry them, so we need to first cu
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-16   826 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-16

John Oberg (vegan) – A Voice for the Voiceless, Part 1 of 2

00:14:48
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

John Oberg (vegan) – A Voice for the Voiceless, Part 1 of 2

Let’s start by hearing how changing to a vegan diet altered John’s perspective on animal cruelty. “The decision to stop eating animals and to become vegan was the best decision I’ve ever made in my life. I did it because I didn’t want to contribute to animal cruelty anymore. I’ve definitely felt like a weight has been lifted from my shoulders, and it’s been a beautiful thing. I feel like I can now
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-13   635 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-13

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

00:13:32
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Education Award Recipient: Acharya Sonam Dorje Rinpoche (vegan)

Today we travel to Manaslu, a remote mountainous region of west-central Nepal, to visit the Shree Lho Basic School. Founded in 2010 by Reverend Acharya Sonam Dorje Rinpoche, the school has offered education and boarding free of charge to children of surrounding villages. Thanks to this loving and compassionate deed of the Reverend Rinpoche, the children are able to receive a proper education. “The
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-05-12   708 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-05-12

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 4 of 4

00:16:59
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 4 of 4

On today’s program, Brigitte begins by sharing the future plans of the Association. “We will continue to show what happens to animals, in a very concrete way, so people truly realize the misery we cause to animals by consuming animal products.” In July 2020, L214, along with several other organizations and business leaders, jointly launched a “Referendum for Animals,” the first such initiat
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-11   576 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-11

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 1 of 4

00:14:47
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Climate Solution: A Revealing Documentary by United in Heart, Part 1 of 4

United in Heart is a non-profit organization co-founded in 2018 by Mr. Arvin Paranjpe and his wife, Mrs. Nandhini Paranjpe. The group’s mission is to use scientific studies conducted by renowned climate scientists to quickly enhance global awareness about the urgency of climate change, and to share the quickest, most efficient ways to address the issue. “Now to a dire warning about climate change.
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-10   948 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-05-10

Traditional German Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Tofu Cutlets

00:11:37
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Traditional German Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Tofu Cutlets

“Today we will show you how you can prepare and cook vegan cutlets yourself. (It is originally called ‘Wiener Schnitzel,’ named after the Austrian capital Vienna. Over there, as here, it is a popular main course in home-style cooking. But today, we will show you how we prepare a compassionate, healthy, and climate-friendly vegan version of the ‘Wiener Schnitzel.’)” “(Yes. Other ingredients that we
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-09   545 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-09
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ