ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

Major Recent Disasters from 2017 to 2020 - Part 1 (Fires)

00:06:10

Major Recent Disasters from 2017 to 2020 - Part 1 (Fires)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-06-04   594 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-06-04

Animal Livestock Raising Most Polluting Industry

00:01:44

Animal Livestock Raising Most Polluting Industry

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-12   741 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-12

(SCROLL) Solutions for the Planet from Supreme Master Ching Hai

00:10:34

(SCROLL) Solutions for the Planet from Supreme Master Ching Hai

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-10   2128 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-10

3 Stops to Global Warming

00:03:24

3 Stops to Global Warming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09   2124 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

00:04:29

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   2121 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Are We Short of Water or Food?

00:03:21

Are We Short of Water or Food?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   2113 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Meal of Fortune

00:01:33

Meal of Fortune

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-01   7744 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-01

Animal Agriculture cost of water and food -Nasa option 07

00:03:06

Animal Agriculture cost of water and food -Nasa option 07

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-18   2172 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-18

Benefits of a Vegetarian Diet

00:02:00

Benefits of a Vegetarian Diet

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-15   2190 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-15

The Cause and Solution for All Disasters

00:02:57

The Cause and Solution for All Disasters

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-04   2224 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-04

Supreme Master Ching Hai's Letter to COP 21 World Leaders

00:01:37

Supreme Master Ching Hai's Letter to COP 21 World Leaders

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-10-29   2107 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-10-29

Submerged Islands

00:06:50

Submerged Islands

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16   2124 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16

From Crisis to Peace: Book Intro

00:00:59

From Crisis to Peace: Book Intro

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16   1927 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16

Be Veg and Feed the World

00:01:30

Be Veg and Feed the World

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-10-21   2063 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-10-21

Bangladesh Warning

00:02:31

Bangladesh Warning

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-28   2116 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-28

Causes of Species Loss

00:02:24

Causes of Species Loss

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-26   2218 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-26
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ