ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਕਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ਼ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗੀਤ; ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਉਸ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15   4837 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18   3502 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 8 of 10

00:19:07
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 8 of 10

(First, when artists create their works, inspiration is most important. Where does inspiration come from? What is the source of inspiration?) “Artists have innate talent. It’s their nature. Maybe in their past lives, they had experienced it or done it. Or maybe they came from a higher realm to this world to entertain humankind. So their inspirations may have come from their past lives, or from the higher realms, that’s why they still carry some impressions in their sub-consciousness. Of course they can communicate with their inner creative power, to be able to create original art works.” (Master, could You please shed some light on our creative energy? Does it come from the universal love energy?) “Regarding your question of whether our creativity comes from universal love, part of it is. If we are purer and have more spiritual quality, we are better at bringing this love power of creativity out into the world to make the audience feel happy. They really will help the world a lot because they contribute with their inner creativity and love. Sometimes we are too busy and forget. We work too much every day and forget this energy. Through their performance, we are reminded. That’s why we are happy and joyful. They remind us from inside. Our souls can communicate with each other. So we will be reminded, and our soul will also be elevated. Then our world will become happier. Most of the artists are half-saints because they are very pure inside. When they perform, dance, sing or play music, they are really into it. It’s like meditation.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-26   1124 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-26

“Underdogs”: A Dog’s Courage & A Superhero

00:14:51
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“Underdogs”: A Dog’s Courage & A Superhero

Today we present not one film but two by the name “Underdog,” which follow the adventures of “human’s best friend,” our much-loved dogs. The first “Underdog” feature, also known as “A Dog’s Courage,” is a delightful Korean animated movie. The film gives viewers an opportunity to look at the unfortunate reality of abandoned canine friends, and to think about a world where humans and animals can coexist in love. Scriptwriter and director Mr. Oh Sung-yoon was inspired to create this movie when he saw the suffering images on television of stray dogs caged behind steel bars. “Basically, I thought the right to live was fundamentally a very important subject; we can make the connection between animal rights and human rights because both are about the same right to live.” “Underdog” won the Best Animation Award at the 2018 Silk Road Film Festival. In 2019, the screening of “Underdog” prompted the official closure of the last canine slaughterhouses in Seoul. The Honorable Park Won-soon, Mayor of Seoul and Shining World Leadership Award for Protection Laureate affirmed his determination to ban dog meat businesses in the capital, saying, “I believe in building a peaceful world that is also a safe place for animals.” His Excellency President Moon Jae-in, a Shining World Leadership Award for Peace Laureate, also lent his voice to a campaign against the dog meat trade in 2017, when he adopted a four-year-old dog named Tory, who was rescued from a dog meat farm. Let us now take a look at the 2007 American action-comedy “Underdog.” “Underdog” not only tells the story of an ordinary beagle who finds himself with extraordinary powers, but the film also sends a meaningful message about the cruelty and needlessness of animal experimentation, that can be appreciated by the whole family. Certainly, both “Underdog” films are eartwarming and entertaining, while reminding us of the deep compassion, courage, and preciousness of our canine friends.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-09-25   350 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-09-25

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 4 of 10

00:20:18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 4 of 10

“I’m Lee Jeong-Yun from Korea. And today we try to do three pieces, but it’s before and this dance is my present about plant and ‘Wind of Memory.’ And next is ‘From Inside,’ so, it’s kind of an inspiration from nature. That means dancing in the nature.” “Can I (put a) question to Her, all right? I feel more alive when I dance. So would You share Your moments, which moment You feel most alive. Can You share with us?” “Thanks for this wonderful performance and your beautiful co-dancers. Dancing makes people feel very, very alive because you’re also working out the physical, not just the mental and the creativity inside, but also the physical. It flows, you flow with the nature, you flow with the air, and you will forget the surrounding, you even forget who you are, and that makes you feel very, very much in touch with yourself. That’s why you feel so alive. You’re just bathing in this stream of beauty and blessing from the creative force inside you, that’s why you feel the most alive. And I, myself, I cannot dance so good like that, so I don't know if I can feel as alive as you are when you dance. But when I meditate, I feel very much alive too. Maybe that's the best I can tell you.” “I looked at them carefully and attentively. Master’s art lamps artworks, and Her drawings, with such a use of colors and most importantly, the color of the bottom layer, can be appreciated by the professionals. I am a professional, I know well about the use of each stroke and the use of color. I think Master has mastered the art by Herself. Her works are full of positive energy. Someone with positive energy can reach up to the Most High.” “It’s wonderful that so many world-class artists have gathered here on this international occasion. We can feel Master’s care for these artists and all the staff behind the scenes. If we spread this, then this love and art will spread out in the world, I believe we can contribute more beauty and beautiful culture to this world and to the society.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-12   673 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-12

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 3 of 10

00:18:44
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 3 of 10

The next part of the master artists’ lecture is about the essence of the Korean traditional dance. We have invited the lead dancer and choreographer of the National Dance Company of Korea, Mr. Lee Jeong-Yun. Mr. Lee Jeong-Yun and the world-famous ballerina Ms. Kim Joo-Won will bring us three original works by Mr. Lee demonstrating their renowned beautiful and rhythmic dance. Since 2011, Mr. Lee Jeong-Yun has served as the artistic director of the Motion Plant Dance Company of Korea, and head of the Lee Jeong-Yun Dance Troupe. He is a visiting professor at the School of Dance of the Taipei National University of the Arts. “I don’t like to speak too much. Dance does not need language. There’s focus on something, either movement or the music, but they express a lot. Korean dance generally focuses on the human inner world. It is also a kind of self-reflection training. So dance is life and religion. We have always lived on the ground and under the sky, as we are humans. So we call it in Korean ‘the sky, the Earth, and human.’ It means the sky and humans and the ground together have a connection. So, I’m always focused on the breath in the muscles." "I think about getting it inside and then after, outside. And just like wind on the cloud, and I get that feeling in the kung chi, in the air, just like this." "When I lose my way, the focus on tradition makes me know who I am. And this is absolutely clear. I believe tradition is eternal.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-08   831 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-08

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 2 of 10

00:25:39
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 2 of 10

Supreme Master Ching Hai has said that art brings immense comfort to the body and mind of people in this world, far beyond the material things. For today’s event, we have produced a film about the origin of the International Artist Day. “Greetings to you, the artists and the fans. Today is the first time the world celebrates the International Artist Day. And I would like to thank you for dedicatin
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-05   673 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-05

Holy Songs - Russian Orthodox Chants

00:16:48
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs - Russian Orthodox Chants

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly Home. Russia is a multi-continental country stretching from Eastern Europe to Northern Asia and spanning eleven time zones, it is the largest country in the world by area. Russian Orthodoxy has been the main religion for a millennium after Russia adopted Byzantine Orthodox Christianity in 988. The spiritual and artistic Russian people have piously searched for their spiritual elevation, and there are countless Russian holy songs. Today we are privileged to share with you two Russian Orthodox chants performed by the amazing Chór Akademicki UW, or University of Warsaw Choir, one of the oldest academic choirs in Poland. Both chants are from “All-Night Vigil,” a cappella choral composition by the famous Russian composer of the Romantic period, Sergei Rachmaninoff. This extraordinary composition was hailed as “the greatest musical achievement of the Russian Orthodox Church.” The first chant, “Blessed Art Thou, O Lord” is one of the Byzantine Orthodox morning prayers in the ancient Russian language, praising the Lord Jesus Christ who had triumphed over death. This piece expressed such joy for the rising of the Lord Jesus Christ. How fortunate are we to have the Savior, the Son of God, to walk among us and teach us right from wrong. The next chant is called “Blessed is the Man.” The Lord knows the way of the righteous and blessed are those who heed His teachings. May we aspire to heed the messages of the Enlightened Masters and return to our pure, loving self-nature.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-09-03   541 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-09-03

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 1 of 10

00:20:47
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Spinning the Light of Art” - 2019 International Artist Day Celebration in Taiwan (Formosa), Part 1 of 10

Dear guests, artists, artistic creators, and performing artists from all sectors of society, welcome to the second International Artist Day celebration held in Formosa (Taiwan) in 2019 entitled “Spinning the Light of Art.” We are also honored that Supreme Master Ching Hai, who launched the International Artist Day, will be holding a conference with us to celebrate art and enjoy a touching experience of art. We look forward to having Her with us. We are joined here today by many distinguished guests. While we’re preparing for our conference with Master, let’s welcome the first performance today by the Dili Elementary School choir from Nantou. They will bring us “The Bunun Music Medley” describing the simple and natural lifestyle of the Formosan (Taiwanese) indigenous people with their heavenly vocals. We would now like to invite our noble guests to come on the stage to say a few words. First, we invite our former Vice President Annette Lu Hsiu-lien to speak to us. “We have just enjoyed a performance by our indigenous children. Their innocent and lively dance made me forget myself and my age. I think art can be an elevating and fascinating experience. That’s truly a manifestation of our national soul! I envy our artist friends very much.” “My wish for our artist friends is to have the courage to interact with the politicians. If our politicians are equipped with the ethics of the religious practitioners and the ideas of the artists, perhaps our world will be more peaceful and more beautiful. I also hope that, in your artistic creation, like Supreme Master Ching Hai, you will focus your thoughts on Heaven and Earth, respect Heaven, cherish our Earth, and love all beings.” Next, let us invite Taipei City Councilor Lo Chih-Chiang to say a few words. “Scientists seek the truth; politicians seek righteousness; artists seek beauty. When these three values converge, the world will become a better place.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-01   1029 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-09-01

The iTaukei of Fiji: Islanders with Heart

00:13:16
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The iTaukei of Fiji: Islanders with Heart

Today, we are going to travel to a quintessential tropical island paradise with balmy breezes to learn about an indigenous people whose ancestors came to this beautiful archipelago around 3,500 years ago. Fiji is truly spectacular and features white sand beaches, turquoise oceans, palm trees and fertile land. It’s no wonder the ocean-faring Melanesians, called the Lapita, who found their way to the islands decided to stay and make the archipelago their home. Today, most iTaukei continue to live in their villages with traditional governmental structures. One cultural experience that many tourists enjoy when in Fiji is visiting an indigenous community to observe their way of life. The ancient indigenous Fijians were an ocean-going people who, like many of the Melanesian and Polynesian cultures, built sea-worthy canoes whose capabilities show their civilization had achieved an impressive level of technological advancement. Architecture reveals to us the cultural values, traditions and beliefs of a society. The same can be said of the types of buildings found in Fijian villages, which reflect the influence of communal values that infuse life in Fiji. One of the most important structures is the valenivanua, which is the traditional meeting house or cultural space used by clan heads and the village chief. Meke is storytelling through song, dance and music. For generations, the indigenous Fijians have passed down their history, beliefs, traditions, morals and values through the meke. The Fijian people are as kind, warm and welcoming as their nation’s gentle breezes and tropical waters. May you have the unique opportunity to journey here one day to experience this paradise and the splendid native culture.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-08-19   375 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-08-19

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 1 of 2

00:16:29
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

On Acting and Spirituality - Spanish Actress, Ms. Esther Méndez (vegan), Part 1 of 2

Ms. Esther Méndez is a rising star in the acting world in Spain. Being an accomplished actress, Esther is also a very spiritual person who meditates daily to connect with the Divine Nature within. She is a conscientious vegan, who actively promotes for environmental protection and animal rights. Supreme Master Television is honored to have Ms. Esther Méndez as our guest to share with us her amazing journey in acting and spirituality. “I studied filmmaking and photography in the university. And in the last year I did Erasmus in Czech Republic, in Prague.” “So when I found the Actors’ Temple, where they teach Meisner technique, and I started training there, I was blown away by the compassion of everybody there.” Apart from being an actress, Esther is also a singer, dancer, and filmmaker, who holds a Bachelor of Arts degree in Audiovisual Communication from the European University of Madrid. In 2014, Esther played the leading role as the beautiful Sara in the Spanish feature film “Matar el Tiempo” or “Killing Time.” “Matar el Tiempo” touches the depth of morality and empathy through the story of a courtesan, who saves the life of her baby and finds love in the process. Esther’s acting impressed the public and the media. The Hollywood Reporter commented: “The debutante Esther Mendez is solid and credible in a challenging role in which she’s largely forced to deliver to camera.” Who is Esther’s biggest inspiration? “My biggest inspiration? It is Supreme Master Ching Hai. I am so grateful that I met Her. I am so thankful that I got initiated into the Quan Yin Method.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-18   673 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-18

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 5 of 5

00:25:22
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 5 of 5

Next, please continue to enjoy a song by a sister from China, “From here to there, travelling thousands of miles to search for an Enlightened Master. The connection between Your heart and mine has never changed for millions of years. From the horizon to here by my side, bliss and light right before my eyes. You and I are connected by (inner Heavenly) Sound and Light; Whether in the past or future, we see each other from inside. Your heart is the source of love, to which every lost soul shall return. The moment it shines upon the earth, I also soar into the sky.” Next is the last program of the evening. (Oh!) It’s still a performance from China. We’re having a Chinese storm today, aren’t we? The very title of the performance is “Happy New Year.” Let’s welcome them with a warm applause. “China has talent. Oh!” “May Master’s Divine body be safe and healthy. May everybody have a happy vegan New Year.” “Yeah! Happy New Year! Beautiful! Great. Wonderful.” I’m so grateful from the bottom of my heart for this moment which I’ll never forget. Due to Master’s grace, we have been blessed with the merit of having the New Year dinner with Master. Master lovingly took care of us. Thank You, Master. Thank Heavens. Thank all the initiates who are present here today to celebrate together and welcome the New Year of the Pig filled with happiness. And may all of Master’s wishes for the World Vegan Year, World Peace come true. Thank you, everyone. We love Master! “I love you. I love you all!” “Thank you so much! Very good. Very good year, this year, yeah? (Yes.) The Year of the Dog was good, huh? (Yes, Master.) How about the Year of the Pig? (Better. More…) Pig supposed to be easy, right? In Âu Lạc (Vietnam) we say the pig he just lays there and waits for food. I hope this year we can do the same.” “I’ll go back to work. I go back to work now, OK? (Yes.) Thank you. Cheers. On this spring day, with a toast, we wish everyone the best!”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-13   502 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-13

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 4 of 5

00:19:20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 4 of 5

Just now we had the honor of listening to a traditional Aulacese (Vietnamese) folk song, which has a profound meaning, and is sweet to the ears. Next is an interesting mini-drama presented by our children. It is entitled It is entitled “World Vegan, World Peace.” “World Vegan, World Peace.” Please welcome them with a round of applause. “The Golden Age has arrived. Supreme Master Ching Hai has brought to us an encouraging message of peace. World Vegan, World Peace! I am Auntie Elephant. (Wow!) Today I have invited all the small animals in the jungle to participate in this Vegan New Year party. I wish for everyone to enjoy a healthy and compassionate diet in the new year. Finally, this is a New Year song dedicated to everyone. World Vegan, World Peace. Wishing you a wonderful New Year. We sing and we dance. Wishing you a wonderful New Year. Wishing Master a happy, healthy, and peaceful New Year.” “Thank you. Come here, kids. Come on. Well done! Very professional.” (Thank You, Master. Happy New Year.) “So cute, so lovely,” (Thank You, Master.) Next is a solo dance Next is a solo dance by a sister from China. A Mongolian dance, “The Beautiful Prairie is My Home.” Please applaud. Thank you. “The beautiful prairie is my home, where the breeze caresses the green grass and flowers are everywhere, the colorful butterflies fly with the singing birds, the blue water reflects the sunset glow, the fine horses run like rosy clouds, and cow and sheep scatter like pearls. The shepherdess sings loudly. Her merry voice echoes across the sky.” Thank you again, to our sister from China. Thank you, sister from Mainland, for your wonderful dance. Next, Aulacese initiates will present a song titled “In Praise of the Homeland.” Please enjoy. “I visit Âu Lạc (Vietnam) to see the dearest things in our country, trying to find a little love here and there. Love is the immense rice fields. Love is the village communal house and banyan tree. Loving the melancholy lullaby in the alluvial plain. On the river, the ferry misses the love of old. From afar echoes the singing voice around the coconut grove. In my homeland, the girls wear “bà ba” shirts and carry rice- seedlings. Over the rice fields still echo the ancient folk songs. We still have our homeland and rice fields. There is still singing, there is still love. I pray that all are still with me. I pray that all are still with me. There is still singing, there is still love. I pray that all are still with me. I pray that all are still with me.” “Hey, well done!”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-11   449 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-08-11

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 1 of 2

00:14:05
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 1 of 2

In 1949, he was featured on the front cover of Time magazine, which dubbed him the “Greatest Man in the World.” Former prime minister of the UK, His Excellency Sir Winston Churchill called him “a genius of humanity.” In 1952, he won the Nobel Peace Prize. Indeed, the Reverend Dr. Albert Schweitzer was a brilliant polymath whose personal philosophy revolved around what he called “Reverence for Life.” A vegetarian, theologian, musician, author, missionary, and medical doctor, he dedicated his life and his remarkable abilities to serve those in need and to speak up for peace. Little Dr. Schweitzer was eager to learn more about Lord Jesus Christ and asked to read the New Testament when he was just eight years old. Having observed the struggle for existence and the abuse of helpless animals by negligent humans, he was deeply touched by the commandment: “Thou shalt not kill.” At night, he would pray: “O, heavenly Father, protect and bless all things that have breath; guard them from all evil, and let them sleep in peace.” When he was 21, Dr. Schweitzer resolved to devote his life to preaching, science, and music until the age of 30. He would take this time to accomplish what he hoped to in these fields while learning how he could be of service to others. The Reverend Dr. Albert Schweitzer began his theology and philosophy studies at the Kaiser Wilhelm University of Strasbourg in 1893. He obtained his doctorate in philosophy in 1899 at the University of Strasbourg, and received his licentiate in theology in 1900. He began his career as a preacher at St. Nicholas Church in Strasbourg, then served in several high-ranking administrative positions at the Theological College of St. Thomas. In 1906, he published a book “The Quest of the Historical Jesus,” which established him as a respected theological scholar. The later publication of “The Mysticism of Paul the Apostle” in 1931 reinforced this status and his great renown. …so let’s enjoy this precious recording of Dr. Albert Schweitzer practicing Bach at his pedal-piano in Lambaréné with his cat.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-08-02   273 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-08-02

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 2 of 2

00:16:36
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 2 of 2

“The advantage of the Moon Lute is in its performance techniques including loud, soft, long, short notes, and fluttering and snapping sounds with significant depth. When playing the Moon Lute, we have to be dedicated, and make an effort to find its unique features. Otherwise, if we just play it casually, then we can’t make use of all the features of the instrument.” “When the Moon Lute is played, it sounds exceptionally beautiful. The artisan who plays the Moon Lute has to express a very strong style. Thus, the lead instrument of a folk musical orchestra must be a Moon Lute.” Mr. Trương Hùng Việt kindly shared with us some of his experiences in making a Moon Lute that meets optimum standard. “In order to produce a Moon Lute, a very special kind of wood is required for the lute to have good sound. Also, that way, the Moon Lute could last up to 100 years. Especially since it is a string instrument, the older it gets, the more wonderful its sound will be. But its special feature is in its neck, which must be made using the old bamboo culm. It does not matter how well a Moon Lute is made, if the bamboo is not old, then the sound can never be lively, but very dull.” Besides its uniqueness as well as its diverse performing techniques, the value of the Moon Lute is based on its ability to improvise many tones skillfullly, from soft, gentle to strong, majestic sounds. Until today, through many trials, The Moon Lute is still very dear to the Aulacese, faithfully conveying people’s feelings through its sounds. The Moon Lute has truly gained a special place in the hearts of art lovers. To conclude our program, we invite you to enjoy the song “To Be Able to Love You,” composed by Supreme Master Ching Hai, with the Moon Lute performance by a traditional folk music group, and illustrated dance by our Association members.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-29   347 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-29

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 1 of 5

00:14:58
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Heart-warming Vegan Lunar New Year Hot-pot Banquet, Part 1 of 5

On the eve of the Lunar New Year, February 4, 2019, a splendid vegan hot-pot banquet was held at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with special guest our Beloved Supreme Master Ching Hai. Attending the celebration were our Association members from around the world. Master expressed Her sincere appreciation for the sacrifice of the working staff who had been toiling diligently behind the scenes, preparing the new gathering place. Also, as a token of thanks for the service of the elderly, Master graciously gave them priority to sit at or nearer to the main table. “OK. OK, OK. I wish you all happy New Year. I just want you to know that I honor sacrifice. I honor working people. They have been here even when you went to Hsihu to eat, to have fun with me. But they are working here. They cannot leave. They work day and night,##since the beginning of this ashram. I want you to know that their sacrifice is appreciated by me at least. I really love all of you all the same, all the same. Working or not working. Because you’re working outside, you help society, you help Supreme Master TV. It’s the same to me. It’s just, I want you to see an example of hard work. And appreciation from your Master.” “You can eat at the same time. We do like restaurant, they also have a program and they eat. Is that OK or not?” (OK.) “Because the program is very long, we shall be very, very hungry. OK. Let’s start.” Now, the first program is a trio singing performed by fellow initiates from Hong Kong. “The God of Wealth is Here.” Please welcome them with a round of applause. Thank you. “I just gave each of them a piece of pineapple. We Chinese believe that it will bring profits. From Hong Kong? I didn’t realize that you’re so talented. So much money, how can we use it all? Thank you, thank you.” “The God of Wealth is here. Hurry up! If he thinks you are worthy, you’ll have a bright future.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-07-28   503 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-07-28

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 1 of 2

00:18:14
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 1 of 2

Today, we will take you to Âu Lạc (Vietnam), to explore and enjoy the poetic and alluring beauty of the Moon Lute, a folk musical instrument classified as one of the national treasures of this beautiful country. The Moon Lute has other names such as “Kìm” Lute, Double-stringed Lute or Gentleman Lute. From its moon-shaped body, it was named the Moon Lute. The Moon Lute came to Âu Lạc during the Lý dynasty, around the 16th century, and quickly transformed and became the most loved instrument in the plucked-string family of this country. Regarding the origin of the Moon Lute, according to former Professor Đặng Xuân Khải, the Traditional Music Department’s Dean of The Vietnam National Academy of Music, the Moon Lute has existed since the 16th century. “The Moon Lute from China came to Âu Lạc (Vietnam) as a 4-string lute. However, the artisans in the Huế Imperial Palace changed it into two strings, so its sound became sharper.” “In the Nguyễn dynasty, as our kings cared very much for our culture which includes arts, to have something unique for Âu Lạc (Vietnam), the king decided to have this lute turned into the Moon Lute.” “The Moon Lute is very different from other musical instruments. All other string instruments have openings in their body so that sound can escape. But the Moon Lute requires that its body’s front, back, bottom, and neck need to be all airtight. The Moon Lute requires no openings. However, the person who plays the Moon Lute has to pluck hard so that the sound comes out strong and clear.” The long neck of the Moon Lute enables the frets to produce loud, soft, long, short sounds to transform high pitch sounds, and to portray a wide range of emotions. To close the program, we invite you to enjoy the song “Forget Me Not,” composed by Supreme Master Ching Hai, with the Moon Lute performance by artist Phan Thị Mai Chung, and illustrated dance by our Association members.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-22   1127 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-22

The Heiltsuk of British Columbia: Take a little, Leave a Lot

00:14:11
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Heiltsuk of British Columbia: Take a little, Leave a Lot

During our time together, we will learn about a resourceful group of individuals in Western Canada called the Heiltsuk. Most of the Heiltsuk today live in the village of Bella Bella. The Heiltsuk have a well-defined code of ethics and morality, which has historically been taught through their oral tradition, music, dance, and artwork. The word Heiltsuk literally means “to speak or act correctly,” which encompasses how people are to behave in everyday and ceremonial life. They have a well-defined system of traditional laws that have been upheld by their Hereditary Chiefs for thousands of years. They view these rules of their ancestors as the overriding principles for all resource use and environmental management. A core belief is that they should “take a little and leave a lot.” Fundamental to these ideas is the concept that all things are connected and unity is important to maintain. The Heiltsuk have historically been known as artisans who excelled in creating canoes, bentwood boxes, chests, ladles, and other objects. While there are certain aspects of Heiltsuk art that are shared with other groups in the Pacific Northwest, including crest imagery and totemic designs, each tribe has its own unique features and styles. As a maritime people, they used the canoe as their main form of transportation, trading, and communication with other groups for thousands of years. There were many varied styles that were made for different purposes, including ocean-going and river canoes, as well as ones for trading goods and freighting, ceremonies, transportation, and racing. The House of the Heiltsuk is a sacred place that is used for both governance and ceremony. It is where their ancestors visit them from the spirit world and where they can go back and forth between the worlds during ceremony. Step-by-step, the Heiltsuk have been working to strengthen and rejuvenate their cultural heritage, by finding ways to honor their customs and values while living and working in the modern age. As we have discovered today, they have great beauty to share with the world through their artistry and craftmanship, and a moral code of governance.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-21   429 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-21

The Ainu - Indigenous People of Japan

00:13:42
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Ainu - Indigenous People of Japan

The word Ainu means human in the Ainu language. Ainu mainly reside on Japan’s Hokkaido Island, with a very small number living in Russia. The traditional dress is comprised of a robe covered with geometric patterns. Genetic studies certainly reveal a fascinating picture of the Ainu people’s ancestry. It is thought that the Ainu are descendants of the Jōmon people whose culture flourished between 14,000 BC and 300 BC in what is now modern-day Japan. The Ainu have traditionally had a strong bond with the natural world. In the Ainu belief system, two worlds exist. One is the world of the kamuy or the world of the gods, and the other is the Ainu world. Souls are thought to reside within natural phenomena such as the trees, plants, and animals, and there is an emphasis on living in mutual respect with the kamuy. One place where a deep connection can be made with nature is Lake Akan, a serene crater lake in the Akan Mashu National Park in Eastern Hokkaido. It has been suggested that the traditional Ainu symbiosis with nature is symbolized at Lake Akan by the unique marimo algae balls that appear here. In the Ainu language, the balls are referred to as tokarip or torasampe. Traditional Ainu dance was designated as an important intangible folk-cultural property by the Japanese government in 1984, and was listed as an intangible cultural heritage of humanity by The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 2009. The traditional style involves a large circle of dancers, sometimes with onlookers who sing an acapella accompaniment. Some dances imitate the calls and movements of animals or insects such as the Crane and Typhoon dance; other dances are in fact rituals. Believing that deities can be found in their surroundings, the Ainu frequently use dance to worship and give thanks to nature. Dancing was also done for entertainment and enjoyment. Another Ainu artform is the Yukar, or epic poetry. Epics, songs, and stories are how the Ainu passed on their knowledge to each new generation. Some of their oral literature, such as Yayerap, Sakorpe, Oyna, or Kamuy Yukar, have melodies. One of the musical instruments that the Ainu play is called the mukkuri. This mouth harp is usually made from bamboo or a single piece of wood. Another instrument is the tonkori, which experienced a revival in the last two decades. It is the only stringed instrument in the Ainu tradition. Oki Kano is widely regarded to be the most prominent tonkori player.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-15   515 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-07-15

The Sublime Beauty of Traditional Thai Dance

00:16:41
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Sublime Beauty of Traditional Thai Dance

Located in Southeast Asia, the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is a country steeped in rich cultural traditions. The name “Thailand” means “land of the free.” In this auspicious nation, one of the earliest signs of human existence was found. Through the centuries, the influence of neighboring countries such as India, China, and Cambodia have helped shape Thailand’s diverse and colorful culture. Our program today will focus on their beautiful and iconic traditional dance. Known for its elegance, bright glittering costumes, graceful movements, and melodious musical accompaniments, this cherished art form mesmerizes people around the world. For nearly a thousand years, the Thai people have developed numerous dance styles. Thai dance has two main categories, classical and folk. Today, the popular Thai classical dance styles include Khon, Lakhon, and Hun Lakhon Lek. Among the different folk dance styles, the Fawn and Menora dances are the most popular today. Khon is a valuable part of the heritage and wisdom of the Thai people. In 2018, the classical Khon Masked Dance Drama was added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. Regardless of the style, the basic movements and steps of Thai traditional dances are generally elegant and slow-paced, expressing humble and peaceful feelings. Hand movements are important elements in both Thai classical and folk dance. In folk dance performances such as Fawn and Menora, female dancers wear long artificial fingernails to enhance the gracefulness of their hand movements. Costumes Costumes play an important role in Thai dance. In classical dance, the costumes are mainly gold, or other bright colors, with glittering decorations or embroidered flowers. Through royal patronage, the efforts of traditional artists, and greater exposure to foreign tourists, the vibrance of Thai traditional dance was restored for the world. More than just an art form, this traditional dance is a symbol of Thailand itself.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-06-24   821 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-06-24

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 3 of 3

00:17:49
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 3 of 3

The South African singer, songwriter, and actress, Miriam Makeba, is an iconic figure in the anti-Apartheid movement. For her anti-discrimination stance, her passport was revoked and she became a stateless person. Miriam Makeba relocated to Guinea in 1968, due to growing civil rights controversy in the US. For her tireless efforts to speak up against social injustice, she was honored with the Dag Hammarskjöld Peace Prize in 1986, the Otto Hahn Peace Medal in Gold in 2001, several honorary doctorates, and the Presidential Award in 1999 from the President of South Africa, His Excellency Nelson Mandela. She is fondly remembered as the “Empress of African Song” and “Mama Africa.” Mariela Shaker was born in Aleppo, Syria, in 1990. She enrolled at the Arabic Institute of Music in 1999 and graduated in 2004 as a distinguished violinist. Mariela returned home in 2013, but her flourishing music career was halted by the war. A full-tuition scholarship from Monmouth College in the US provided her a way to escape the conflict. She then acted as the concertmaster for the Monmouth College Chamber Orchestra for a few years before pursuing another full-tuition scholarship to study for her Master’s in Performance at DePaul University. After graduating from DePaul, Mariela Shaker went on to perform with many prestigious symphony orchestras and was often invited to play at important events in front of leaders around the world. Mariela was named “Champion of Change for World Refugee” by His Excellency President Barack Obama in 2015. She was appointed United Nations High Commissioner for Refugees High Profile Supporter in 2017 and received the first-ever Anne Frank Promisekeeper Award in 2018. In a Palestinian refugee camp on the outskirts of Damascus, the capital of Syria, Mr. Aeham Ahmad, known as “The Pianist of Yarmouk,” used to wheel his piano out daily into the rubble-filled streets of the war-torn city to play comforting songs and melodies. In 2015, he risked his life to cross a stormy sea, then through Turkey, Greece, Serbia, Croatia, Austria, and finally reached Germany, where he had many kind supporters who offered assistance. In 2016, Mr. Ahmad was awarded the International Beethoven Prize for Human Rights, Peace, Inclusion and the Fight Against Poverty.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-06-23   328 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-06-23

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 2 of 3

00:13:52
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 2 of 3

Mr. Huberman was a Jewish violinist born in Czestochowa, Poland, in 1882. Amid growing anti-Semitic policies that rippled across Europe during the 1930s, premier Jewish musicians found themselves jobless and their lives threatened. Mr. Huberman realized that his orchestra was a way to save his fellow musicians and began to tirelessly work to fulfil that dream. Eventually, he was able to rescue nearly 1,000 musicians and their families and formed the Palestine Symphony Orchestra. In 1948, when the State of Israel was created, the orchestra was renamed as the Israel Philharmonic Orchestra (IPO). Today, the IPO is a leading internationally renowned orchestra, that travels and performs worldwide with other acclaimed musicians. Mr. Arturo Toscanini, the conductor who led the Palestine Symphony Orchestra at its debut, was one of the greatest operatic conductors of his time. Through the years, Mr. Toscanini worked with many prominent music companies around the world, such as La Scala Orchestra, the Metropolitan Opera in New York, the New York Philharmonic, the Chicago Symphony Orchestra, and of course, the Palestine Symphony Orchestra. He refused an invitation to perform at the prestigious Wagner music festival, and instead, traveled to Palestine in 1936 to conduct the inaugural concert of the all-Jewish refugee orchestra, the Palestine Symphony Orchestra. In 1987, he was posthumously honored with the Grammy Lifetime Achievement Award. Isabel Allende is an accomplished refugee writer and was called “the world’s most widely read Spanish-language author.” Inspired by her tumultuous life, Ms. Allende often writes about freedom of thought and liberation of women in a patriarchal society. She has been honored worldwide for her astounding works, including the Chilean National Prize for Literature, Library of Congress Creative Achievement Award for Fiction, honorary Doctorates from Harvard, and other distinguished universities, and countless other awards. Always an advocate for equal rights, on December 9, 1996, in honor of her late daughter, Paula Frias Allende, Ms. Allende established the Isabel Allende Foundation, “dedicated to supporting programs that promote and preserve the fundamental rights of women and children to be empowered and protected.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-06-20   343 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-06-20
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ