ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
1 - 20 ਔਫ 6798 ਨਤੀਜ਼ੇ
ਚੋਣ

TOPਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:30:09

TOPਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

"Master, many countries report that young people are staying away from alcohol and intoxicants. We’ve also seen kids doing fundraising activities for charities and animals. Master, is this because higher level beings are being born in our planet at this time?""Master, COVID-19 affects all corners of the globe. As the chief of the World Health Organization puts it, we “fight a common enemy.” We have seen more cohesive efforts in the world, for example, debt relief of underprivileged nations and collaboration on medical treatment research, etc. Will this trend continue and the world be a tight-knit community?""Master, as science and technology advances, we’re learning more and more about the universe. (Yes.) Will this prompt people to be interested in spirituality and seek the Truth?""Master, the Trump administration has announced Sudan and Israel have agreed to normalize relations. Earlier, Bahrain and the United Arab Emirates established relations with Israel. (Yeah.) Could these events signal that the states of the Middle East and the North Africa region are also ready for peace just like in Korea?""Master, the lower Heavens’ gods attained their positions based on merit. Merit gave a compassionless Brahma the power to create the Three Worlds and rule over them. Does Heaven mandate that a being must have a certain amount of God’s Love before they can create and rule?"…They have, but limited. (Yes, Master.) It’s just like you, the so-called disciples studying with me. (Yes.) And I told you OK, you have to do this, you do that. Not have to, but you should. Like being vegan, being compassionate, being loving and kind. But they are trying. (Yes, Master.) You’d be trying. But that doesn’t mean that is enough to be worthy, (Yes.) except relying on the Master’s grace to go up. The love that you have is so thin, I mean the so-called disciples, so thin that they don’t even realize that they don’t have it. (Yes, Master. Understand.)…Just like, sometimes, people elected a leader, and they came in maybe with a big, big ideal – they think they have ideals or good intentions – but once they are in that power, they keep forgetting it. Or exercise very little of their idealistic power, idealistic origin. And they will just go with the flow, and their subordinates, everybody keeps feeding them with all the negative ideas and information that make them forget, and then they would just do wrong, forget their original ideals. This is not only Brahma alone, but this is also…
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-04   1970 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-04

TOPਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ

00:10:42

TOPਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ

ਨਵੰਬਰ 29, 2020 ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਤਿ-ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕਢਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਰੀਟਰੀਟ ਵਿਚੋਂ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ, ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-02   9793 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-02

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ

00:37:33

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਐਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਤ ਤਕ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਉਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਭਵਿਖ ਦੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ! ਨਵੰਬਰ 24, 2020 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਤਿ-ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਮ
ਸ਼ੋ
2020-11-27   12588 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੋ
2020-11-27

TOPMeditating More Is to Help Yourself and the World, November 21, 2020

00:06:51

TOPMeditating More Is to Help Yourself and the World, November 21, 2020

Our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai, taking precious time from Her intensive meditation retreat for the world, graciously spoke via phone conference with our Association members at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, on Saturday, November 21, 2020. Master lovingly encouraged more meditation and continued vigilance to help protect ourselves and others from the COVID-19 pandemic.I just want to say a few words to reassure you, because it's been a long time. (Yes.) (Thank You, Master.) Things are a little tense right now. Does everyone sit at the right distance? (Yes.) When you sit, keep the right distance. Just like how the government requires. OK? (OK.) Just to be safe. Because at this point, the virus hasn't gone yet; it is still there. You have to be mindful for any change.When you go out, you still have to wear masks and face shields, etc. And bring hand sanitizers with you. If no hand sanitizer is available to you, you can also use vinegar. OK? (OK.) But be generous about washing your hands. After touching things outside, like doors or things in the market, you all have to cleanse or wash your hands immediately. Are you doing it? (Yes.)I heard that even though someone did not show any symptoms, she could still be infectious for up to 70 days. Over two months of being infectious. That person was not ill and had no symptoms, but she was carrying the virus. It’s scary. Understand? (Understand.) Other diseases are not like this. The heavy karma of our world has made the disease become more life threatening.These viruses have souls. They belong to the animals that were brutally slaughtered before. So, they are allowed to return to settle the karmic retribution. Understand? (Understand.) So, this is a very serious situation, which is very difficult to contain.So, you must protect each other. OK? (OK.) You have to protect yourselves. Don’t think that your spiritual practice is good enough. You never know how much merit you have or how good your spiritual practice is. Also, the collective karma of the country, and the collective karma of many generations of the family. So, do whatever we can to protect ourselves. Don’t wait until you fall ill, and then it’d be very troublesome. OK? (OK.) This disease does not always disappear after it is cured. After recovering, many people fall ill again. The side effects of this disease could be very serious. Even the brain or heart could be damaged. There are also other strange side effects. So, I am telling you very seriously to protect yourselves. OK? (OK.) This is all I can advise you. Also, meditate more for everyone and for yourselves. Otherwise, it could be worse. Understand? (Understand.)Even though your country is OK, you still have to be vigilant. OK? (OK.) Your government has done its best, so we are also obligated to do our best. If you’re sick, you’ll cause troubles to others. You will infect others and then trouble the government, as well as doctors, nurses, and working staff at the hospital. Because if many people get infected, hospital beds won’t be enough. And then, patients of more urgent diseases could be neglected. Do you all understand? (Yes.) This pandemic is horrible. It has souls. It’s good at doing tricks. It isn’t like other common sicknesses. That’s why it’s more difficult to cure. It’s difficult to treat. And it spreads so quickly. Up till now, the number of global cases still keeps increasing. So, citizens in Taiwan (Formosa) are very much blessed. That’s why in the past months, there have not been many new cases. (Thank You, Master, for Your blessing.) (Thank You.)Don’t take it for granted. Meditating more is to help yourself, your family, your country, and the world. Every Sunday we have worldwide group meditation to pray for World Vegan, World Peace. We can make it into two days. Do you want it? (Yes! OK!) Yes or No? (Yes.) (Thank You, Master.) Good. Then, starting from now on, Thursdays and Sundays. OK? (OK.)Thank you for taking meditation seriously for the world and for yourself. I am very pleased with you. (OK.) (Thank You, Master.) I’m also taking it seriously. I also meditate and work very hard.Our deep gratitude, Most Beloved Supreme Master Ching Hai, for no matter how incredibly busy You are or what immense pressures You are facing on Your noble mission, You always find time to generously share Your Love and encouragement with the world. We are eternally thankful for all You do for the world! May Master be forever protected by the Mighty Godses and showered with love and support from all Heavenly Beings.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-11-25   7312 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-11-25

TOPSecret about COVID-19, Nov. 2, 2020

00:03:42

TOPSecret about COVID-19, Nov. 2, 2020

During a phone call with Supreme Master Television team members on November 2, 2020, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, who continues to meditate intensively for the world, revealed more information about the COVID-19 virus.I’m telling you something. Just one moment, see if I should or not. A big secret. One moment. I have to meditate a little while. (Yes, Master.) Or maybe I just tell you.The COVID-19 virus, they have souls in them. That’s why they’re so smart, so versatile and so difficult to catch and to cure. These are the souls of the massacred and abused and tortured animals that the humans have been consuming. You understand now? (Yes, Master. Wow.) That’s including yours also. Alive or dead, or even passed down through the future generations through DNA. Your future generations, relatives and friends, even if they will be born and become vegan, they still have to partake some of it. (Yes, Master.) Because of the bloodline, the connected karma. If they’re not connected with this disease or present clan members of yours, then they cannot be born. (Yes, Master.) So, they will have to partake the burden of the karma. (Yes.)And luckily it’s not more, because the maya is locked and the force of karma is gone. So they only take less than normal. Otherwise, it would be worse. And already Heaven helps a lot. Otherwise, the whole world would die. (Wow.) Very few people would survive this pandemic. Not just infected but die. (Yes, Master.) Not just infected but incurable. Whoever catches it just dies, like that. So, don’t keep asking me, “Master will bless, it will be OK?” Not OK. No. Already blessed a lot. (Yes.) If more blessing, I will die and everybody else will die too.Thank You, Most Gracious Master, for revealing this important information about COVID-19. We pray it will help everyone wake up to the urgency of our situation, repent and do all possible, especially adopting the vegan diet, so we can soon end all suffering in our world, and witness a true Heaven on Earth in this lifetime. Our forever gratefulness, Master, for Your boundless Mercy, in giving humans a chance to reverse to compassionate beings who respect and cherish all life. May Master be always shielded by the Highest Heavens as our planet transforms in Her immeasurable Love and Grace.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-11-04   17959 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-11-04

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

01:06:02

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰੋ, ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਇਕ ਚੇਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਹੀ, ਜਾਇਜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਨ - ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਹੈ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਜਾਨਵਰ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29   100215 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

00:33:31

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ ਪੂਜ਼ਨੀਕੋ, ਉਚੇ ਅਤ‌ਿਆਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਦਰੀਉ, ਪਰੋਹਤਣੀਓ, ਭਿਕਸ਼ੂਉ, ਭਿਕਸ਼ਣੀਉ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ, ਘੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੀਟਰੀਟ ਵਿਚ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09   76335 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

00:54:00

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਉ, ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ... ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10   127244 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:14

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣੀ ਦੀ, ਛੇ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

(Master said that Good Love was the assistant to the Third Level Lord, and yet Good Love came down to protect Master against him and maya. Why did Good Love choose Master over the Third Level Lord?)(Master, did President Donald Trump help bring peace between countries in a past life? For example, perhaps as a nation’s leader in ancient times?)(Master, did Chairman Kim Jong Un come to Earth for a peace-making role or another role to benefit our planet?)(Master talked about good leaders in the last conference. Why are the leaders that are good seem to be portrayed as the very opposite of that? Is that part of maya/negative forces, or is there a purpose behind it?)Anyways, it’s very difficult to recognize the bad from the good, because there is also some catch in between, some strings attached to what they do. I mean, before they were born. They have to do this and that. Also, to disguise. (Yes, Master.) So, they cannot just do all good, all at once. For example, like that. Or it seems like they did bad, but actually, they did good. (Yes, Master.) I told you before, I cannot explain everything. But trust me when I say somebody is good. (Yes, Master. Yes.)The good people, good leaders or the spiritual people, or good Masters, they came into the enemy state. It’s lucky that they’re still alive and continue working and not immediately killed almost, like Jesus Christ. (Yes, Master.) What has He done? The Lord Jesus, what has He done to anybody? (Yes, Master.) Even if He keeps preaching, even if He says He’s a child of God, so what? Nobody has to believe Him. (Right. Yes, Master.) But they don’t have to kill Him in such a way. (Yes, Master.) And for that, the world has to slump into darkness for a long time. Nobody sees it, but many people were condemned to hell and darkness for long, long, long centuries. And that influenced the development of our world, spiritually and scientifically as well. (Yes, Master.) Not just the meat eating that adds up on to it, that makes many wars, many plagues, many disasters. Do you understand me? (Yes, Master.) People don’t know it, don’t see it. But the murder of Jesus Christ brought so much misfortune, disaster onto our world.We have to work now, day and night. We cannot escape. We have to work. You can see the world is in such a shape. (Yes, Master.) …So we have to work. We must. (Yes, Master.) We must win. (Yes, Master.) We don’t let the maya win anymore, even indirectly through brainwashing the humans or some of their leftover weakling subordinates. Got that? Yes, Master. We have to win. We have to do it. We have to rescue all suffering animals so that we don’t cry anymore. (Yes, Master.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-05   79 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-05

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:42:12

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, Pacific Island nations receive pandemic support, investigation finds significantly higher mortality rate in hospitals for COVID-19 patients than influenza cases, pioneering hydrogen-powered plane takes flight in United Kingdom, United States tech company develops prototype robot to help increase crop production, bus driver turns in large cash sum found onboard in United Arab Emirates, vegetarian lunch option offered in Korean city’s schools, and study reveals that cows prefer being talked to than listening to a recorded voice.Asian Development Bank (ADB) assists developing member countries in coping with COVID-19.ADB’s Asia Pacific Disaster Response Fund (APDRF) has announced grants of US$2 million, US$680,000, and US$500,000 to Fiji, Nauru, and Niue, respectively to support each nation’s anti-COVID-19 measures. The Japanese government, a Shining World Leadership Awards for Compassion, Animal Protection and Generosity laureate, provided the funds to the APDRF. From the start of 2020 to date, the ADB has given approximately US$260 million incoronavirus-relatedassistance to ADB's Pacific developing member nations. Our heartfelt gratitude, Asian Development Bank and Japan, for helping our Pacific Island brothers and sisters in this most challenging time. May Heaven bless humanity to swiftly change to the virtuous vegan lifestyle to avoid zoonotic pandemics and forever thrive in every corner of the world.United States agency’s study finds coronavirus patients have higher in-hospital mortality risk versus flu cases.After reviewing 3,948 COVID-19 and 5,453 seasonal flu patient hospital records, the United States Centers for Disease Control and Prevention determined that people hospitalized for the coronavirus were 5 times more likely to succumb to the disease there than those admitted for influenza. The COVID-19 cases also had a higher chance of developing one of 17 complications, including pneumonia, blood clots, and respiratory failure. Furthermore, this group was almost 19 times more likely to have acute respiratory distress syndrome (ARDS) than the flu patients. The United States is a Shining World Leadership Award for Compassion laureate. Our appreciation, Centers for Disease Control and Prevention, for highlighting how much more potentially life-threatening COVID-19 is compared to the seasonal flu. May we take the necessary precautions to ensure the safety and health of ourselves and our co-citizens, in God’s mercy.Up next, pioneering hydrogen-powered plane takes flight in UK. We’ll spend some time now to thank the validation engineers who test the systems used to manufacture products to ensure the items produced meet performance, quality, and industry-specific safety standards. When we return, more thoughtful news ahead, here on Supreme Master Television!Hallo adventurous viewers, I am Genevieve the vegan Green Sea Turtle, and you smell so clean and health-full just like me. You must be a vegan, I am right, love you much for that... Today we have a baby care tip from our Beloved Supreme Master Ching Hai: “If you help Mum to feed the baby, please use a soft, damp cloth to gently wipe the spilled food on its face. It’s easier and faster, so you don’t have to keep rubbing hard on its tender skin. Baby sure loves and thanks you for the extra TLC (tender loving care). God loves you kids!” Thank You, Supreme Master Ching Hai, for this caring and considerate tip. We love You! Thank you all for your attention and love you a lot for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all of us humans and all co-inhabitants alike. Now, the worldwide weather.Hydrogen-electric passenger plane makes history.British-American start-up ZeroAvia, Inc. recently conducted the world’s first hydrogen fuel-cell-powered flight of a commercial-grade aircraft at its research and development facility in Cranfield, England, UK. The Piper M-class six-seater plane taxied, took off, completed a full pattern circuit, and landed as part of the HyFlyer project, an endeavor to decarbonize air travel partially financed by the United Kingdom government. Next, ZeroAvia will carry out an over 400-kilometer zero-emissions test flight; this corresponds to the flight distance of many major commercial air routes, such as between London and Edinburgh. In addition, ZeroAvia and partners have developed a prototype for a hydrogen airport ecosystem at Cranfield Airport encompassing green hydrogen production, storage, and refueling trucks. Congratulations, ZeroAvia and all participants on this spectacular achievement. May such ventures rapidly advance us towards clean air travel that protects our precious planet, in Celestial splendor.Tech project committed to boosting sustainable food production.United States-headquartered Alphabet, Google’s parent company, has unveiled a prototype solar-powered robot that roams fields in teams recording vast amounts of data such as plant height, fruit size, and even the number of beans on individual soy plants. Project Mineral is an effort led by Dr. Elliott Grant with Alphabet’s X lab and focuses on eco-friendly, large-scale food production with a vision to feed Earth’s expanding population as the climate changes. The high-tech approach brings together artificial intelligence, simulation, sensors and robotics, and combines it with weather and soil data to predict how plants will grow. The “buggy robots” are not yet commercially available but have already been tested with many crops, including oats, soy, and strawberries. Bravo, Project Mineral, Dr. Grant and colleagues! We laud the powerful tool you are developing to help sustainably grow plentiful food, in God’s love.Dubai public bus driver honored for returning large cash amount discovered onboard vehicle. Noor Khan, a Pakistani driver working in Dubai, United Arab Emirates, found a bag containing approximately US$68,000 when he checked his bus at the shift’s end. He immediately took the money to his supervisor, who found the rightful owner and returned it. On being praised for his deed by His Excellency Mattar Mohammed Al Tayer, the director general of Dubai’s Roads and Transport Authority, Mr. Khan stated, “This is a source of pride not only for me but also for all employees in public buses. It is an incentive for all of us to redouble our efforts and exhibit more dedication and loyalty in doing our jobs and bring happiness to bus riders.” We gratefully applaud your meritorious action, Mr. Noor Khan. May many people be inspired by your exemplary honesty and noble sense of duty, in Allah’s grace.Coming up, vegetarian school lunch option offered in Korean city school system. We are going to pause for a moment to remember God’s all-embracing love. You’re watching Noteworthy News on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News - Giving News for a Selfless World.Southeastern Korean city schools offer vegetarian meals. The Ulsan City Office of Education is promoting vegetarianism in response to climate change and to improve student health. Currently, 92% of its 248 schools offer daily vegetarian meals to students who request it, and 94% have “Meat-free Monday” lunches every two weeks. The meals use protein-rich legumes instead of meat. School cooks, nutrition teachers, and dieticians have received specialized training on vegetarianism and climate change. The schools have also carried out a wide range of initiatives to promote veg education and connect students with the environment, including setting up veg cooking festivals and school gardens. Our thanks, Ulsan City Office of Education, for emphasizing the importance of a plant-based diet to better child wellness and overcome the climate crisis. May all educational institutions soon encourage veganism among students, families, and teachers, in Heaven’s upliftment.Study reveals cows prefer direct spoken interaction over recorded voice.In a study led by Annika Lange, a PhD student at the University of Veterinary Medicine in Vienna, Austria, scientists gently stroked two sets of bovines. A researcher soothingly spoke to each member of the first group during the stroking while the other group’s members instead experienced a similar voice that was played over a speaker. By observing body language like ear position, it was determined that both sets of bovines were relaxed and happy, but the cows of the first group showed lower heart rates, which implies a more positive experience with greater relaxation. The research was published in the peer-reviewed journal Frontiers in Psychology. We salute your fascinating findings, Annika Lange and co-researchers, regarding our cow co-inhabitants’ deep intelligence and sensitivity. May your study further enlighten humanity on the profound sentience and loving nature of animals.Now, get ready for a good laugh with a joke of the day entitled “Third Wish.” A genie and a man were talking about the latter’s three wishes.OK, I'm ready for your third wish.Third? What about the first two?Well, this is a little unusual, but after your first wish, you screamed and said, "I wish I'd never made that wish!" So that counted as your second wish, and I erased your memory of both wishes.OK then. I wish I really understood how women think.Granted. By the way, that was your first wish, too.And now we have a heartline from Vegan in China: Most respected and beloved Supreme Master Ching Hai, I’ve been missing my respected and beloved Master all the time. On Supreme Master TV, I could sense Master’s anxiety, which I also feel. The goal of Supreme Master TV is spreading veganism through broadcasting positive and uplifting programs which are full of positive energies and are comprehensive and profound. The programs, integrating education with amusement, are colorful, beautiful, and suitable for all ages. Moreover, Supreme Master TV broadcasts Master’s important messages almost immediately to the whole world so that we, people thousands of miles away, could also receive information from our respected and beloved Master as if we’re present at the lecture site. My millions of thanks to the most beautiful Master for Her Love and care for humankind. Supreme Master TV has played an irreplaceable role in beautifying the environment, purifying people’s hearts, protecting animals, and building a vegan and peaceful world. Thank you, Supreme Master TV team, for your diligent dedication. May your work be better and better. I’ve wanted to write to Master since a long time ago, but many times I’ve not been able to finish my letter as no language can express my love for Master. Just like what is said in “Silent Tears”: “The Master is more than just Kind. O friends, I could never have enough time To tell you of His boundless Grace. Only in the remote corner of my heart I humbly shed tears!” Most respected and beloved Master, I miss You even more in this very special period. May the day of a vegan and peaceful world be here as soon as possible! Respectfully, Vegan from ChinaBlissful Vegan, Thank you for writing to us.Master has a message for you: “Devoted Vegan, thank you for your outpouring of love and well-wishes. I am sorry for your longing soul, I wish also that we could see each other right away, and never be separated, for your yearning to abate. We are together always and will be forever in the Land Of Eternity. Just meanwhile, please be patient. Know that I always love you. We are already among the most fortunate to know the Path to Liberation. God knows your heart and I do too. Please continue on this spiritual path and remember that we are always together; here and forever after. In Heavens’ grace, let’s all pray for World Vegan, World Peace to happen soon. Divine love and prosperity to you and bountiful China.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineIt’s been a pleasure to have your company on Noteworthy News. May Heaven fill your heart with love and illuminate your sacred journey.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-03   46 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-03

Southeastern Korean city schools offer vegetarian meals

00:01:11

Southeastern Korean city schools offer vegetarian meals

The Ulsan City Office of Education is promoting vegetarianism in response to climate change and to improve student health. Currently, 92% of its 248 schools offer daily vegetarian meals to students who request it, and 94% have “Meat-free Monday” lunches every two weeks. The meals use protein-rich legumes instead of meat. School cooks, nutrition teachers, and dieticians have received specialized training on vegetarianism and climate change.The schools have also carried out a wide range of initiatives to promote veg education and connect students with the environment, including setting up veg cooking festivals and school gardens. Our thanks, Ulsan City Office of Education, for emphasizing the importance of a plant-based diet to better child wellness and overcome the climate crisis.May all educational institutions soon encourage veganism among students, families, and teachers, in Heaven’s upliftment.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-03   19 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-03

The Master’s Radiation – From the Unveiled Mysteries by the Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:35

The Master’s Radiation – From the Unveiled Mysteries by the Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with the reading of the mind-broadening and graciously revealed knowledge by the Ascended Master Saint Germain, as recorded in Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” We’ll learn more about projected consciousness and the role of an Ascended Master’s Radiation. “‘Projected Consciousness is but increasing the rate of vibration of the atomic structu
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-12-03   48 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-12-03

Art in a Pandemic, Part 1 of 2

00:15:28

Art in a Pandemic, Part 1 of 2

In today’s program, we would like to share with you some inspiring and stunning visual pieces created by artists around the world in response to the pandemic. Mumbai-based artist, Dhruvi Acharya, created a series of pieces that depict her thoughts and worries related to COVID-19. Her watercolor paintings portray a socially distant and masked human existence, the courage of healthcare workers and t
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-12-03   27 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-12-03

A Vegan Visionary: The Life of His Excellency Laurent Lamothe (vegan),Part 1 of 3

00:16:27

A Vegan Visionary: The Life of His Excellency Laurent Lamothe (vegan),Part 1 of 3

His Excellency Laurent Lamothe, is a visionary vegan entrepreneur and humanitarian of Haitian origin who became Haiti’s most successful and longest-serving Prime Minister in the last three decades! In 2011, Laurent Lamothe was offered the position of the advisor of socio-economic development to Haitian President Michel Martelly, as a member of the Interim Commission for the Reconstruction of Haiti
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-12-03   33 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-12-03

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:30

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

Because you want to know yourself more, so you came here. Because you want to help others, so you help the homeless, the disaster victims, and Supreme Master TV. So, very simple life. Even I don’t need to teach anymore. Just like that. Inside, know yourself; outside, help others. Help other beings. Other beings, not just humans, but animals, insects.And one of the sisters in the temple, she took care of the master. Maybe helping with clothes and something like that, she and her mother. Oh, she was very jealous because the abbot was very fond of me. And one time… I didn’t know much Chinese at that time, but I knew they were fighting about me. That’s the first time I heard the abbot’s loud voice and very serious face. Normally, when he taught, he didn’t smile a lot, but he had never raised his voice like that. Afterward, I left anyway. So, after he knew about it, that his own people, disciples came and learned with me, he called me into his small studio where he saw the disciples, not his own room.He was a very ascetic monk; he really practiced. He slept only on the floor. I also. I had only one blanket, and a seat, folded into foursquare – the leftover blanket from other disciples before. And I also took their leftover clothes to wear. Life was so simple and happy, and, oh, no worries, truly. When somebody else already has a house for you, has a room for you, you don’t pay bills or anything. And you can take second-hand clothes to wear at your liberty, and even blankets you don’t have to buy; it’s already there. You shake it, and then you use it. I felt so cool. You don’t have a responsible feeling. That is the best thing. You feel so free, so free. I worked very hard.So, they were fighting, one day. So, I just pretended I didn’t understand much. I did understand some but not the whole thing. So, he asked me. He called me into the studio room, and he asked me, “You are teaching this and that people, right? They came to ask for your teaching, right?” I said, “Yes, they came. They forced me to.” He said, “It’s different from what I’m teaching here, right?” He taught breathing and concentrating maybe on the nose or finger, and the eyes opened one third. Just look straight in front of you with the eyes opened, like this, all the time. Oh, I cheated. I closed because it hurt so. Of course, he didn’t check. He didn’t check who closed, who did not.So, he was teaching his disciples to meditate and retreat, and we did all the same. I did the same. I never said anything, until those days when the Black American people came, and then the cat got out of the bag. So, and then he asked me, “How come you never taught me?” I was surprised he asked. I said, “Oh, because you never asked.” And that’s it. That’s the end of our conversation. He should have asked me. I only answered his question, but he didn’t ask further. Maybe he felt embarrassed or something. For spiritual practice, you should never bring your ego into play. You should be always eager to learn more. If I truly believe or know something better than this Quan Yin Method, I would continue. In fact, I did some, but nothing worked very well. Like all the yoga stuff. I went and tried different things, just in case. In the beginning. But, so that’s that.But if I truly know or believe that there is something better, I would go learn right away, even now. But because I know so well already, I know too well inside already, so I’m not going anywhere. That’s all. I just feel so happy if I have time to do my own stuff, not to go anywhere, learn anything more. Like the Buddha said, “You’re already finished with learning. You’re beyond learning,” in those sutras. I feel that way. I feel I’m beyond learning. Or behind learning. Something like that. OK, guys. Go eat, go home. (Thank You, Master.) You’re welcome.I’ll try the shoes. My God, it took me some time to pick these shoes to match my petticoat, and then it’s broken. Let me down like that. Because this one is easy. It doesn’t have straps or anything. You just slide in and go. And still, it let me down. Shame on you! You were selected. You should feel happy and honored. What did you do? You laughed at me. Look! I know why. It looks new because I don’t wear a lot these years. They bought so many; everybody bought different things. It looks new but it’s too old, or maybe it wasn’t glued well. We are laughing too hard, so… It also has a “soul.” Shoe has a “soul” (sole). Laughing. Has “soul,” right? Chinese don’t understand that. I play with words.Thank you very much. Maybe I can fix it, just glue. UHU, what is, Glue-All, everlasting glue. (Super Glue.) Super Glue. …cannot do it. Sorry, guys. Have to put it on here. Maybe I can see it better. For you, even more difficult to see your toes than I, so don’t laugh at me. I’m putting on some weight or something, sitting too long and computer every day, not used to it. Thank you. Good. Good, you give me shoes. Thank you. Getting better all the time. Give me glasses and then give me shoes. Complaining does work. How to say it? Complaining does work. You’ve progressed. The merit is immeasurable.I’m just doing with my feeling. I don’t even see where it is. That’s what I call “doing without doing.” Just use your feeling. Is it OK? No, the men don’t understand women. It’s OK. Very good. OK. Go eat, good appetite, (Thank You.) and good practice. Good practice. I thank all of you again for helping the world, by helping Supreme Master TV in any way.So, what shall I do? I have new glasses. Check it out. I like both, very fashionable. Which one looks better? (That one, first one.) This one. (Yes.) (This one.) Why? (Very fashionable.) Very fashionable? (It’s classy.) It’s good. It’s a good make. (White. Matches Your pearls.) My fake pearls, my vegan pearls. This one no good? Looks very impressive. (It’s OK.) Not impressive? Bigger than my face. This one’s better. (Fits better, yes.) Guys, you do know something about luxury. It’s a good brand. I don’t want to say what. People might think I got some commission from them. Famous brand. I was desperate. I needed something, and in the airport, they don’t sell cheaper stuff. Only in the gas station, you can find. These are a little bit big, but it’s good. It’s fashionable nowadays. They wear big things. This for me? Keep it here. So next time I come, I can wear it, or maybe I take it. It’s all mine. Mine. Not for you. No, no, no, no. I forgot what brand it is. I have to look, maybe, but I’m not telling you. No more secrets nowadays, no more. Too many secrets. Wow! No wonder. You know everything about luxury and good stuff. I did not know until I bought it. The price told me that it must be famous. And I asked, “Is this a famous brand?” “Of course, Master! What do You think? The name, You didn’t know?” I said, “No.” So many names nowadays are famous. Wow! You look better. When you don’t see people too close or clearly, they all look good and feel good. OK, thank you, friends.Love you guys. (We love You, Master.) (We love You more.) Are you sure? (Yes.) How can you love me more than I love? (Too good from You.) Cannot be possible. The fruit, give it to the new people. New people, never had? One. Never mind, never mind. First, just a banana. Sorry! (It’s OK.) Risk your life for it. It’s too far. Here. Banana is easier to throw. Wow! Incredible! Wow! Look at that! Should be on a football team. Give, give, give, give. And this one, please, give, give, give. This one. It’s just a few.Oh, you know what? Last time the artists were here, Mitchell, she introduced the song. Oh, I liked it so much! I listened to it many, many times at home, whenever, and I was so sleepy already, but I still wanted to listen, because that was the only time I could listen. It was very cool. I listened many times. And one of our brothers is in there also. That guy. I thought it was you and I asked, and it was really you. Cool. What made you go there and mix in there? There you go. Very good. Excellent. We’re going now. Something like, “Go vegan, go,” something. Can you begin? (“Go vegan, go vegan, go.”) Not like that! You have to really sing. I forgot the... “Go vegan, go.” (“Go vegan, go vegan, go.”) “Go vegan, go vegan, go.” “No meat, no dairy, no, no.” (“No meat, no dairy, no, no. Go vegan, go vegan, go.”) “Go vegan, go vegan, go.” (“No meat, no dairy, no, no.”) “No meat, no dairy, no, no.” OK, I am going. (Take care, Master.) I am going now. I really am going. I am not joking. I am going. You should know. (OK.) Thank you. Maybe like this, safer.Sometimes, when I meditate, things are revealed to me. Or there are some messages, and I don’t even know until later when I have time to check. See you later, guys. (See You later.) See you whenever, and you enjoy your life. Meditate. Be good. Very simple. Very simple. I told the ex-vice president of your country. I said, “Here, we live very simple,” because she asked me what we do. I said, “Here, we live very simple. Our life is very simple. Inside, we get enlightened and wisdom. Outside, we help others. That’s all.” Very simple. Inside, know yourself; outside, help other people. Isn’t that simple? (Yes.) Not just people, but help others. (Yes, Master.) It’s very simple. Is it simple? (Yes.) Inside, get to know yourself; (Yes.) outside, help others. That’s the only simple thing to do. Not complicated. I talk a lot, but it boils down only to that: inside, get to know ourselves; outside, help others. Very simple. Because you want to know yourself more, so you came here. Because you want to help others, so you help the homeless, the disaster victims, and Supreme Master TV. So, very simple life. Even I don’t need to teach anymore. Just like that. Inside, know yourself; outside, help others. Help other beings. Other beings, not just humans, but animals, insects.(The most merciful Master.)Hallo. Nice hat. The climate has really changed. I think we really have climate change. Because Taiwan (Formosa), today I looked at the weather, or maybe not today, but I look at the weather forecast for Supreme Master TV these few days, 27°C! You’re joking! We are nearly Christmas already. It’s supposed to be very cold. 27 degrees! (Celsius) Must be joking. This is winter, isn’t it? (Yes.) Christmas is coming soon. (Yes.) 27 degrees! (Celsius) I watched the forecast for a few places on Supreme Master TV. 27 degrees C in Taipei. That means it’s about the same here. My God. Must be joking. 27 degrees C. It’s like summer. Look at me in this dress. I don’t even feel cold. I feel hot actually. I’m going. I really have to go.Thank you, thank you. My car is here already, but I’ll go to the kitchen. I’m going to eat in the kitchen. I’ll eat with the working team. We don’t eat together every day, not every time. I thought I could not make it today. Because I fell asleep over there, I thought I would go home soon to rest. But I ended up staying for so long, and I still have to eat. How strange! (Hallo, Master.) Hallo. (Master is beautiful. You dress more and more beautifully.) SM Celestial clothes. (Master is so beautiful.) We designed this ourselves. (Hallo, Master.) It’s our own design. There’s new Celestial Jewelry. (Yes.) Are they on display? (Yes.) Anyone wears it? Let me have a look. (Elixir.) They didn’t give me any. All are for the disciples. They forgot me. (Hallo, Master.) Wow, so many Dharma guards. Wow! Look, it’s spectacular! Wow, very impressive. Thank you. Thank you very much.They won’t let me live in that cave. Wow, they wrote so many letters, saying this and that would happen if I live in it. I don’t want to live in it either. There is a new one. I don’t have to live in the old one. I wanted to repair it to serve as a memorial. But they said it can’t seem to be fixed. (Yes.) It’s dilapidated, not easy to fix. No one can go in. It’s dangerous. Because it’s too old, it can collapse any time. Hallo. (Hallo, Master.) Long time no see. (Hallo, Master.) Long time no see. Such a long queue, as if to see a celebrity. It makes me feel very important. (Master is very beautiful.) Thanks a lot. (Master is so beautiful.) Thank you. Thank you.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-03   114 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-03

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:43:01

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, Germany assists Syrian refugees in Iraq, researchers find extensive coral habitat loss in Australia, photography award showcases mangrove forests’ immense value, Togo welcomes first woman prime minister, kind lady takes in vulnerable seniors in Âu Lạc, also known as Vietnam, United Kingdom food company introduces vegan meat dumplings, and farm animals find home at sanctuary in United States.Germany supporting Syrian refugees in Iraq. The German government, a Shining World Leadership Award for Compassion and Shining World Caring Leadership Award laureate, has contributed a further €13.3 million to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to benefit the 243,000- plus Syrian refugees in Iraq. These uprooted individuals face enormous economic hardships that are exacerbated by the pandemic. The funding will allow UNHCR to continue the provision of essential services, including cash-based assistance, legal aid, and child, gender and community-based protection programs. In coordination with the Directorates of Health in the Kurdistan Region of Iraq, the UNHCR also furnishes free primary health care services at camps. Overall, Germany has given €21.4 million to the agency in 2020 for this effort. Our sincere appreciation, Germany and UNHCR, for the vital relief rendered. We pray that displaced persons globally soon find permanent, comfortable abodes, in Allah’s care and eternal grace.Australia’s Great Barrier Reef’s corals decimated over past decades. A new Australian Research Council (ARC) Centre of Excellence for Coral Reef Studies paper concludes that between 1995 and 2017, over 50% of the Great Barrier Reef’s corals were lost, primarily due to climate change effects, particularly mass coral bleaching and marine heatwaves. Coral populations were unable to fully recover following such devastating events. The study’s authors warn that we must reduce greenhouse gas emissions now. The more than 344,000 square kilometer reef is home to 411 species of hard coral, more than 1,500 types of fish and many other species. Thank you, ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, for highlighting the urgent need to limit emissions to save the Great Barrier Reef. May your advice be quickly followed as we take the path of planetary and personal healing by practicing compassion in all areas of our life.Up next, photography award highlights mangrove forests’ immense value. We’ll just give thanks to aircraft structure assemblers for fitting and installing aircraft system components according to the manufacturer’s engineering blueprints. We’ll be right back, with more delightful news on Supreme Master Television. Lovely viewers, how are you doing? I’m Roy the vegan Red Squirrel, and wherever I go, others just can’t keep their eyes off me, because I became so adorable after turning vegan. Ah, don’t envy me, just get the same tool as I did: that’s right, the vegan diet. Then you’ll have the same result.Today, I would like to share some tips on how to stay safe during home power outages. Disconnect all appliances and electronics to avoid any damage that may be caused by electrical surges. Keep the freezer and refrigerator doors closed for food to remain cold for the maximum possible period. If anyone in the household relies on refrigerated medicines or uses power-dependent medical devices, contact your healthcare provider on what to do. Generators, camping stoves, and charcoal grills should always be used outdoors and at least six meters away from doors, windows, and vents to avoid carbon monoxide poisoning. Be careful when using candles for lighting.Lots of love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all us humans and all co-inhabitants alike. Thank you for watching. Now for the weather from around the world.Winning photo captures beauty and vulnerability of world’s mangrove forests. The United States-based conservation organization Mangrove Action Project recently announced the 2020 grand prize winner of its yearly Mangrove Photography Award. Victor Hugo Luja Molina from Mexico won the honor for his mesmerizing image Once Again Being a Mother, selected from over 1,000 entries from almost 70 countries. It shows a tender moment between a mother jaguar and her cub in a mangrove forest in Mexico. The photographs submitted this year highlighted the delicate state of the world’s mangrove forests, which are often harmed due to human activities, impacting the health of waterways and all inhabitants that live there. Kudos, Victor Hugo Luja Molina, on your incredible photograph and award. Our gratitude also, all participating photographers. We pray your pictures will create an ever-growing awareness of the importance of protecting the planet’s natural wonders, in Divine glory.Togo designates first woman prime minister. Her Excellency Victoire Tomégah-Dogbé was recently named Prime Minister of Togo and is the first time that a woman has filled this important role in the West African nation. Prime Minister Tomégah-Dogbé, who previously worked with the United Nations Development Programme and later served as the Chief-of-Staff of the President’s Office as well as Togo’s Minister for Youth and Grassroots Development, is greatly admired for her reforms to boost youth employment. Her appointment has been praised both as a measure that promotes gender equality and also brings optimism for Togo’s renewed economic development. Our sincere congratulations, Your Excellency Victoire Tomégah-Dogbé and all Togolese. May the Providence bless your precious country in progress and prosperity for a grace-filled future.Kind woman provides loving home to elderly without relatives in Âu Lạc, also known as Vietnam. With her heartfelt wish to take care of seniors in need, Nguyễn Thị Hồng, who lives in Đồng Nai, Âu Lạc (Vietnam) with her husband, Trần Thanh Thuận, built a retirement home where she now cares for 76 people. In the last 14 years, her residence has become a place of refuge for elders and others living with disabilities, where they are being provided with health care, daily activities, and vegetarian meals. Officially named Hòa Hảo Social Support Facility, people affectionately call it “Mrs. Hong’s home.” Not only taking care of the elderly, Ms. Hồng also often distributes vegetarian meals free of charge to underprivileged students. We humbly thank you, Ms. Hồng. You are a true angel sent from Heaven. May you and all those you care for be showered in Buddha’s love and grace. Supreme Master Ching Hai: “Gratefully present the Shining World Compassion Award to Nguyễn Thị Hồng and Trần Thanh Thuận, and a humble contribution of US$10,000 toward the noble cause with gratitude and praises. May you and all you care for feel the lasting Love from the Buddhas.”Coming up, United Kingdom food company introduces vegan meat dumplings. We are going to take some time to enjoy the calming instrumental music of the Armenian oboe called the duduk, a UNESCO-recognized Intangible Cultural Heritage of Humanity. Please stay tuned to Supreme Master Television for more laudable news. Welcome back to Noteworthy News – Remarkable News for an Exceptional World.British food company launches vegan chick’n dumpling. UK’s popular gyoza brand Itsu has introduced the teriyaki chick’n vegan gyoza. The frozen product, which can be fried, steamed or, simmered in just three minutes, contains plant-based meat in addition to kale, carrots, spring onions andsweetteriyaki. Now available in designated Waitrose and Tesco supermarkets, it is the first vegan gyoza to be released in the nation, and will help to satisfy the fast-growing numbers of people choosing plant-based food. With the new addition, now 40% of Itsu’s dishes are vegan. Wonderful news, Itsu, on your offering of delectable plant-based dumplings to the dignified British people. May your vegan product creations welcome much success, in Celestial light.Farm animals find home at Florida sanctuary. Critter Creek Farm Sanctuary near Gainesville, Florida, United States, is home to 98 cows, 19 pigs, 10 donkeys, three turkeys, 11 horses and a water buffalo. The owners of the 162-hectare (400-acre) haven, vegans Erin and Chris Amerman, are devoted to providing loving, forever homes to animals rescued from the meat industry. Recent arrivals include a 2-week-old bull calf named Eli and a baby piglet named Marley, who was found after falling off a truck during transportation. They were brought to the sanctuary by Jason Bolalek, director ofDestination Liberation, an organization which finds loving homes at animal sanctuaries throughout the country for rescued farm animals. Arriving at Critter Creek, Jason exclaimed, “This is paradise. This is how I believe animals should live.” Hallelujah, Erin and Chris Amerman, Critter Creek, Jason Bolalek and Destination Liberation! God bless your noble efforts. In Divine comfort, may Eli, Marley and all other precious animal friends flourish surrounded by much love.Laughing is healthy for your mind and heart. Enjoy our joke of the day called “Right on Time.” It was time for spring cleaning. Just before he was about to begin, Alan answered the doorbell and discovered a half-dozen vacuum cleaner salesmen who all said they had appointments to demonstrate their products. Surprised, Alan went to his wife to discuss the situation.“They have all arrived? Wonderful! Send them each to a different room.”And now we have a heartline from Fabiana Passoni, an award-winning Brazilian singer. Any time spent with Master Ching Hai is unforgettable! One year ago, I was a guest in Taiwan (Formosa) having the time of my life! One year ago, I was coming back from Taiwan (Formosa) in awe and vegan! It’s been one year that I am vegan for realz! And I could not be happier. Thank you #SupremeMasterChingHai #SupremeMasterTV #Taiwan for making me fall in love with a wonderful world! #BeVegan #MakePeace and today I got a cute thank you card and a souvenir! Fabiana PassoniDelightful Fabiana, We would like to thank you for your uplifting and inspiring words and also wish to congratulate you on becoming vegan! It is so wonderful that you met Master at the Friends of Eternity event and She was so very happy that you and other singers, as well as writers, composers and performers from around our world could attend the celebration. May God fill your days and those of the precious Brazilian people with joy and vibrant energy, Supreme Master TV teamP.S. Master says: “Vivacious Fabiana, it was truly a pleasure to speak with you last October and being wowed by your wonder talent!! Artists like yourself brighten our world each day with their songs filled with inspiration and hope. I am thrilled you are now enjoying the joy-giving plant-based lifestyle. God’s love to you, your loved ones and lively Brazil.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineWe appreciate your company on Noteworthy News. May your life shine with inner peace and joy.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-02   121 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-02

The Master’s Radiation – From the Unveiled Mysteries by the Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

00:13:06

The Master’s Radiation – From the Unveiled Mysteries by the Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

Guy Warren Ballard was a United States mining engineer and co-founder, together with his wife Edna Anne Wheeler Ballard, of the “I AM” spiritual movement, inspired by his life-changing meeting with the Ascended Master Saint Germain. Following this enlightening encounter, Mr. Ballard devoted his life to spreading the Master’s wisdom, according to his capacity. From Master Saint Germain’s dictation
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-12-02   171 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-12-02

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 20 - Spread the Word

00:15:32

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 20 - Spread the Word

“How many more patients do we want to see languishing in the hospitals between life and death, or dead because of that piece of meat that we put in our mouth? How many more families we want to break up due to this kind of disease and death caused by meat? How many more children we want to see suffer with heart disease, cancers at a young age already, because of the meat diet? And how much more ene
ਸ਼ੋ
2020-12-02   129 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੋ
2020-12-02

Shining World Compassion Award Recipient: Veggie Channel

00:18:13

Shining World Compassion Award Recipient: Veggie Channel

Massimo Leopardi and Julia Ovchinnikova are the founders of Veggie Channel, Italy’s most vibrant and far-reaching multimedia platform about the vegan lifestyle. Veggie Channel provides scientific, nutritional and ethical resources for people who wish to switch to the vegan way of living. Animal welfare, the environment and sustainability are also important themes of Veggie Channel. During the past
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-12-02   106 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-12-02

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:48

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

So, the abbot said, “You can do more than you think.” Then he really could. Meaning the body is able to withstand more than what we think. We just pre-programmed ourselves into thinking that, “Oh, I need this, I need that. I need to sleep.” But if we have an interesting movie, sometimes we don’t sleep at all. Keep watching, watching, watching.Dates. Green dates, green color. Dates, right? And I bought just a small amount in a plastic bag. And I went there and offered to the abbot at that temple, and he shared it with Roshi Kapleau. Roshi is Japanese, it means “master,” master of Zen. Meaning he already became a teacher, he could teach Zen already, so, Roshi Kapleau. And he talked in Taipei before. One time, he came all the way from America. He wrote a book also. He went to Japan and studied Zen there. I will get to the point soon. You know my calendar by now. It makes it more interesting. Otherwise, I’d just tell you in two seconds, finished, nothing else and no punch line or no waiting.And then, I didn’t mean to sneak or anything. I just happened to be outside next to that window, outside of the window with other people, and they were eating inside at the table, and the abbot gave him these green dates. You eat it, it’s similar to an apple. It’s crunchy; it’s about this big only. Oh no, some are bigger, about this big. About like this and this big, and it’s crunchy. It tastes very nice. It depends on which one, of course, but mostly it tastes very nice. I like it very much. A long time I haven’t seen it, but if I see it, I will save one and show you, so you can drool, only one.And the abbot offered my dates, the green dates, to Roshi Kapleau and said, “Oh, this is precious. This is precious.” He didn’t know it was from me. I did not give it directly. I gave it only, of course, to his disciples and they gave it to him. And, just by the way, I sat there and saw him giving it to Roshi Kapleau and said, “Oh, this is precious. This is precious.” But I don’t know why he said that. Maybe he sensed something. He was also a very good practitioner, Fourth Level at that time. I let him go up already.And he said, “This is precious. This is precious.” He offered it and introduced that to him. But I wondered why he said that because this thing in Taiwan (Formosa) is nothing really precious. It’s nothing really precious, is it? And in season, it’s plentiful, and it’s pretty cheap because I even I could afford it out of my NT$500 per month. How much is that? NT$500. How much is that? ($15.) Ten? ($15.) Fifteen? Fifteen dollars. But I had to pay for the bus to go there, because I admired that abbot at that time. I was a nun, a freshman from precept school. So, I went there and then I accidentally saw him also, Roshi Kapleau. So, they ate it and then they seemed to really enjoy it. Oh, my heart felt so good, so good. Because they didn’t know it was me who gave it even. So, they did not know that I was so happy inside. Because the abbot, he was a big monk. Many people came and he had everything, all the offerings of the people, all the time. So, for him, this little green date was nothing. But he said, “Oh, this is precious.” He kept saying that while offering it to Roshi Kapleau. “Oh, this is precious. This is precious, precious.” He really meant it. His face and.... And then they ate, and they enjoyed it so much.The silent giver just secretly knew about their secret. Oh, I loved… I never forgot that feeling. Felt so good! Felt so good. Because I didn’t have a lot of money. And this thing for me, I thought this was nothing at all. Thus, I didn’t even directly give it to him because it was nothing. Just like you go out and buy a few grapes or something. Grapes are even more valuable. So, I felt already very embarrassed that I didn’t have much to give. So, I gave it to whomever. I said, “Ah, this… Yeah, you know.” Like I didn’t even say for whom or anything. I thought they would just put it together in a bunch of oranges, apples, mixed together for everybody. I did what I could. I didn’t want to come empty-handed and that’s all I could afford. But they sat there and ate it all with appreciation and gusto and love and said, “Precious, precious!” Repeated it again, again, and again. For this monk to say that. He’s very famous in Taiwan (Formosa). He was very famous. He’s gone already, gone to Heaven already. But for him to say that, and I admired him. He went to my resided temple at that time and lectured. Though I did not understand much, but I saw him as a very dignified monk, a true monk. And the way he looked. Oh, I really liked him so much. So, I went to visit his temple and brought my little recording machine that I had, to record his teachings. So that when I came home, I could have it translated for me.Because I love monks who are real, monks and nuns who are real, and even go out and preach to people. And the way he looked. Just like when you look at the picture of Baba Sawan Singh, you feel something, you feel He’s something. Not just any other Sikh gurus, but He has something. Immediately, the first time I saw, that’s how I felt. The photo only. He was gone then. So, I felt very good. But that’s not the end of the story. Remind me before the calendar gets too long.So, this Roshi Kapleau, he had been studying Zen with true Zen monks in Japan. He also wrote something very funny. American. He asked, “Why don’t you eat beef or eat meat?” American. I don’t know if at that time, he was vegetarian or not. Maybe later he was. So the monk in the temple, the Japanese monk, not the abbot but a simple monk, said, “We don’t eat meat because we cannot afford it.” So, he wrote it – he thought it was funny – in his book. I had it, the book. I don’t know how I had it, but I don’t know where (it is) anymore. Gone with the wind, anyway. I’ve traveled too much. I don’t have many things left. So, he studied with Zen monks in Japan, the famous Zen monks. I forgot his master’s name. And then he graduated. But in Japan, sometimes, they do retreats, of course, together, for one week or two weeks. And one time, they did it for two weeks. The first time he went there, they were doing it for two weeks. After two weeks, they still made him continue to sit longer. He said, “Oh! I cannot anymore! First time I sit so long already.” Then the master abbot said to him, “You are more capable than what you think. Just sit extra.” And he did!I want to say that our body is really a marvel. You can push it to the limit. Of course, we don’t always want to push. We want to enjoy a little nap here and there. Oh, my God, life is hard enough. But don’t nap too long. Don’t say, “Master said that.” You nap a lot already. Even during meditation, you nap a lot. Lucky you’re not in a Japanese temple. In Japan, the abbot or the assistant comes around with such a long, long, very long stick, flat, and they can reach you anywhere, like omnipresent, omnipotent, because it’s long. And mostly, the temple is not that big. So, even they can sit here, they see you’re napping, then they “puck.” Wake you up so rudely. But it’s not that painful. I’ve been hit. Once. But it’s not painful. It’s just the embarrassment. They want to emphasize that, “Hey, you cheated. You are not a good practitioner. Sleeping on the job! No good!” Seems like that. But it doesn’t hurt. They don’t do it to hurt you. But they have to do it correctly; otherwise, it might hurt you in a different way. So, it’s just on the shoulder. Tap one shoulder, two shoulders, that’s it. Once, and then you probably won’t dare sleep again because it makes a noise, and everybody looks at you and knows that you were sleeping. And for Zen monks, there’s a pride – a pride to sit straight non-stop and saying something like, “Moooooo.” Or maybe, “Ommmm.” Or maybe, “Whoooo am I?” Or, “I am whoooo?” I know who I am, but maybe you don’t know, so you keep asking yourself. Koan.And they’re very diligent. They also sit outside in the night. And then he did it. So, he wrote it in his book. He did not think he could make it because: “How can I? Sat already two weeks, how can I sit another week? For what? How can I? How can I? We’re so happy it ended, that we can go out, do what we want. Now the abbot makes us sit again.” So, the abbot said, “You can do more than you think.” Then he really could. Meaning the body is able to withstand more than what we think. We just pre-programmed ourselves into thinking that, “Oh, I need this, I need that. I need to sleep.” But if we have an interesting movie, sometimes we don’t sleep at all. Keep watching, watching, watching. But if it’s going to do kitchen chores or cleaning the bathroom, “Oh, I’m so tired and sleepy.” The reason I was sleepy was also because I didn’t do what I wanted to do. I wasn’t really enjoying preparing my dress or cleaning some of the things, etc. I did not really enjoy it. I do it for the job. Not that I’m not willing, it’s just that willing and enjoying are different things. Sometimes you do things that you don’t want to do, but you do it willingly because it’s for a good cause.So, another story about him is that, when he first came… Japan is cold in winter, believe me, it snows very high. You can see in one of my clips that I walked like this, with a big hat, (Yes.) flowing hat, flowing frill. Japan, near the wood cabin where I lived before. When he first came, it was maybe winter or something, so cold like that. So, they gave him these warm packs – you have it here sometimes – and told him to put it on his stomach, “Dantian,” the solar plexus, then it will warm the whole body. So he did that. And later, they discovered that he’d burned – the whole area burned, nasty burnt skin. They treated him but laughed, saying, “You idiot! Why did you put it directly on your skin? We all put it on the top of the cloth and we bind it.” But he didn’t say anything. He continued to meditate like that. Some funny stories that he told us. So that is his story, the story of Roshi Kapleau. He had students in America afterwards, and this abbot invited him to come. Because this abbot also had another temple in New York. He went Taiwan (Formosa), New York, Taiwan (Formosa), New York. He had a green card.And that’s where I cleaned toilets at the beginning and then was discovered by the group of people, of black American people. They were my first disciples in America. And later, some of the disciples of the abbot also wanted to follow me. I also taught them. Might as well, I already began, why not? And afterwards, I left, because they saw many people came to see me again and again, and it began making smoke. And also, I didn’t eat for a long time, for a while, so they began to get curious and asked me, and then blah, blah, blah, and then I taught them. And then the abbot also got wind of it.Correct? Heard about it; got wind of it. I don’t know where I learned that. I didn’t even use that before, ever. I don’t know where I even read this kind of thing. These people don’t talk like that. Often, no. I haven’t heard it before. It just comes out. Must be from you. Thank you. Your blessing. Yeah! Sometimes you sit with intelligent people, they rub off on you, or vice versa. Or you rub off on them, and you become stupid. Truly. No. If I stay too long with some people who don’t speak a lot of English and who are a little bit less than low IQ, then I become also kind of dull, and sometimes think a long time for one word, and talking but don’t make good sentences. Then I know it’s time to “sayonara” (goodbye) for a while. Otherwise, I become where, I don’t know where I go, become what.So, of course, then the master knew about it. And one of the sisters in the temple, she took care of the master. Maybe helping with clothes and something like that, she and her mother. Oh, she was very jealous because the abbot was very fond of me. And one time… I didn’t know much Chinese at that time, but I knew they were fighting about me. That’s the first time I heard the abbot’s loud voice and very serious face. Normally, when he taught, he didn’t smile a lot, but he had never raised his voice like that. Afterward, I left anyway.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-02   289 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-02

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:31:17

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, Armenia Receives Shining World Leadership Award for Peace, China donates to World Food Programme for Ethiopia and Guinea, scientists report ocean hot spots occurring more often, Japanese postal service tests using robots to deliver mail, university scientists create faster plastic degrading enzyme, Canadian lawyer plants vegetables to help feed his community, Australian company launches vegan confectionery in New Zealand, and France takes steps to abolish animal cruelty.Supreme Master Ching Hai presents the Shining World Leadership Award for Peace to Armenia. On November 10, 2020, a ceasefire agreement brokered by Russian President, His Excellency Vladimir Putin and signed by Russia, the Prime Minister of Armenia and President of Azerbaijan, came into effect and ended six weeks of conflict in the disputed Nagorno-Karabakh region. As part of the pact, Russian peacekeepers are now in the area to help maintain stability and will remain for a period of at least 5 years. Prime Minister of Armenia, His Excellency Nikol Pashinyan, stated that he signed the agreement that returns portions of the Nagorno-Karabakh region and three districts bordering it to Azerbaijan to save the lives of Armenian soldiers and citizens. He also said it was “the best solution in the situation.” President of Azerbaijan, His Excellency Ilham Aliyev, said of the deal, “Everyone will benefit from it, including people living in the region and our neighbors, and the entire world will be safer.” Furthermore, the accord calls for the eventual re-opening of the two countries’ borders for trade. Our heartfelt applause and congratulations, Armenia and Azerbaijan for embracing regional tranquility for the greater good. Thank you, also, Your Excellency Nikol Pashinyan, for your noble choice to end the strife to save lives. May there be peaceful cooperation and collaboration between both nations’ citizens in the days ahead, with Divine blessings. Supreme Master Ching Hai: “Respectfully present the Prime Minister of Armenia, His Excellency Nikol Pashinyan and the Armenian people, the Shining World Leadership Award for Peace, with all love, gratitude and well-wishes in Heaven's radiance. May your decision to value precious lives over land be universally praised and celebrated in the name of loving Heaven and goodwill among humankind.”United Nations World Food Programme (WFP) receives new contribution from China. Vulnerable individuals in Ethiopia and Guinea have lost employment and financial support from abroad due to the coronavirus pandemic. Their food security has been further disrupted by droughts and locusts. WFP is ramping up its emergency nutritional assistance to these people and soliciting resources from capable and generous donors. The China International Development Cooperation Agency manages the country’s foreign aid and has penned agreements with WFP to provide sufficient funding to feed more than 300,000 citizens in the two African countries. The monies will be used to obtain over 6,000 metric tons of maize, rice, peas, oil and salt, as well as fortified blends of powdered food that can be mixed with water and cooked as porridge. China is a Shining World Leadership Award for Wise Governance recipient and a Shining World Leadership Awards for Compassion, Wildlife-Protection and Compassionate Protection laureate. Many thanks, China and the World Food Programme! We pray that your responsive oneness will inspire an outpouring of altruism, in Divine upliftment.Study finds high ocean temperatures are happening more frequently. Climate researchers led by Dr. Charlotte Laufkötter at the University of Bern in Switzerland have studied seven ocean hot spots, also known as marine heat waves, that occurred in the last ten years. In preindustrial times, such events were rare and occurred hundreds or thousands of years apart. The investigative team determined that greenhouse gas emissions from human activities have increased the frequency of hot spots more than 10-fold. If this trend is not restrained, the scientists predict that future warming of the atmosphere will lead to marine heat waves manifesting every year in different ocean basins, which would have devastating effects on aquatic organisms and ecosystems. Our earnest gratefulness, Dr. Charlotte Laufkötter and fellow researchers, for your eye-opening report. To solve our planetary crisis, may humanity commit to World Vegan now, in the mercy of the Providence.Up next, Japanese postal service trials using robots to deliver mail. We’ll take a moment to thank the naturopathic doctors, who identify the underlying cause of illness and work to support their patients’ inherent self-healing process. Please stay tuned to Supreme Master Television for more responsible news.Hi, generous viewers, I’m Helen the vegan Honey Bee! Heaven on Earth is as close as your next vegan meal, because no animals will suffer and you will be blessed from above for your peaceful love! Here are some tips for taking care of your eyes when you spend a lot of time using computers and other digital devices. Prevent eye strain by making sure your location has suitable illumination. Reduce the amount of sunlight by closing drapes, shades or blinds. Electric lamps should also be kept to a minimum. Then, you’ll want to adjust your device’s display settings. Turn down the brightness of the screen if it doesn’t match the intensity of the ambient light. When working with words, black letters on a white background is usually the best combination for contrast and comfort. Finally, remember that you can enlarge the text to make reading easier for your tired eyes. Thank you for tuning in and love you a lot for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet thus save the world! Now for the weather around the globe.Autonomous vehicles will soon be delivering mail in Japan. In view of a labor shortage and the need for social distancing, Japan Post Co. is testing specialized robots to convey letters and packages. Developed by Japanese firm ZMP Inc., the DeliRo self-driving electric cart is equipped with cameras and sensors enabling it to navigate crowded sidewalks and intersections. As a trial run, one of the cute red machines was sent from a hospital convenience store to a neighborhood post office. Traveling at a maximum speed of six kilometers per hour, the DeliRo completed the 700-meter journey in about 25 minutes, accompanied by a human monitor. Although current regulations prohibit unescorted delivery robots, the government will consider amending the rules after successful tests. Our delighted applause, Japan Post Co. and ZMP Inc.! May your creative technology improve the lives of Japanese citizens and inspire other forms of automation worldwide.Researchers create combination enzyme that can fully recycle bottles. Bacteria capable of ingesting plastic were discovered at a Japanese waste site in 2016. Investigators determined that two separate enzymes in the microorganisms were responsible for this ability. After engineers genetically modified one of the enzymes, it started breaking down plastic within a few days. Scientists at four institutions in the United States plus the University of Portsmouth in the United Kingdom have recently combined the two enzymes and created a supercatalyst that can disintegrate bottles six times faster and does not require any heat. The team is hopeful they can achieve further optimizations and progress rapidly toward commercial applications. Bravo, dedicated researchers on both sides of the Atlantic! We are grateful for your efforts that will reduce the amount of new plastic being made from oil and move our world closer to a circular economy.Families facing economic hardship receive produce grown by lawyer. When the pandemic reached Edmonton, Canada, in the spring of 2020, the number of citizens needing groceries from the city’s food bank skyrocketed. David Benjestorf, a local lawyer and vice chair of the food bank, was suddenly inspired to start his own vegetable farm. Although he had never grown anything before, he planted potatoes, carrots, cucumbers, corn, radishes, kale and an assortment of lettuces. Four months later, Mr. Benjestorf recruited friends and colleagues to help with harvesting. When they were finished, the total yield was more than 43,000 kilograms of produce. The lawyer remarked that the whole experience was “incredibly heartwarming,” and he looks forward to expanding the project next year. Our compliments and gratitude, David Benjestorf and participating volunteers, for providing love-filled nourishment to people in need. Your selfless service garners Celestial blessings for now and lifetimes to come.Coming up, Australian company launches vegan confectionery in New Zealand. We will take a moment to close our eyes and ask God to guide us. We pray for the courage to accept whatever comes our way as an opportunity for expanding our love or deepening our learning. More significant news when we return! Please stay with us here on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Resplendent News for a Brilliant World.Animal-free candies now available in New Zealand. For more than 20 years, The Natural Confectionery Co. of Australia has been making jelly candies that have no artificial colors or flavors. The product line features mouth-watering flavors like crisp apple, wild black currant, luscious peach, tropical pineapple and ripe raspberry. Across the sea in New Zealand, there are more than 550,000 consumers who are on mostly plant-based diets and have long wished for vegan-friendly candies to be available. Finally, their dream has come true; the manufacturer has removed gelatin from the recipes while keeping the fruit-flavored jellies as scrumptious as ever. Kudos to The Natural Confectionery Co. on your enlightened upgrade! The color and joy you bring to people’s lives serve as appetizers for the delights of Heaven yet to come.Wild animals gain new rights under French law. The Honorable Barbara Pompili, Minister for the Ecological Transition, has announced several bans that will progressively prioritize animal welfare. With the goal of phasing out dolphinariums, it is now forbidden for France’s three marine parks to bring in or breed new orcas and dolphins. Raising mink on fur farms will be outlawed by 2025. And in the coming years, traveling circuses will no longer be allowed to keep wild animals, such as lions, elephants, bears, tigers, monkeys and others. The government has pledged an aid package of more than €8 million to support animal shows as they adapt to the regulations and transform their business model. Thank you, Madam Minister for the Ecological Transition, for ushering in a new era of compassion. May all of our animal co-inhabitants enjoy freedom and safety from harm in God’s elevating embrace.Bet you’ll feel better after a laugh! Here comes the joke of the day entitled, “Competing for Customers.”In a small town with two barber shops, the owners were always trying to get more business. In a drastic move, Frank, on the north side of town, started advertising haircuts for only $7. George, his competitor on the south side, quickly put up a sign that read:“We repair $7 haircuts.”And now we have a heartline from Oi Choo in Singapore: While watching the Vegan Heroes – Father's Day Celebration, Part 2, Brother Su really spoke my heart; what I wanted to express to our Beloved Master, but I'm not good at expressing myself. Endless THANKS to Beloved Master for all that She has given me, taking good care of me, protecting me since young, long before I physically knew Master. Without Master's protection, I wouldn't be here anymore. Words are not enough to say THANK YOU. I pray that I can improve more in my practice to be able to serve GOD, serve the suffering. What on earth did I do in my past lives so that I could obtain the Quan Yin Method from Master; What is good in me so that I could follow Master. I kowtow with my greatest respect. Thank You, Master. Oi Choo from SingaporeHumble Oi Choo, Master has a reply for you: “Eloquent Oi Choo, I am touched by your beautiful sentiments and can feel your genuine love. Thank you for writing. Your humility and inner Light shine brightly, my precious one, and may you always know my Love too. May Heaven grace you, your loved ones, and the glorious Singaporean people with peace and happiness.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for spending time with us on Noteworthy News. May your every moment resonate with the glorious song of God’s transcendent love.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-01   151 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-01

France takes steps to abolish animal cruelty

00:00:58

France takes steps to abolish animal cruelty

Wild animals gain new rights under French law. The Honorable Barbara Pompili, Minister for the Ecological Transition, has announced several bans that will progressively prioritize animal welfare. With the goal of phasing out dolphinariums, it is now forbidden for France’s three marine parks to bring in or breed new orcas and dolphins. Raising mink on fur farms will be outlawed by 2025. And in the coming years, traveling circuses will no longer be allowed to keep wild animals, such as lions, elephants, bears, tigers, monkeys and others. The government has pledged an aid package of more than €8 million to support animal shows as they adapt to the regulations and transform their business model. Thank you, Madam Minister for the Ecological Transition, for ushering in a new era of compassion. May all of our animal co-inhabitants enjoy freedom and safety from harm in God’s elevating embrace.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-01   90 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-12-01

“The Spiritual and Karmic Aspects of the Vegetarian Diet” by Sant Kirpal Singh and Baba Sawan Singh (vegetarians), Part 2 of 2

00:16:58

“The Spiritual and Karmic Aspects of the Vegetarian Diet” by Sant Kirpal Singh and Baba Sawan Singh (vegetarians), Part 2 of 2

We will now continue with the reading from Sant Kirpal Singh Ji Maharaj and His beloved Master Baba Sawan Singh Ji’s book entitled, “The Spiritual and Karmic Aspects of the Vegetarian Diet.” “We have all been created by God. All of us are embodied souls. Soul is of the same essence as that of God, and God is in all of us; and we should, therefore, love one another. That is what Saint Paul taught all his life.” “If one is keen for God-realization, then one must not hurt anyone’s feelings, for heart is the seat of God. Have you ever realized that a mango seed, when embedded, gathers all the sweetness from the soil, while a pepper seed attracts all the bitterness in it? As a man thinketh, so he becomes. Nothing is good or bad in the world, but our thinking makes it so. We, like the one or the other of the seeds, draw upon impulses from the atmosphere, as suits our own mental make-up.”“A Godly person is possessed with a right mind and a right heart. He has both within and without a perfect spring of peace. His dealings are fair, open, and unquestionable. Truth springs from the very bottom of his heart. The audience is spellbound and gets a feeling of comfort by hearing him, as his utterances are drenched from the cooling effect of the loving and chaste thoughts within him, and everyone feels satisfied.”“All other Saints have said this thing in the same strain: 1. Love thy neighbor as thyself. 2. Do unto others as you would wish them to do unto you.” “The whole of the religious philosophy hangs by these two cardinal principles. If one puts before him these two golden rules, his life will surely be transformed. The person who has no element of sympathy in his heart and a human touch, is not fit to be called even a man, and he cannot know God. He who treats his enemies lovingly will disarm them in no time. Insofar as you can, try to do no injury to anyone. Be good to all and you will be at peace with yourself and be a radiating center of loving grace around you. The prayers of others, to whom you may have done good, will help you. The good thoughts of others will swarm around you with a benediction. The very idea of doing good will first affect you and will draw all good vibrations from the surrounding atmosphere.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-12-01   272 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-12-01

Faith Rivera: Spreading Love One Song at a Time, Part 2 of 2

00:15:33

Faith Rivera: Spreading Love One Song at a Time, Part 2 of 2

Faith Rivera is an Emmy Award-winning US singer and songwriter who has been building a loving community of fans through her inspiring songs and performances. “My whole career and even now, even when I'm not trying, these songs are always about love. They're always about empowerment. They're always about peace and betterment for all; even when I'm not trying that's what comes through me. So those are the songs I would say that I am drawn to create.”“My vision is that hopefully they will land on commercials and TV so it can reach so many other people, that I’m writing in different styles. I am writing and singing in hip hop, I'm rapping now so that's exciting for me, but it is always with that heart of love, and about that empowering, inspiring message.”“I was honored with this Grace Note Award for the work of my music supporting many of the New Thought centers around the planet. New Thought includes unity, centers for spiritual living.” “My wish for the world is really, it's what I say in that song Rise, that ... we say ‘yes,’ that everyone can say ‘yes’ to that calling of their hearts, to just really listen and say ‘yes’ to that call and that with grace and ease and fun, we can each just step to that next level that we're being called to because the world is asking us for that.““I just have to thank Supreme Master for that inspiration, of what it looks like to do that.” “It just means the world to know that You, Supreme Master, You value my music, so I'm going to continue on. Your inspiration and Your physical support of my music in the world, I just have to thank You.”“My parting message would be that your voice matters. Your heart matters; all that is calling you, it matters.” “We each have been put here on this earth to share our unique brilliance with the world.” We’ll now conclude our show with an uplifting song written and performed by Faith, “Power of Now.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-12-01   169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-12-01

One Planet Pizza - Good for You, Good for the Animals, Good for the Planet, Part 1 of 2

00:12:30

One Planet Pizza - Good for You, Good for the Animals, Good for the Planet, Part 1 of 2

Today, we are excited to bring you the story of the UK’s first, multi-award winning frozen vegan pizza company, One Planet Pizza, proudly co-founded by a father-and-son team, Mike and Joe Hill. Being a pioneer on many fronts, One Planet Pizza is the UK’s first ever crowd-funded 100% vegan food company. "Well, pizza, as they say, is one of the world’s most favorite foods! In the U.K. alone, it’s worth £480 million, and our aim is just to get perhaps one percent of that market, so that would be tens of thousands of people eating vegan pizza, rather than pizzas with meat and dairy." Mike not only saw the opportunity to introduce great pizzas to the market, but he also realized that people desperately needed better vegan alternatives, to assist them to step forward and bravely make a positive switch in their diet. "One of the phrases we use all the time is something called 'Pizza with Purpose.' So the idea is that we use pizza as an agent of change and it’s a way of encouraging people to eat less dairy, less meat." Mike’s son, Joe Hill, calls himself the “Chief Pizza Distributor.”Together with their like-minded shareholders, they are leading the company to be even more sustainable on many levels. Packaging is one of their outstanding achievements. Their ‘Zero to landfill packaging’ means all their pizza boxes are 100% compostable and all other packaging is fully recyclable. All the company’s recyclable wastes are shredded on site, given another life through composting and other eco-friendly processes. Bravo, One Planet Pizza, for leading by example, using innovative community supported fund-raising strategies, and putting so much hard work into developing such a successful product for the growing healthy vegan food market. You have made clear that every slice that your customers eat is a statement that they care for the environment and the lives of all animals.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-12-01   122 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-12-01

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:36

ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਰਤੋ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

The body is a really funny thing. You can really push it. Sometimes I work very hard, I’m very tired. I want to sleep but I cannot, because of the deadline. Things you cannot say “tomorrow.” So, I just go out, do some whatever silly exercise, and come back and work again, or go drink something, eat something. Just take a break, a few minutes, and then it’s OK.First, they say, “You are vegetarian, right? You’re vegan, right?” And I say, “Yes.” “Ah, yes, I know. You, Supreme Master Ching Hai, right? Yes or no?” And then if I… I cannot say no, and I say, “Yes,” and then they ask again and again and again. “Really? It’s You? Yourself? Supreme Master Ching Hai self?” So I say to the assistant, “Tell her.” I’m embarrassed, man. I cannot just say, “Here! Me! Gorilla coming.” Keep asking ten times, I’m embarrassed. Everybody is looking and listening now. The whole restaurant knows. Before, they didn’t notice; they kept eating their own noodles, minding their own salad. Until they all make a big deal and take photos and whatnot, and then the whole restaurant begins.But at least I can escape quickly. I say, “Sorry, we have to go.” But not like in our restaurant, from the beginning to the end, I just sit there like a theater, for people to watch. And even if the customers did not know, did not notice, the disciples make them. “My Master’s here! Come and look! Blessing!” Oh, blessing. Can I even eat my (vegan) soup in peace and then blessing maybe later? How can I sit there and eat? I just feel shy. Everybody sees if the noodles fall out or not. Or whether or not it’s different when the Supreme Master Ching Hai eats the salad? “Does it stick on Her teeth or not? Because everybody else has that, does She? Because She is the Supreme Master, maybe She eats differently.”And then that’s it. That’s it. I can never finish my (vegan) noodles, because they keep talking. They come and ask questions. I cannot eat, I might get strangled inside, by answering. Then the noodles might strangle me inside, or choke. “Sorry, cannot talk. Water! Please, water!” Oh, man. So, in case you want to be a Master, you should be put off by now (by) all the stories I told you. Normally, if I go, if I eat alone, if they don’t make noise, then nobody’d notice. They also talk with their relatives and friends. They enjoy their noodles, eat their salad. They don’t look at me because so many customers come in and out; not everybody keeps staring at everybody – until they stare at me. And then they make noise, then invite everybody to come and look at me for blessing, you know that? Just a really, poor Master. Like a prisoner, can’t go anywhere.I am so lazy to go out because of that. I don’t know where to go because, mostly, I find a normal outside restaurant, vegan. But, of course, I would prefer to make business also for my people, but I can’t. I might as well never go, because when I go there, I cannot eat anything. She keeps talking and answering. Because all the customers also come, asking and telling me their own opinions about religion, and ask my own opinion about religion, which they don’t care anyway. They just want to talk. And then they tell me their stories, how religious they are, for example, and how they understand about the Diamond Sutra and Surangama Sutra, for example. They would tell me; they would lecture to me. And then I just have to sit there, thinking of my (vegan) soup, listening but not hearing anything. My mind is too occupied with the soup, my favorite soup, and it’s getting colder and colder by (the) minute.So, finally, I say, “OK, we have to go.” “You pack to go?” “No, no, sorry. It’s OK, we can eat at home. Thank you very much.” Go to a restaurant and go home to eat, and not my favorite soup. I don’t want to stay longer, because I’m just kind of feeling shy, feeling uncomfortable with so much attention and being lectured with so many sutras. And even other religious (people) also come and tell me things, or introduce me to another guru. “You will learn a lot from him. You don’t know, wow, he is really something, I’m telling You. I’m not telling a lie. You go and have a look. Go try, go try!” I don’t have enough time to try my own Guru already.I have to do a lot of work. Nobody thinks I have no time. Because I go eat at a restaurant, they think I do that every day, enjoying stuff. They don’t know I’ve been meditating for one week long already or two weeks and haven’t eaten this kind of soup for long, long, long, long, long years. Because not every Aulacese (Vietnamese) restaurant cooks the same food that I like, and different people cook differently. So, anyway, I give up. Even the normal people, normal restaurants, they would recognize, but at least they don’t put their heads over my soup and let me eat first, sometimes. So, sometimes we just buy it and go in the car and eat, enjoy freedom, fresh air. It’s not too bad. Seeing all the cars passing by and “Hallo!” “Hallo!” Because they saw we parked the car on the roadside, and three just nosing in the soup, so they would think, be curious a little bit. “Hallo?” So, we said, “Hallo.” “Hallo?” “Hallo.” It’s fun to eat on the street sometimes. You make a lot of friends. I am thinking to move to Taipei. What do you think? Can you afford it? (Great.) Great. Can you afford it? Yes? (Yes.) No. It’s maybe expensive. Taipei is expensive. And I don’t know if any hotel would like to bear you kind of people: laughing, clapping, crying for no reason, sitting all day, sleeping all night. Oh no, sitting all night, sleeping all day. Don’t move, or move, and go ga-ga when one person comes in, “Oh, Master!” Like that. Wake up all their customers.I don’t know if any hotel would like to have you. Do you own any hotels in Taipei? (Many of them. I think one initiate owns one, Master.) Yes? (I think one initiate.) Really? How many rooms? (But it’s a small one...) How many rooms? (I am not local. Sorry, Master.) How small? Where is he? Is he here, she/he here? Hotel owner? Raise hand. Taipei. No? Do you know? Does anyone in Taipei know about it? You know? (It’s around the Taipei railway station.) Do you know? (I only know that it is around the Taipei railway station. But it’s quite small. It only occupies one or two levels inside a building. It has very few rooms.) How many rooms? (Very few.) Is every room small? (Yes.) It’s Taipei. How can the rooms be big? But it’s better than nothing. We can divide it into many levels inside. Because we only sit.I said, inside we can make many levels, inside a room, because we only sit, we’re not doing anything. There are no activities, so can sit, and then another on top, another on top, or sit on the shoulders, save work. The big guys sit on the (Can sit on the bottom.) bottom, and then the smallest guys or skinny like me sit on top. We also practice kung fu. You get muscles, more and more every day. I’m sure you can do that, look at your tattoo. If you can bear all that, then you can bear us. Too many. Sometimes not enough room. Taipei is small. They have a center also, but I don’t think… How many people can fit in the Taipei Center at a time? How many people at a time or in a day? My God! Nobody lives in Taipei. (About one thousand people.) Only one thousand. My God. Here’s one thousand already. Today is less. Sometimes a lot of people come.Taipei has a center but only 1,000 people. You have to put your ear (phone) on because sometimes I speak Chinese, sometimes I speak Greek. One thousand. But for them, it’s 1,000. If we come in 1,000, where would they stay? Outside? They rent it, but it’s a very nice place. And they have food cooked inside. Very nice vegan stinky tofu. I ate there only once. But they also have vegan soup, Aulacese (Vietnamese) soup, and all kinds of stuff. It’s really wonderful.You girls need some new clothes or not? There’s a shop outside. Go select what you want, as many as you want, and I sign. OK? Just tell them to put it on Master’s account. It’s my shop. I heard, I’m not sure. You guys also. OK? After this, you can go out there shopping. Do go on a shopping spree. I’ll take you. OK? Maybe we can go now, in a while. You can buy what you want. There are long dresses for winter also. There are (vegan) cakes, (vegan) cookies, also, (vegan) sandwiches. I’m not sure how tasty it is because I have not tasted it. But clothes, if you need more, you can. OK? Some to change, you know for wash and wear. You guys also. Today, I wanted to tell them to tell you guys to come, but I completely forgot. One thing after another. You know? And it’s just so busy, busy. I didn’t sleep all night and the night before also. So much disturbance and pain. Yeah?And last night because of the dogs; I waited for them outside next to the gate. And then when they came back, thirsty and hungry, they ate. I didn’t have any food except some vegan bread. Even frozen bread but it’s not hard. So, I chopped and they ate like crazy. I said, “Don’t ever go out again. Next time you won’t have food.” I just say that, but they know I’m just joking. Even if I’m not joking, they don’t care. They know nothing will happen to them. I said, “How can I love these kinds of dogs like you? How can I?” And they came, licked my toes, saying sorry, stuff like that. And then you melt. And then it starts all over again the next night. Even last night, I was very tired. I said, “Tonight, maybe no dogs.” I must send them somewhere, to sleep in their own room because I was very tired. I wanted to sleep. I really was sleepy already. But then I said, “Oh no. Then they cannot see me on Sunday, all day and then maybe at night also.” Because when I come back, maybe I’ll need concentration to work. A lot of documents were waiting because in the morning, I didn’t do it. I was busy with other things.They came back late last night, about three o’clock. Then I had to feed them because I knew they were hungry. They’d been running for three hours and a half. Can you imagine? And thirsty, so I had to give them water, change the water, give them food, and then it’s already almost day. And then I had to go and pick up my clothes, see which one I’ll wear today, and then I had to fix it, etc. I didn’t sleep at all. And I thought I could not even come here. I was that tired! But when I’m here… Yeah, I’m telling you. The body is a really funny thing. You can really push it. Sometimes I work very hard, I’m very tired. I want to sleep but I cannot, because of the deadline. Things you cannot say “tomorrow.” So, I just go out, do some whatever silly exercise, and come back and work again, or go drink something, eat something. Just take a break, a few minutes, and then it’s OK. And this morning, after I took a shower… Because I’m coming to see you, I didn’t want to smell bad, because the whole week I did not have time to shower. Really like that. So, then I took a shower. After that, I said, “Oh no. No. No, no, no, no. No! Not now, not now, not now, not now. No!” And I splashed some cold water on my face. It’s still a “no, no, no, no, no.” I said, “What shall I do?” Today, there are some new Westerners and Asians coming, so I cannot not see them. And then my house has people coming to work. I cannot stay there either. Of course, I can; I shut all the windows and doors, draw the curtain, and just... I could. But I just said, “No, no, no, no, no!” And then, I don’t know, I was really tired. On the way here, I was still feeling sleepy. I thought I could come here and just sleep. I thought I might come here and just sleep and let you just look at me. Because you say you always want to see me, so here I am. Why not? But then, when I came here, I didn’t feel sleepy anymore. Your body is really something. You can push it.A long time ago, there was an American monk. His name was Kapleau, Roshi Kapleau. I’m not sure if he’s still alive or not. He came to Taipei, Taiwan (Formosa) to lecture before. And he went to a temple and I was there, visited that temple, and I also met him. At that time, I didn’t have money. I cleaned the temple and only (had) NT$500 per month, and you had to buy everything from that. That was in Taiwan (Formosa), not in America. In America, I didn’t even get anything. And I went to another temple and then I saw him there. So, I offered him whatever that money could buy, these dates, but Taiwanese (Formosan). It’s green; it’s so big. Dates. Green dates, green color. Dates, right?And I bought just a small amount in a bag. And I went there and offered to the abbot at that temple, and he shared it with Roshi Kapleau. Roshi is Japanese, it means “master,” master of Zen. Meaning he already became a teacher, he could teach Zen already, so, Roshi Kapleau. And he talked in Taipei before. One time, he came all the way from America. He wrote a book also. He went to Japan and studied Zen there. I will get to the point soon. You know my calendar by now. It makes it more interesting. Otherwise, I’d just tell you in two seconds, finished, nothing else and no punch line or no waiting.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-01   497 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-12-01

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:31:24

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

In today’s news, Korea supports food aid in Uganda, Germany promotes ventilation upgrades for public health, scientists find way to generate limitless energy from graphene, record number of Britons quit smoking, father dances to enliven son with illness in United States, French cheese manufacturer develops vegan products, and conservationists build rope bridges to help save endangered primates in China.Korea, a Shining World Leadership Award for Compassion laureate, supports food security in Uganda. The Korean government’s donation of 5000 metric tons of rice valued at US$4.3 million and a monetary contribution of US$300,000 to the United Nations World Food Programme (WFP) will be used to provide life-saving food assistance to 781,000 locust affected individuals. Joined with other donations, the rice could enable WFP to maintain the current 70% of rations distributed to 1.26 million refugees and supply cereal to 614,000 refugees in seven settlements. The US$300,000 cash will be used to supply food aid to 167,000 people in the food insecure northeastern region of Karamoja. Uganda, a Shining World Leadership Award for Compassion laureate, is hosting 1.43 million refugees, the most of any African country. Our heartfelt appreciation, Korea, for your continual support, and United Nations World Food Programme, for your humanitarian aid. Much love to Uganda, for hosting refugees in need. May all precious beings find stability and flourish in Heaven’s grace.German government invests in ventilation to protect citizens. Following new evidence that aerosol transmission plays a major role in the spread of COVID-19, German Chancellor Her Excellency Dr. Angela Merkel, a Shining World Leadership Award for Wise Governance Laureate, has cited better ventilation as one of the most economical and effective ways to contain the virus. Her government has allocated €500 million to upgrade ventilation systems in public buildings such as schools, universities, public offices, museums, and theatres. These upgrades include CO2 sensors to monitor air quality as well as mobile filters that purify the air in minutes. In addition, the German Environment Agency has issued detailed instructions for ventilation in schools that recommend fully opening windows for five minutes three times every hour to eliminate infectious particles. Germany is a Shining World Leadership Award for Compassion and a Shining World Caring Leadership Award laureate. Our appreciation, Your Excellency Chancellor Merkel and Germany. You are implementing an evidence-based, common-sense approach that protects the health of your precious citizens in God’s infinite blessing.Up next, scientists find way to generate limitless energy from graphene. We will pause for a moment to thank forensic biologists who gather biological evidence for investigations. We’ll return with more leading news after these messages here on Supreme Master Television.Hi energetic friends, it's me, Brandon your cute vegan Long Tailed Broadbill! if you think being vegan makes me attractive, you are so right. Well, it's your turn to try it. Here is a little tip to help calm your nerves especially before an exam or presentation. Believe it or not, blowing on your thumb for a couple of seconds can astonishingly accomplish this. This way your body will involuntarily regulate your heart beat and you can control your breathing. All the structures in our body are linked via the nervous system. One sensation we feel can affect other parts of our body that may appear to be unconnected. Thank you for your attention and love you so much for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet thus save the world! Now, the weather around the globe.Scientists construct a self-powering graphene circuit. Dr. Paul Thibado and co-researchers at the University of Arkansas in the United States have successfully leveraged the thermal energy of graphene to create an unlimited electric current. Carbon atoms on graphene’s rippled surfaces pass a steady flow of heat energy back and forth by nature. Dr. Thibado’s team built a circuit to harvest this alternating energy flow and used diodes to convert it into a one-way current that can be used by most electronics. As worldwide scientists continue to discover sustainable ways to fabricate low-cost, biodegradable graphene, the team’s graphene circuit can help provide an endless supply of clean energy to many low-power applications like small devices and sensors in the future. Thank you, Dr. Paul Thibado and team, for providing the world with an additional green energy alternative! In Heaven’s support, may people discover many life-sustaining ways to pilot the future.British study finds quit smoking rate at its highest in more than a decade. University College London’s Smoking Toolkit Study revealed that the smoking cessation ratio in England, United Kingdom, increased from 14% to 23% in 2020. More than one million people quit smoking during the COVID-19 lockdown according to Action on Smoking and Health (ASH). Many health organizations including ASH, the British Lung Foundation, British Heart Foundation and Cancer Research UK have praised the Stoptober campaign, which challenges people to quit smoking for 28 days. This is a critical time duration to increase the chances of succeeding in quitting. Minister for Prevention, Public Health and Primary Care the Honorable Jo Churchill, urged Britons to join Stoptober for better health and to “help England become a smoke-free society by 2030.” Our sincere thanks, University College London researchers, and all involved. May all governments encourage life-sustaining behavior for treasured citizens in Divine light.Loving dad dances for son getting treatment for leukemia.At the beginning of the COVID-19 pandemic, Aiden Yielding, a 14-year-old teenager from Fort Worth, Texas, United States, was diagnosed with acute lymphocytic leukemia. He receives chemotherapy treatments at the Cook Children’s Medical Center, where only one parent is allowed to be present. His mother Lori J Yielding, a Certified Registered Nurse Anesthetist at the hospital, stays with him. However, dad Chuck Yielding, wanting to send his son positive vibes, dances in the parking lot to entertain him. Aiden, from three floors up, copies his cool dad’s dance moves and says, “It’s funny watching him figuring out all that he is going to do. It just cheers me up sometimes.” A round of applause for your heart-warming dance moves, Chuck Yielding. In God’s loving embrace, may Aiden and the whole Yielding family be blessed with many happy and healthy days in the years to come.Coming up, French cheese manufacturer develops vegan products. We’ll spend some time now to be grateful for new inventions that make our lives easier. Supreme Master Television will return in just a moment with more exceptional news. Welcome back to Noteworthy News – Wonderful News for a Marvelous World.Leading French cheese company to launch plant-based cheese alternatives. French multinational cheese maker Bel Group has announced its plan to launch a vegan version of each of its main offerings, as well as a new fully dedicated international plant-based brand. The move is part of the company’s transition to a “new food model” that prioritizes health and environmental sustainability as vegan demand reaches an all-time high. A plant-based Boursin was released in the US market at the end of October 2020 and Bel is currently developing a vegan mini Babybel. Furthermore, a plant-based Laughing Cow Blend will be launched in January 2021 in the United States, United Kingdom, Canada and Germany. In addition, the company is aiming to have 100% recyclable and/or biodegradable packaging by 2025. What wonderful news, Bel Group! May other companies follow your lead in transitioning to vegan alternatives in the loving guidance of the Providence.Conservationists build rope bridges to help save endangered primates. The rare and critically endangered ape, the Hainan gibbon, once inhabited half of China. However, sadly due to hunting and deforestation, their population size has been reduced to 30 members living in the forests of Hainan, an island off the south coast of China. These acrobatic animals use their long arms and legs to swing from branch to branch and easily gather forest fruits. In May 2015, a typhoon caused a massive landslide, dividing their habitat, and limiting their foraging and mating opportunities. To improve the situation, biologist Dr. Bosco P. L. Chan of the Kadoorie Farm and Botanic Garden in Hong Kong and his colleagues, who were monitoring the gibbons, constructed a 15-meter-long canopy rope bridge across the damaged arboreal highway. After 176 days, an adventurous gibbon used the bridge and others quickly followed suit. Bravo, Dr. Bosco Chan and team! May the irreplaceable Hainan gibbons flourish as we become better guardians of our non-human brothers and sisters, in the blessings of the Divine.Let’s have a hearty laugh together with the joke of the day. It’s entitled “In a Policeman's Day.” A police officer found a lost toddler calling around for her mother. He tried to talk console the little girl.“Don't worry child, I will help you go home. Tell me where you live.”“With my parents.”“Where do your parents live?”“With me.”“And where do you all live?”“In our house.”“OK. Where is your house?”“Next to our neighbor's house.”“All right... Where is your neighbor's house then?”“Will you get me home if I tell you?”“Tell me.”“Next to our house.”And now we have a heartline from A-Niu in China: Dear Supreme Master TV team: With divine love, I thank all the working team for your tireless efforts. Every time when I watch programs on Supreme Master TV, I always feel uplifted and full of energy. Here is a poem of love for you!Auspicious snow-covered sacred and magnificent Earth three times;Each time, whiter and whiter, purer and purer;Earth is cleansed and sky is purified, All things are nourished and souls lifted up;The divine power of Heaven has locked down the evil maya, Countless souls have been awakened,and a whole new world is unfolding, A brighter spiritual world, the auspicious 2020!Oh! It is so unexpected We are so lucky in this life!Those souls who have suffered enough under maya Gazing at the countless rays of brilliant light outside of the window,Hearing the gallop of horses who are coming to take them Tears from the souls who will be free soon wet the clothes!The only thing these souls can do is to quietly Thank that great power, Thank that infinite wisdom, Thank the great love that makes all things one!A-Niu from ChinaSincere A-Niu, We are happy to read your heartline. The liberation of our soul is indeed the greatest gift of all. Blessed are we to live in this era in the company of Supreme Master Ching Hai who so generously offers this liberation to the initiated. Countless, unimaginable sacrifices She has endured to wash away the sins of this world and make it as white as pure snow, just like in your poem. The Golden Age is well under way and we can only be forever grateful. May Heavens shower you and spiritual China with abundant blessings and may Buddha keep you safe on the path to liberation, Supreme Master TV teamWe welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineIt’s been a pleasure to have your presence on Noteworthy News. May your days be graced with Heavenly wisdom and harmony.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-11-30   188 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-11-30

“The Spiritual and Karmic Aspects of the Vegetarian Diet” by Sant Kirpal Singh and Baba Sawan Singh (vegetarians), Part 1 of 2

00:17:47

“The Spiritual and Karmic Aspects of the Vegetarian Diet” by Sant Kirpal Singh and Baba Sawan Singh (vegetarians), Part 1 of 2

Baba Sawan Singh Ji was an Indian Saint and enlightened Master. Sant Kirpal Singh Ji Maharaj was a disciple of the well-known Master of Beas, Hazur Maharaj Sawan Singh Ji. They met in 1924, in the Ashram of Baba Sawan Singh Ji on the banks of the Beas River. In the Master, Kirpal Singh Ji recognized the luminous form He had seen during the seven previous years in His meditation. Hazur Maharaj Sawa
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-30   306 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-30
<1234567...340>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ