ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals

00:16:14
ਸ਼ੋ

COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals

Welcome, concerned viewers, to today’s important, informative and urgent program, “COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals.” What exactly is a meat processing plant? They are fenced-off, massive multi-story, windowless buildings, in which as many as 10 million animals a year are killed, dismembered, cut into saleable pieces of meat or ground into hamburger mince, meat-meal, or meat-pastes, and then packaged for distribution. They were formerly called “slaughterhouses” or “abattoirs,” but have since been re-named “meat processing plants”- perhaps in an effort to make them less repulsive to the public’s ears and eyes. But we should have no doubt at all – these factories are horrific and torturous to both the animals and the humans who work there. During this current coronavirus pandemic, the slaughterhouse horror story is being magnified, as numerous meat processing plants have become hotspots for human transmission of the COVID-19 virus. Why is the virus so prevalent at meat processing plants? Many experts have cited, the stressful, dangerous working conditions in which employees stand shoulder-to-shoulder for long hours on the meat assembly line; in highly air-conditioned rooms laden with bacteria; and floors swirling in fecal matter and blood. This creates a highly volatile environment where disease can quickly spread. Added to this is the psychological and emotional stress of the constant killing, and the sounds and smells of death, all of which powerfully depress and inhibit the immune systems of the workers, which is exactly what the virus needs for infection and transmission. Whether the meat itself was a medium of transfer, or the workers spread it through their meat-products, equipment and bacterial-rich working conditions, remains to be discovered. One thing is for certain – these situations must stop, and stop quickly! Many organizations are calling for the permanent closure of meat processing plants, and an urgent and complete shift to a plant-based lifestyle. Supreme Master Ching Hai has reminded us that all pandemics and environmental disasters are the consequences from killing billions of innocent and helpless animal co-inhabitants, and recommends a global adoption of the vegan lifestyle.
ਸ਼ੋ
2020-09-22   754 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੋ
2020-09-22

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

00:17:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

This two-part series focuses on certain epidemics and pandemics from the past two decades that have killed many, such as severe acute respiratory syndrome(SARS), Ebola, swine flu, avian flu, and coronavirus and their roots in meat consumption or animal livestock raising, or both. We also cover how a plant-based diet is the best way to minimize zoonotic diseases or infectious diseases caused by the transmission of germs between animals and humans. “Scientists estimate that more than 6 out of every 10 known infectious diseases in people can be spread from animals, and 3 out of every 4 new or emerging infectious diseases in people come from animals.” This is known as zoonotic disease transmission. The CDC defines an epidemic as the number of cases of a transmittable disease arising suddenly above the expected level in a given population within a short period of time. A pandemic is “an epidemic that has spread over several countries or continents, usually affecting a large number of people.” It turns out that Mother Nature has already warned humanity about the meat-eating habit. The simple solution of adopting a vegan lifestyle to prevent zoonotic epidemics has been known for a long time. However, this obvious answer has been ignored….
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18   2246 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18

Having Fun and Staying Healthy by Surfing, Part 2 of 2

00:09:52
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Having Fun and Staying Healthy by Surfing, Part 2 of 2

Surfing and swimming go hand in hand. In the early 1900s, Duke Kahanamoku, nicknamed “The Duke,” was a master of both. As a talented swimmer, he broke three freestyle swimming records and won a gold medal in a freestyle event at the 1912 Olympics and two more in 1920. This shined the spotlight on his life in Hawaii, where he displayed his surfing talents and introduced a new sport to the world at
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-19   435 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-19

Healing from the Inside Out with Food - With Chef Day Radley (vegan), Part 2 of 2

00:13:26
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Healing from the Inside Out with Food - With Chef Day Radley (vegan), Part 2 of 2

Today, we continue featuring Chef Day Radley, who shines brightly as a torchbearer of the Earth-saving plant-based movement. We were impressed by the success of her culinary school in London, The Vegan Chef Institute, which has produced more than 100 vegan chefs in less than two and a half years since its launch in November 2018. “I set up the school because I wanted to help create better chefs, w
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-17   649 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-17

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan School Meal Options, Part 1 of 2

00:14:57
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan School Meal Options, Part 1 of 2

Today, we would like to lovingly share with our dear viewers examples of how vegan meal options in schools around the world are helping to create the harmony and balance that we all pray our children will have throughout their lives. Many studies have shown that meat is an inferior source of protein compared to plant food. For example, the largest study ever done on health and nutrition, The China
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-15   725 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-15

Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2 – Vegan Covered Vegetable Soup

00:21:28
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2 – Vegan Covered Vegetable Soup

“Today we will be making a dough-covered soup. Generally, Mongolian people have this soup when they feel exhausted, unwell or when they have a cold.” “We’re frying the tofu for the soup. If you like, you can just put it directly into the soup without frying it. Well, our tofu is done. Now let’s prepare our soup. First, we will add some sesame oil to the pan. Sesame oil warms our body and it helps
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-06   546 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-06

Confronting the Rising Prevalence of Food Allergies

00:15:16
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Confronting the Rising Prevalence of Food Allergies

A food allergy is a condition where the immune system misidentifies certain proteins in food as a harmful substance, known as an allergen. Globally, the estimated number of people suffering from a food allergy has reached 250 million-plus. More than 170 foods have been reported to cause allergic reactions. These are symptoms of a life-threatening condition known as anaphylaxis. Emerging evi
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-05   506 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-05

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

00:16:52
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

On today’s episode, we meet the highly respected medical doctor, scientist, nutritionist, biostatistician and author from France, Dr. Jérôme Bernard-Pellet. After observing that hospital wards were filled with patients suffering from diseases such as cancers, diabetes, and kidney failure, Dr. Bernard-Pellet decided to conduct intensive research into preventative medicine, with a focus on the relat
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03   639 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03

Keep Cool: Effective Ways to Manage Stress

00:12:45
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Keep Cool: Effective Ways to Manage Stress

Stress is a part of life. If you feel that you are troubled by chronic stress, there are several strategies to help you reduce and manage stress. Removing the root cause is a straightforward strategy to manage stress. If the news regarding an election makes you nervous and uptight, limit your time spent watching related news; if moving is the origin of the stress, comprehensively evaluate your sit
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-15   701 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-15

Innovative Sustainable Masks

00:12:25
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Innovative Sustainable Masks

The development of a high-tech mask was announced by the mask manufacturing company AirPop during the CES 2021 consumer electronics trade show. AirPop’s new product and companion app track the breath, the air quality, and the mask filter's effectiveness. The AirPop company’s reusable mask comes with replaceable filters. In mid-2020 another innovation was reported - a new self-sanitizing med
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-05-13   717 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2021-05-13

Resistance Training: A Simple Workout to Strengthen Muscles, Part 2 of 2

00:11:21
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Resistance Training: A Simple Workout to Strengthen Muscles, Part 2 of 2

In today’s show, we will elaborate on core training and present some entry-level routines suitable for all as well as some that are well-suited for seniors and women. Core exercises activate muscles located in the abdomen, hips, lower back, and pelvis, as well as the inner muscles that wrap around the spine. Here are some top core exercise routines suitable for beginners: 1. Two-point super
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-01   701 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-01

Resistance Training: A Simple Workout to Strengthen Muscles, Part 1 of 2

00:12:53
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Resistance Training: A Simple Workout to Strengthen Muscles, Part 1 of 2

Muscle mass starts to decline around the age of 30, at a rate of 3-5% per decade, and the elderly are at a greater risk for sarcopenia or muscle mass loss due to aging. Resistance training allows us to increase muscle mass, improve muscular strength and endurance, as well as boost our basal metabolic rate (BMR). Our BMR determines how many calories we burn when we are at rest. We must also be awar
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-04-24   1458 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-04-24

Protection from Internet Addiction

00:12:37
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Protection from Internet Addiction

Through the Internet, we connect, work, undertake training, learn, recreate, reflect, mobilize, purchase items, do research, etc. We benefit from many conveniences such as taking classes, doing research, and shopping from wherever we are. In fact, we have come to rely so greatly on accomplishing tasks requiring Internet connectivity that a heavy dependence could unfold and result in Internet Addic
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-04-10   718 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-04-10

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

00:17:03
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

In recent times, veganism has spread at an unprecedented speed and continues to do so. People throughout the world are making conscious decisions about the food they eat. They are questioning where their food comes from and learning about the positive impacts their vegan choices have on our loving animals, curbing climate change, and protecting the environment. Omnipork is widely used in nu
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-21   1205 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-21

Appreciation of Art Improves Quality of Life, Part 2 of 2

00:13:59
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Appreciation of Art Improves Quality of Life, Part 2 of 2

Art is a fountain of nectar watering our thirst for freedom and relaxation in the quick pace of modern times. It directs our mind to focus on the present moment so that we can delve into the realm of the artwork and its creator. Art leads us to experience the world in a creative and fun way. Not only can we discover the unique beauty of different places, but we can also better treasure natural res
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-20   462 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-20

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 2 of 3

00:13:37
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 2 of 3

The consistent and encouraging growth of the vegan food and lifestyle market over recent years is evident to players across all industries. In 2018, the global value of vegan food – which includes plant-based alternatives for meat, egg, and dairy, was estimated by Grand View Research to be approximately US$12.7 billion. By 2025, this is estimated to almost double to around US$24 billion. At
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-16   667 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-16

Appreciation of Art Improves Quality of Life, Part 1 of 2

00:12:42
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Appreciation of Art Improves Quality of Life, Part 1 of 2

Art is the creative manifestation of the artist’s thoughts, emotions, intuitions, observations, and imagination. From painting to sculptures, architecture to design, music to dance and literature to digital media, art is a gift offered by artists to the world. Whether it’s starting our day with soothing music in the morning, enjoying the neighbor’s garden design on our way to work, or a fancy adve
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-13   673 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-13

Dr. Leila (vegan): A Life Transformed Through Whole-food Plant-based Eating

00:10:49
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Leila (vegan): A Life Transformed Through Whole-food Plant-based Eating

"Hallo, I'm Dr. Leila. I used to be a doctor, but I'm now a plant-based nutritionist, and I'm an advisory board member of Plant-Based Health Professionals UK." Dr. Leila has been experiencing severe migraines since childhood, and no medical treatment has been able to resolve this condition permanently. It was a fortunate course of events that brought Dr. Leila to attend a conference in 2018
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-06   621 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-06

Green Gazelles: The World’s First Vegan Rugby Team, Part 2 of 2

00:10:12
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Green Gazelles: The World’s First Vegan Rugby Team, Part 2 of 2

In this episode, we continue to find out more about the benefits of a vegan diet on health and athletic performance. “A lot of people pay for exterior improvements, but what about the interior, what is going on inside? So, I think paying a little bit of time to focus in on what you put inside you is really important, genuinely. And it heals. Just from eating plant-based foods, you heal yourself an
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-02   431 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-02

Birding: Connecting Us with Nature, Part 1 of 2

00:13:16
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Birding: Connecting Us with Nature, Part 1 of 2

Also known as bird watching, it is defined as the hobby of studying birds in the wild. It is one of the fastest-growing hobbies in North America. Birding is gaining in popularity for very good reasons: it has many solid benefits for the body, mind and spirit. Getting to and from your birding spot usually includes hiking, which is great cardiovascular exercise. And while doing so, you are breathing
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-20   903 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-20

The Protective Power of Masks, Part 2 of 2

00:12:59
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Protective Power of Masks, Part 2 of 2

In general, masks can be divided into two categories: reusable and disposable. Disposable masks include surgical masks as well as N95 and KN95 respirators. Please note that due to high demand and shortages, surgical and N95 masks should be reserved for healthcare workers and not be used by the general public. The cloth mask is one of the most common reusable masks. The United States Centers
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-13   613 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-13

Wondrous Nature’s Gift: Versatile Jackfruit, Part 1 of 3

00:18:40
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Wondrous Nature’s Gift: Versatile Jackfruit, Part 1 of 3

The aromatic jackfruit is the world’s largest tree-borne fruit and has been a common food source for centuries in tropical South and Southeast Asia. People from these regions revere the jackfruit as it has saved millions of lives during years of food scarcity. It is honored as the national fruit in both Bangladesh and Sri Lanka. Due to its versatility, jackfruit is considered a miracle crop that c
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-07   983 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-02-07
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ