ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals

00:16:14
ਸ਼ੋ

COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals

Welcome, concerned viewers, to today’s important, informative and urgent program, “COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals.” What exactly is a meat processing plant? They are fenced-off, massive multi-story, windowless buildings, in which as many as 10 million animals a year are killed, dismembered, cut into saleable pieces of meat or ground into hamburger mince, meat-meal, or meat-pastes, and then packaged for distribution. They were formerly called “slaughterhouses” or “abattoirs,” but have since been re-named “meat processing plants”- perhaps in an effort to make them less repulsive to the public’s ears and eyes. But we should have no doubt at all – these factories are horrific and torturous to both the animals and the humans who work there. During this current coronavirus pandemic, the slaughterhouse horror story is being magnified, as numerous meat processing plants have become hotspots for human transmission of the COVID-19 virus. Why is the virus so prevalent at meat processing plants? Many experts have cited, the stressful, dangerous working conditions in which employees stand shoulder-to-shoulder for long hours on the meat assembly line; in highly air-conditioned rooms laden with bacteria; and floors swirling in fecal matter and blood. This creates a highly volatile environment where disease can quickly spread. Added to this is the psychological and emotional stress of the constant killing, and the sounds and smells of death, all of which powerfully depress and inhibit the immune systems of the workers, which is exactly what the virus needs for infection and transmission. Whether the meat itself was a medium of transfer, or the workers spread it through their meat-products, equipment and bacterial-rich working conditions, remains to be discovered. One thing is for certain – these situations must stop, and stop quickly! Many organizations are calling for the permanent closure of meat processing plants, and an urgent and complete shift to a plant-based lifestyle. Supreme Master Ching Hai has reminded us that all pandemics and environmental disasters are the consequences from killing billions of innocent and helpless animal co-inhabitants, and recommends a global adoption of the vegan lifestyle.
ਸ਼ੋ
2020-09-22   384 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੋ
2020-09-22

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

00:17:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

This two-part series focuses on certain epidemics and pandemics from the past two decades that have killed many, such as severe acute respiratory syndrome(SARS), Ebola, swine flu, avian flu, and coronavirus and their roots in meat consumption or animal livestock raising, or both. We also cover how a plant-based diet is the best way to minimize zoonotic diseases or infectious diseases caused by the transmission of germs between animals and humans. “Scientists estimate that more than 6 out of every 10 known infectious diseases in people can be spread from animals, and 3 out of every 4 new or emerging infectious diseases in people come from animals.” This is known as zoonotic disease transmission. The CDC defines an epidemic as the number of cases of a transmittable disease arising suddenly above the expected level in a given population within a short period of time. A pandemic is “an epidemic that has spread over several countries or continents, usually affecting a large number of people.” It turns out that Mother Nature has already warned humanity about the meat-eating habit. The simple solution of adopting a vegan lifestyle to prevent zoonotic epidemics has been known for a long time. However, this obvious answer has been ignored….
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18   1816 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18

John Jezewski (vegan): Wellness Is in Our Hands, Part 2 of 2

00:12:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

John Jezewski (vegan): Wellness Is in Our Hands, Part 2 of 2

Today, it is our privilege to feature more excerpts from our interview with John Jezewski. Mr. Jezewski is more than just a nutritionist. He is a living nutritionist and provided us with a background on how he assists people through his practice. “Living nutrition is taking the absolute latest technology and also taking techniques of enthusiasm. So people can make a proper transition to a perfect diet for them. And we’re talking about making that part of your living, part of your life.” “And helping you with supplements, with tonic herbs, and how to do exercises, when to do exercises, how to treat all these different conditions, what you can do to help that particular condition.” As Mr. Jezewski just mentioned, he recommends appropriate dietary supplementation to his clients. His view is that if our focus is to improve our bone density, the intake of plant sources of silica is the intelligent choice. “Good calcium you get from plants. You get calcium from green food basically; you eat lots of that. For bones, you need the silica, not the calcium. You need nettles; you need hemp leaf tea. You need to eat hemp; you need to eat things like nettles, hemp.” “That, with vitamin D, the sunshine, is fantastic. And then, magnesium. That, again, you get from your plants.” “a tonic herb has got no side effects, by definition. It wouldn’t be a tonic herb. So you can take that, and it works internally, and it raises consciousness. It doesn’t suppress any symptoms; it brings them out; it gets rid of them.” Introducing plant-based eating to his clients is part of Mr. Jezewski’s living nutrition practice. He is encouraged by the trends he sees worldwide in terms of the awareness that veganism is the key to wellness.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-26   1092 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-26

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 2 of 3

00:12:56
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 2 of 3

Auricular Medicine is a scientific medical system used to diagnose and treat many different diseases using the ears. Because auricular points are specific locations connected to different areas of the body, if a part of our body has trouble, the corresponding point of the ear will reflect this. Based on this unique mechanism, many ailments can be found and cured by manipulating the corresponding acupressure points. The ear performs the exceptional function of recording the body’s physical history. This can assist Auricular Medicine practitioners in gathering past and present medical information about the client through a process called ear reading. “We read the ear and get the information about what you’ve been through, so basically getting your medical history from reading your ear. And not just what happened to you before, but also what’s happening now in your body; and because the ear has so much information, including that information, genetic information, the genetic predisposition that’s within your genes, that also can be detected in the ear.” In Auricular Medicine, the shape of the ear is said to resemble the resting human fetus. Based on this model, an Auricular Medicine practitioner can tell which points of the ear are associated with which parts of the body. Sometimes, simply pressing a specific place on the ear can eliminate a health condition’s symptoms. “And then, I find a pain in your ear that connects to that pain, and help them make that connection and through just simple massage of that part of the ear, their pain goes away.” Lisa developed the Healing By Design Method, an effective three-step process to initiate self-healing. She now demonstrates how to apply the three steps to relieve a headache.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-05   981 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-09-05

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 1 of 3

00:13:14
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Acupuncturist Lisa K.Y. Wong (vegan): The Magic of Auricular Medicine, Part 1 of 3

Today, we feature the first portion of our interview with Lisa K.Y. Wong, a vegan licensed acupuncturist and Auricular Medicine specialist in California, USA. Ms. Wong will graciously guide us to better understand the ear and our body’s powerful self-healing system through the viewpoint of Auricular Medicine. “It is a complete, comprehensive medical modality, where we use the ear to do diagnosis and treatment of all the conditions in the body, up to 200 diseases, and 500 symptoms. Many of the symptoms that most people don’t even know about until much later. Ms. Wong is the founder of the Center for Healing by Design, a non-profit organization established in 2015 to help people get in touch with their doctor within. Lisa developed the Healing By Design Method, an easy 3-step process that uses the body’s built-in tools for self-healing and accelerating repair and recovery. The organization’s vision is to engage, educate and empower people worldwide with effective self-care skills to prevent and overcome health challenges in their lives. To convey her passion for spreading this easy and effective self-care method globally, Lisa scaled the highest mountain in Africa, Mt. Kilimanjaro, in July 2015 for her initiative called “Climb Every Mountain Self-Care Movement.” The project’s vision is to help people prevent illness and disease at almost no cost, improve lives for people with and without access to medical care, empower people to heal themselves by using the body’s wisdom and ignite a transformation in healthcare treatment through the concept of self-care. The ear is a small, yet important, part of our body in promoting health. It’s not merely an organ for hearing, but also a sophisticated structure which can be used to treat diseases. Healing through ear manipulation has been employed for approximately 2,500 years. It is recorded in the Huang Di Nei Jing, or The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine, an ancient Chinese medical text that has been regarded as the fundamental doctrinal source for Traditional Chinese Medicine. How miraculous that the body can really tell us all the conditions about, what of the body is going on, dealing with, and allows us to treat as well by manipulating the acupressure points in the ear, whether we do it with needles, or using just simply a finger. All the different ways to manipulate the ear, by giving massage, or heat, or all kinds of ways to get the body to change the energy in the body.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-29   843 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-29

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Vegan Nutritionist, Moran Bar-Lev – Halvah Cubes & Falafel Cabbage Sandwich

00:14:13
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Vegan Nutritionist, Moran Bar-Lev – Halvah Cubes & Falafel Cabbage Sandwich

Today, we are delighted to have Ms. Moran Bar-Lev back on our show. Moran is a trained naturopathic specialist and holds the following certifications: Holistic Natural Nutrition, Raw Food Chef, Senior Massage Trainer, Senior Reflexologist, Nutrition, and Orthomolecular Medicine. Moran authored a book entitled “Health Changing Raw Food Nutrition” in Hebrew. This book explains the body’s natural healing ability and provides rules for proper nutrition. It also contains dozens of delicious, healthy, colorful, and vibrant raw vegan recipes. “My name is Moran, and I’m from Israel. I studied naturopathy, and I help coach and guide other people with the raw food world. We love halvah and we love falafel. So today, the two dishes that we’re going to make are from my book about raw food. So we’re going to make halvah. This halvah is like a dessert, or when you want a sweet thing to eat, it’s just perfect. So the ingredients that I’m going to use is ‘t’hina,’ tahini in English. It’s a sesame paste, from white sesame.” “Now we’re going to make falafel. Falafel is a very famous dish here in Israel, in the Middle East as well. Usually, it’s deep-fried served with chips and pita. It’s not something that you feel very light afterwards. So today we’re going to make raw falafel. Here are the ingredients. I want to explain to you what we are using.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-23   716 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-23

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 3 of 3

00:13:50
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 3 of 3

Today, Dr. Goldhamer will continue to share his wisdom on progressing to a healthier lifestyle. Skipping one or two meals in a day is easily attainable, but when it comes to truly long periods of purposely not eating, this is a different matter and requires careful guidance. “I might want to point out that fasting is done by everyone. Everybody fasts when they go to bed at night and they don't eat, for whether it's 6 hours, or 8 hours, or 10, or 12, or even as we often recommend 16 hours, people are fasting. And so now the question is, ‘What about with intermittent fasting? What if we narrow the feeding window which is often recommended?’ So by not eating 3 hours before you go to bed, let's say you don't eat after, say, 6 o'clock and you don't eat breakfast, say, before 9 am, now you've got a period of anywhere from 12 to 16 hours, depending on the specifics, where you're fasting, and some have suggested that even that brief period of intermittent fasting is enough to induce hormone changes and other changes over time, cumulatively, that may have health-promoting benefits. It's also possible by narrowing the feeding window to 8, or 10, or 12 hours a day that you may tend to eat less." "Fasting can create an environment where the body can get rid of pathogenic bacteria in the gut. You have 5 pounds (2.26 kg) of bacteria living in your intestinal tract right now, maybe 1,000 different strains. These are living creatures, living, eating, drinking, and defecating inside you right now. So, you have 5 pounds (2.26 kg) of bacteria pooing inside your body as we speak, and what your body poos inside you will depend on what you feed them. So, if you want those bacteria pooing trimethylamine oxidase into you and increasing your risk of heart disease and cancer, people may choose to eat meat. If you want to have your bacteria pooing fertilizer into you, including vitamin K and other things, then I would recommend a whole plant food diet, particularly starchy vegetable materials."
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-22   672 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-22

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 3 of 3

00:14:21
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 3 of 3

Through prayer, Tabitha received the message to share with others what she was eating as a vegan. Adopting the plant-based diet reversed her debilitating, mystery illness that had left her largely incapacitated for nineteen months. But upon reflection, Tabitha noted that there were other signs showing that eating animal derived foods were causing her harm. Regarding a plant-based diet, Tabitha wisely suggests, “Know your why” for going vegan. From personal experiences, she knows how many health benefits can come from the vegan diet and the immense impact to one’s life. Tabitha is also a very creative individual, from acting, to creating T-shirts, and even designing stunning waist capes for women called “Capeable by Tabitha Brown.” Tabitha is also a comedian, and has been cast in many films, including the multiple award-winning “I Am Still Here,” “Laughing to the Bank,” and others. “Listen, without art, it's a cold world, honey. Art helps us escape. It helps us dream. It helps us see things in a different way. Art is everything, like our life is art.” “Art is laughter, it is tears, it’s emotion, it’s everything that makes the world go around and without it, it’s a dark place. So I feel like, I'm living art, that's kind of how I live my life, I'm expressive. You know, I'm full of laughter and smiles and art is love, and that's definitely the best part of me, is the love. When you spread love, right? Like you’re smiling now, ‘cuz I'm smiling, right? That's art. So, my artistry is contagious. So yeah, I love it. Even as an actor, I love comedy.” Supreme Master Ching Hai has spoken on several occasions about artists and the importance of art in our lives, as in this conference with Aulacese (Vietnamese) artists in 2018. “The artists are the ones who bring a lot of mental and physical comfort, a lot of happiness, a lot of joy, to the people in this world. An artist is someone who comforts our spirit, and is indispensable in this life. Why don’t we thank them? We should at least have gratitude.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-20   493 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-20

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 2 of 2 – Thai Curry with Root Vegetable Noodles

00:18:04
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 2 of 2 – Thai Curry with Root Vegetable Noodles

Through music, food and lifestyle, Ms. Carlson has helped pioneered the eco-movement, building several sustainable green businesses that focus on raw organic foods. Ms. Carlson will share her artistic skills with us in creating the vibrant, delicious and nutritious raw vegan Thai Curry dish using spiralized root vegetables as noodles. “Today, I’m going to prepare for you a beautiful dish that is a Thai curry noodle dish with root vegetable noodles and lots of then fantastic vegetables around it. So, I’m going to start with the sauce.” “I’d like to have a nice pool of that sauce, so it’s almost like a soup, nice and thick, and then I will build the vegetables on top of it.” “Now you can choose the vegetables that are available to you wherever you are. I like the spiralized vegetables.” “I like them left very long and kind of artistically dangly, and then people get to have fun getting them into their mouths.” “And again, it’s really beautiful to play with your food, have fun with the colors. Food is art to me. It’s the medium I understand as art, whether it’s dance or it’s an artistic adventure of wonder and fantasticness.” “Once you make it into noodles, it becomes incredibly pleasurable.” “So, bon appétit. It’s such a pleasure to share this beauty, information, excitement, life-giving information, and food and tools with people who are drawn to it.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-16   628 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-16

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 2 of 3

00:12:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 2 of 3

“And so what we advocate is people eat a health-promoting whole plant food SOS-free diet. SOS is, of course, is the international symbol of danger, but it also stands for the chemicals added to food, including salt, oil, and sugar, that fool the satiety mechanisms of the brain and create what we call ‘the pleasure trap.’” Today, Dr. Goldhamer delves into the details of water fasting and how it can be a mode to restore health. "A big part of our energy and function is involved in digestion. Digestion is a really energy-consuming, intense process and that may be one of the benefits of fasting is that you don't have to put a lot of energy into all of those processes, you're living on reserves that are burned very efficiently, and it may be that the body's ‘energy’ so to speak, can be diverted into healing rather than carrying on functions of digestion and assimilation, and elimination. ” “You start with the feeding that's done before fasting. One of the things that we encourage patients to do is to adopt a whole plant food diet, but even more than that, the few days before fasting, if they limit their diet to fruit, salads, and steamed and starchy vegetables, that actually seems to be the best preparation for undergoing fasting, particularly eliminating a lot of the drugs like caffeine and other things that have such uncomfortable withdrawal reactions.” “One of the mistakes that people make is they try to maintain higher activity levels when they're fasting because they think that that's going to facilitate more weight loss, but what it actually does is it facilitates more protein breakdown. So by resting, you can increase the likelihood that most of the fuel that you are burning is going to be fat rather than protein.” “What I can tell you is that in fasting, and also in modified fasting, or fasting mimicking programs, one of the changes that happens is the satiety hormones tend to increase and so it makes it more possible to rebalance people's hormonal issues. And therefore, after fasting, they find they can reach satiety with a whole plant food diet more readily than they had when they were on a conventional program with a lot of refined carbohydrates.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-15   597 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-15

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 2 of 3

00:13:55
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 2 of 3

After watching the documentary “What the Health” and becoming a vegan, Tabitha regained her health and positivity. As a woman of faith, Tabitha received the message to share what she was eating via videos, which she is still doing to this day, with great success as unexpected opportunities presented themselves. “But I honestly feel like, ever since I've been on this journey, it just started shinning brighter. I truly believe I’m on assignment. I started this journey to save my life, but now, I’m helping to save other people's and I think that's the amazing part of it, so it definitely brought my spirituality and my assignment together and I cannot deny that, and I love it.” Having been raised in a Christian family, Tabitha feels that eating vegan is what was intended for us, just like food from the Garden of Eden. “I believe that we are supposed to eat from the land, and I believe that eating from the land heals us. I know it healed me. I don't judge anybody for their belief, but you have to believe what your body tells you.” Since becoming a vegan, Tabitha’s spirituality has flourished. Being so vibrant, she creates soulful, timely and welcome positive-mindset messages for her social media followers, whom she refers to as her “family.” “Because life is peaks and valleys, ups and downs, and we have to focus on knowing that the ‘up’ is coming again. And that's just how I live my life.” “If I lead by example and I do it with love, it’ll change the mind of people, because if you get somebody’s heart, then, they'll listen to you.” Tabitha Brown’s light shines brightly, and her powerful messages of self-love, self-compassion, kindness and resilience are a treasure for everyone.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-13   619 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-13

SEVA: A Hidden Vegan Oasis in Dubai

00:12:06
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

SEVA: A Hidden Vegan Oasis in Dubai

Currently, veganism in Dubai is becoming ever more popular. Today, we visit SEVA, a vegan café and wellness center in Dubai. Formerly known as Life’n One Vegan Café, this delightful venue first opened in 2014. In 2020, it was renamed SEVA. Seva is an ancient Sanskrit word meaning “selfless service,” the most important part of any spiritual practice. It lies at the heart of the path of karma yoga - selfless action - and asks us to serve others with no expectation of outcome. SEVA, a soulful wellness hub and café, is an urban retreat and a hidden oasis in busy Dubai. At SEVA, you can relax, rejuvenate, and find your balance, where compassionate dining aligns with soul nourishment through meditation and yoga. “Yoga is an instrument or a tool that was given to us by our ancestors thousands of years ago among many other tools to uplift and improve the way we interact with ourselves within and with our environment and other people.” A vegan diet is an essential part of attaining physical and spiritual balance. SEVA believes that humans have been designed for this lifestyle. A plant-based diet is the most effective solution to improve personal health, prevent fatal diseases, stop global warming, and preserve nature and all living organisms. If we are actively engaged in conscious personal growth and embrace a path of spirituality, veganism is the ultimate choice, as it is benevolent and escalates our spiritual awakening. Veganism and meditation can create a life that reflects peace, love and harmony.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-11   590 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-11

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

00:17:14
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Raw Vegan Chef Lesa Carlson’s Artistic Dishes, Part 1 of 2 – Nasturtium Blossoms Stuffed with Almond-Dill Cheese

Today, we are delighted to have esteemed raw vegan chef Ms. Lesa Carlson, on our show to teach us how to make the gorgeous, nutritious, and tasty stuffed nasturtium blossoms. Ms. Lesa Carlson is a famous raw vegan chef, an eco-entrepreneur as well as a prolific artist and an award-winning vocalist. Ms. Carlson regards the process of assembling a dish like creating a piece of art, whereby she endeavors to bring together beauty, perfection, and deliciousness. "I work with energy and food, and how that amplifies the energy in the body so it can self-heal." "If you’re eating 100% raw, you’ll start to eat much more simply." "We’re going to make stuffed blossom with almond-dill cheese, and it’s also vegan and raw. Nothing has been heated. It’s all been soaked and germinated. Once it has germinated, the full intelligence of that plant is activated. And there is light and life and energy that surrounds this entire seed." "The ingredient that I’m going to use first is for the (vegan) cheese. And then I will do the sauce. This is probably about a cup worth of almonds with skin taken off. Half a cup of olive oil. Half a teaspoon of the coarse sea salt. I’m going to use lemon, so it gives it that little bit of tartness." “These are the dried mangoes. They give it that nice little sweet bite of the glaze.” “I’m using probably about a cup’s worth of dates." “Next ginger.” “Now this is a glaze.” “I’m going to stuff the inside of the flower with the (vegan) cheese.” “I’m going to gently just zigzag this sauce across the blossoms and across the plate.” “So, that is our stuffed blossoms with dill and hot ginger date chili sauce.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-09   626 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-09

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

00:12:19
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fasting Ourselves Out of the Pleasure Trap: Dr. Alan Goldhamer (vegan), Part 1 of 3

To encourage the public to return to a healthier life, Dr. Goldhamer co-authored the book “The Pleasure Trap: Mastering The Hidden Force That Undermines Health and Happiness” to share his insightful observations on removing barriers to wellness and the practice of water fasting. In 1984, Dr. Goldhamer established the Santa Rosa, California, USA-based TrueNorth Health Center that provides medical, chiropractic, naturopathic, massage, and acupuncture services. The center is now the largest facility in the world that specializes in medically supervised water-only fasting. For more than 35 years, it has assisted over 20,000 people in regaining their health. He has followed a plant-based diet for more than 40 years and believes this healthy lifestyle is the key to reaching optimal health. His recommendations for well-being include eating whole plant foods, a SOS- (salt, oil, sugar) free diet, exercise, and sleep. As most people today are drawn to processed foods, Dr. Goldhamer considers them a pleasure trap leading to overconsumption and that this eating habit can lead to conditions such as high blood pressure, diabetes, and auto-immune disorders. Dr. Goldhamer provides his opinion on why people are attracted to flavorsome food that is unwholesome. “This is one of the most difficult things you can ever ask a person to do - adapt a health-promoting diet in a world designed to make them fat, sick, and miserable. These are the causes of the heart disease, cancer, and stroke that are the leading causes of death and debility. And because people are addicts, it's very difficult for them at first to see it.” For people who want to back away from the pleasure trap, the TrueNorth Health Center has an effective method to help make the switch to healthy, vegan whole foods. Dr. Goldhamer explains. “That's one of the real benefits of fasting. Because during fasting, the body neuro-adapts; It's like rebooting the hard drive in a computer that's corrupted. Whole natural foods begin to have a natural appeal and the artificial stimulation that comes from essentially drugged foods if you would or foods that have these chemicals added to them, become less and less appealing.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-08   713 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-08

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

00:12:25
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Soulful and Exuberant Tabitha Brown (vegan), Part 1 of 3

Today, we are delighted to introduce Tabitha Brown – an actress and vegan influencer who has amassed over 3 million followers on the social networking platform, TikTok. She is also a popular content creator on YouTube, a brand ambassador for Whole Foods Market and all things plant-based, and an extraordinary vegan cook. Buoyed by her effervescent energy, charming voice, and her soulful encouragement, TikTok fans have referred to her as “Mom” or “Auntie” and send her messages of thanks for making them feel loved and comforted. Tabitha made the transition to a vegan diet after experiencing a lengthy period of ill-health. Fortunately, Tabitha’s daughter, Choyce, came home one day with some information that would radically change Tabitha’s life. “My daughter came home from school - teenage daughter - and she said, ‘Mom, you have got to see this documentary we watched at school called “What the Health”.’ So, we all together watched it, my husband and my daughter - and I was like, ‘Wow this is interesting!’ But the thing that got me was when they said that diseases are not hereditary; it’s that we’re eating the same thing causing the same disease.” “When I looked at everything, ‘meat’ was the common denominator. And so, I told my husband, ‘Let’s do a 30-day challenge.’ I’m going to take meat out of the diet. And the doctors couldn’t tell me what was wrong. Every test I would take, ‘Oh, it’s normal!’, but why am I still feeling sick?” To her surprise and immense relief, after nineteen months of debilitating pain and fatigue, the vegan diet was the key to restoring her health, and giving Tabitha her life back. “And so, we decided as a family, to do a 30-day vegan challenge and on day 10, my headaches went away. I was walking through my kitchen and I was like, ‘my head ain’t hurting.’ I started feeling better from that day. I started getting my energy back, I started just feeling like myself again. On day 29, I told my husband, I said, I think this is my path, I’m going vegan.” Tabitha’s sincere faith in God, guided her from ill-health to become an internet celebrity with millions of followers and the success that she could never have imagined. It’s as our Beloved Supreme Master Ching Hai has explained regarding Matthew 6:33 in the Holy Bible: “Once God takes charge, once God awakens within you, everything else will be taken care of. ‘Seek you first the Kingdom of God, and all the things shall be added unto you.’ (Matthew 6:33, The Holy Bible) That's what it really means.” Supreme Master Ching Hai: “Joyfully present the Shining World Vegan Influencer Award to Ms. Tabitha Brown, with all love and gratitude. May God forever protect and bless you.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-06   421 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-08-06

Aulacese Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant

00:27:28
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Aulacese Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant

Today, we joyfully present Supreme Master Ching Hai’s “Aulacese (Vietnamese) Sour Soup, Vegan Ham & White Eggplant.” “OK, we’re going to cook some sour soup, Aulacese (Vietnamese) style. Sometimes, I put three, four kinds of herbs together in one soup. The more herbs, it tastes better. So we’ll put coriander in, and the special Rice paddy herb,together and soak it in saltwater for disinfecting it, washing all the impurity, and then you cook it. We also need two lemons and soya sprouts and lady’s fingers (okra). Optional, hot chili. And hard tofu and tomatoes, whatever size. This is a ready-made vegan ham. You cut it into slices, however many slices you like. Then you just warm it up, either microwave or steam it to warm it up. That’s it! Then, later you put some lemon and soy sauce on it. The water’s already boiled. All you do is just put all the ingredients in it, in whatever order you like. You put the tofu first, maybe. However much you like, there’s no rule. The lady’s fingers, tofu, and then we put one or two tablespoons, it depends, of vegetable broth powder, just for the good taste. And you put like half a teacup of apple juice, either freshly made or from the box. It’s fine. For a deeper taste, you can put like one teaspoon of sugar into it. Although it’s a sour soup, it’s just for a deeper taste. Sugar should be used as a condiment, not to eat too much, except in cakes now and again. This is mostly home cooking, real Aulacese (Vietnamese) cooking! Real home cooking because you don’t often have it in the restaurant. This is a white eggplant. You can buy them in a supermarket or Chinese store, oriental store. It tastes very delicious. We eat it with soya paste. That’s a kind of thick soya sauce. That’s all!”
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-08-02   695 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-08-02

Proper Emotion Management Makes Us Healthier

00:12:22
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Proper Emotion Management Makes Us Healthier

Emotions not only influence our quality of life but also affect our physical and mental health. Positive feelings like happiness and satisfaction can stimulate our creativity, and enhance our empathy, thus encouraging us to assist others. When encountering setbacks or pressure, we may have negative feelings, such as anxiety and frustration, which impact our bodies, by causing our blood pressure to rise as well as heartburn and other ailments to be experienced. The emergence of negative feelings can mean that some of our needs or sentiments are ignored. Expressing our repressed feelings allows us a chance to reflect on ourselves and remind us to examine things with a more positive attitude. We can seek support and advice to dissolve the dissatisfactions in our hearts. If we are feeling down, we can think of things that make us happy, the people that we’d like to thank, or do something we like, such as listening to music, exercising, meditating, or practicing yoga. Even just breathing a few times deeply can make us feel relaxed and pacified emotionally. “Don’t stop your anger or hurtful feeling. Just go through it and quickly, with no resentment and heal it after. Anger, hurt, pain is the natural feeling of physical elements. It’s just you don’t know how to handle anger, that is the problem. Okay? If somebody hurts you, of course you feel hurt. You are not a wooden table. And when people provoke you unreasonably, or you think that they provoke you, you are bound to be angry, and that is all right. But we must understand, the nature of anger is not very constructive most of the time. So if we have to be angry, get it over with. Don’t try to suppress too much your anger. You’ll be sick. You’ll be crazy. It’s a natural feeling. Don’t carry it too long; you’ll drown yourself in anger. It’s no good for yourself and for the party involved. Get angry, talk. You don’t have to be sarcastic or hurtful when you talk. Just air your view and tell them that they made you angry because, because, because... And you wish that in the future it doesn’t happen again because you are not... going to tolerate it again. Air your view, finish, and love each other again. That’s what I think. But we just know, the anger, the quality and the real face of anger, and we’re in control of it, and don’t let the anger be our master. Anger suppressed can make you ill physically. So don’t hurt yourself more by swallowing the poisonous anger within you. Spit it out in a proper way.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-01   488 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-01

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 2 of 2

00:14:38
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 2 of 2

On today’s program, we meet the rest of this multi-talented, compassionate family: Spice’s husband, Mr. Gregory Crosby, and their handsome son, Luke. Gregory Crosby’s passion for the arts began in childhood, inspired by his grandfather, legendary singer, comedian and actor, Mr. Bing Crosby. Over the years, Mr. Crosby has written 25 screenplays, 10 treatments for TV shows, TV movies, feature films, and 5 television “bibles,” or documents providing detailed descriptions of characters, settings, and other elements of a project. Let’s now meet the youngest member of this remarkable family, Luke Gregory Crosby. Like his parents, Luke is passionate about the entertainment world and is a professional stuntman, writer and actor. Being vegan since birth, he keeps himself in top condition through martial arts practice and holds a Black Belt in Arjukanpo. More recently, through Make-Believe Entertainment, Luke joined the rest of the Crosby family to create an inspiring film, “Talk to the Animals.” Produced by Gregory Crosby and starring both Luke and Spice, the film tells a story about communing with nature and animals as a way to grow closer to God. Then, on October 1, 2019, he met Master in person, when Luke and his mother attended the “Friends of Eternity” celebration in the New Land Ashram in Taiwan (Formosa). The two shared some happy moments together. “Supreme Master, since I was 13, when I first met You, You’ve become an idol, (Oh, really?) As a child, I grew up with type 1 diabetes and with certain health elements, (I remember.) realizing that veganism truly has a power, not only with your body but spiritually, and that's healing. (Everything is perfect.) And because of that, my health has been perfect ever since. (Wow! I am so glad.) So, thank You, thank You for everything.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-30   414 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-30

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 1 of 2

00:13:50
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 1 of 2

On today’s episode, we meet Dr. Spice Williams-Crosby, an award-winning American actress, professional stuntwoman, and martial arts expert with a PhD in Natural Health Sciences. As we begin, Spice shares how she discovered her life mission during a near death experience which led her to the spiritual path. “My twin sister and I were always performing, and then I got a call one day to go on the road as a musician. And they were looking for two twins who could sing and dance in a group. My twin sister sang and played really great guitar. And I was on the piano doing all the wild and crazy numbers. That’s why they said. ‘Oh, you’re the spicy one.’ But the arts have always been in my soul.” For the next seven years, Spice travelled and sang with the “Sugar and Spice” band but life on the road took its toll, and she became addicted to both drugs and alcohol. One day in, desperation, she reached out to God. “And at that point I started searching. I put my medical blinders off, I went into holistic, homeopathic, I went to a chiropractor, I started changing my life around, changing my diet, and hoping to spiritually arrive, I arose, I became in my search what I am today.” True to her promise to God, Spice did turn her life around. She adopted a compassionate, noble vegan lifestyle, and began a strenuous regime of martial arts training and bodybuilding. Over time, she became a professional stuntwoman and a highly successful actress. “So here I was, 52 years old, a vegan, chosen to represent these great athletes.” Spice continually sets an excellent example for others, spiritually, mentally and physically. She is grateful for her strong, healthy body. “I also believe that this envelope of flesh that is a gift that I chose to reincarnate into, I have a responsibility to keep it healthy in order for me to stay connected with God.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-23   822 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-07-23

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 2 of 4

00:15:57
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 2 of 4

Today, we are privileged to bring to you one of the most talked-about youth climate groups in the USA today, the Sunrise Movement. Sunrise Movement was founded in 2015 by a small group of like-minded youth on the East coast of the USA, who envisioned a revolutionary overhaul of the country’s climate policies matching the scale of our planet’s climate emergency. Sunrise Movement does not have formal membership, but is estimated as of September 2019 to be comprised of about 80,000 active supporters, most of them in their teens or 20s. Sunrise Movement’s Kate Cragg touched on the perilousness of the situation: “This is a turning point in history. This is a crucial thing that our species has never faced before. So, we have a responsibility greater than any other generation in history.” moment. Sunrise Movement’s activism is modeled after the civil rights movements of the 1900s. Towards its main goal of avoiding a 2°C global temperature rise, Sunrise Movement employs many strategies. The Sunrise Movement gained nationwide recognition in November 2018, when it staged a sit-in protest. The protest received intense media attention. Sunrise Movement is one of the few climate groups in the country to offer a clear and concise list of governing principles, known as the Green New Deal. The principles outlined in the Green New Deal call on government to aggressively regulate the two major greenhouse gas emitters: fossil fuel and animal livestock-raising, to commit to one hundred percent clean, renewable energy, and facilitate a just transition into climate stabilizing industry employment for people whose jobs formerly contributed to global warming. Thanks to the hard work of activists like Remus and others from within the Sunrise Movement, the Green New Deal has gone from a little known political ideal, to being endorsed by 15 US senators and 97 House representatives in some form. From a scientific standpoint, some experts have already made the case for climate action focusing squarely on livestock instead of fossil fuels for climate crisis solutions at this late stage.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-21   514 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-21

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 1 of 4

00:17:44
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 1 of 4

In this four-part series, we are honored to present to you two youth organizations at the forefront of the exponentially growing climate movement in the USA: Climate NOW, based in San Francisco, California, and Sunrise Movement, headquartered in Washington D.C. We will tell you about three spirited young climate activists: Sarah Goody, founder of Climate NOW, and Kate Cragg and Remus Annani, members of Sunrise Movement. Our first featured climate organization is Climate NOW, created by 15-years-old Sarah Goody. Sarah became involved in climate activism at the age of 11. When she was 13, she began a one-person school strike crusade in front of the San Francisco City Hall every Friday for over four months. Today, Sarah leads weekly climate strikes outside a high school near her home in Marin County. At the age of 14, she started Climate NOW as a way to raise climate awareness for the youth in her community. Sarah turned vegan at the age of 12 after watching the documentaries Cowspiracy and What the Health, and has been sharing her experience and knowledge about the relationship between animal exploitation and climate change. “We have to make sure that people understand that we cannot continue living our life that way. That if we continue living that way, that we're not going to have a planet to live on. So, I think it's very important to consider animal agriculture when we're talking about climate and vice versa.” Clearly now, we see that the potential destructive impact of animal livestock-raising goes far beyond climate change. With a pleading heart and the utmost sincerity the fully-enlightened spiritual Master, Supreme Master Ching Hai delivered urgent messages to humanity in early 2020 before and shortly after COVID-19 was declared a global pandemic, taking hundreds of thousands of lives in a matter of months. “I don’t want to mince my words anymore. Our time is short now. Our world is in truly imminent emergency. There are a few ticking bombs, not just one. No need to wait for even climate change. Heavens and Earth are shaken to the core, seeing the atrocities we measure upon our fellow human and animal Earth tenants. So, all kinds of calamity are inevitable. Heavens and Earth are plaguing us with ever new, more strange diseases. Destructive signs are evident everywhere. Please, DO ACT QUICKLY. You have the privilege to IMPLEMENT VEGAN LAW, NO MORE ANIMAL RELATED SUFFERING BUSINESSES. Zero pain, agony for all beings, humans and animals. And ANIMAL LAWS IS THE BEST. ANIMAL PROTECTION LAW, meaning VEGAN LAW. If we are to redeem ourselves and rescue our planet.” Intelligent viewers, we are grateful to Supreme Master Ching Hai for Her wisdom-filled guidance and unconditional love. We also thank Sarah for her dedication to raise public awareness about our planet’s climate emergency and its solution: the compassionate vegan lifestyle.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-14   594 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-14

The Magic Plant: Moringa Oleifera

00:11:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Magic Plant: Moringa Oleifera

“Moringa is consumed daily in India, Africa, and even the Philippines, where it is quite popular. This special plant is highly recommended by many natural therapists and experts that research medically valuable plants.” “Those [moringa] seeds can be consumed raw. We can take them dry. When they are consumed raw, they have other advantages; when they are consumed dry, they also have other advantages. We can also talk about the roots of the moringa which are also used when we want to make some medicines or some ointments, we use it. The ash even, the ash from fallen branches of the moringa, this ash is also useful. All parts of moringa oleifera are useful. Due to those three kinds of scientifically-proven advantages, moringa is called the ‘miracle plant.’ Through long-lasting, daily, regular consumption, one will notice the change!” “Moringa is a very unusual and unique plant because it not only contains a wide variety of nutrients but also they are present in large amounts. The leaves and seeds of moringa possess abundant vitamins, enzymes, amino acids, fats, minerals, and phytochemicals.” “Generally speaking, for the same quantity of moringa and the same quantity of fruits and vegetables that I will mention in a second; we have four times more vitamin A in moringa than carrots. Regarding vitamin C, we have seven times more in moringa than an orange. Regarding calcium, we have four times more (calcium) in moringa than milk. If we take beef for example, we have four times more protein in moringa than beef. There is 25-times more iron in derivatives of moringa than spinach derivatives that we call here gboma.” Different parts of this plant, such as roots, leaves, and seeds, are applied for various therapeutic purposes. Moringa has high levels of antioxidants and anti-inflammatory properties that may lower one’s cancer risk. Research has also shown it is effective in preventing or treating various gastrointestinal, cardiovascular, and infectious diseases. “It has an effect against bacteria! So, when you are used to using moringa, bacteria have no way to grow in your body. There is also an effect against viruses. This substance does not allow viruses to grow.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-11   780 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-07-11
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ