ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਜ਼ਣ ਵਿਚ।- ਜ਼ੋਰਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੈਡਰੀਕ ਹੈਗਲਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੈਲਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ।- ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦੀ।- ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:32
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Aletsch region became the first Alpine UNESCO (United Nations Educational Scientific, and Cultural, Organization) World Natural Heritage Site in 2001. The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region has not only played a significant role in European art, literature, mountaineering, and sightseeing, but it also offers immense wealth of geological information regarding glacier and alp formation, as well as the natural ecosystems unique to the area. With global warming resulting in an alarming amount of unnatural glacial retreat, ongoing scientific research in the area is also considered to be of paramount importance. The Aletsch Glacier is the largest and longest glacial area of the European Alps. This frozen river begins its long winding 23-kilometer (14-mile) descent from an altitude of 4,000 meters (2.49 miles). Measured at almost 1-kilometer (3,280-feet) thick at various points, the glacial ice melts to feed crystal clear water into the Rhone River. Although snow, ice, and outcrops of jagged granite rock make up around 80 percent of the Jungfrau-Aletsch landscape, 529 species of durable vascular plants and mosses can be found here, and Norway Spruce and Swiss Pine trees are plentiful in the valleys below. The Jungfrau-Aletsch region is also full of animal life. There are plenty of mountain goats like the Alpine ibex, or the steinbock, as well as the chamois. The lynx is very much at home chilling on the glacial hillsides along with a number of red deer and smaller mammals such as foxes, hares, stoats, and squirrels. Almost 1,000 separate insect species have been recorded in the region. The 99 species of bird that have been identified here include the rock thrush, rock partridge, great spotted woodpecker, golden eagle, as well as boreal and pygmy owls. Indeed, this vibrant environment is full of life.
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10   705 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30   2773 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 1 of 3

00:15:03
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 1 of 3

The Republic of Croatia is a beautiful European country located at the crossroads connecting Central Europe and the Mediterranean Sea. The nation borders Slovenia, Hungary, and several other countries. Croatia features beautiful islands, silver beaches, and blue sea off of its coast. Its mainland has a number of mountain ranges, with Dinara Mountain being the highest peak. Due to its geographic lo
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-05-26   441 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-05-26

The Peaceful Êzîdî People of the Middle East

00:12:18
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Peaceful Êzîdî People of the Middle East

Religion plays a significant role in the lives of many Êzîdî people. Their religion, Yazidism, is considered to be one of the oldest religions from the fertile area of Mesopotamia. According to some manuscripts, it dates back to the third millennium BC. It is an oral tradition whereby one generation passes on religious knowledge to the next. The overarching Êzîdî belief is in one God who ha
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-05-05   238 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-05-05

Discovering the Community Spirit of the Dani People

00:12:14
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Discovering the Community Spirit of the Dani People

The resourceful Dani people live in the Baliem Valley, located in the Western New Guinea Highlands of Indonesia. Due to the remoteness of this location, the Dani were largely unknown to the rest of the world until 1938. For this community, spirituality is integral to daily life. The Dani believe that we have a soul inside of us, which they call “edai-egen.” Traditionally, the Dani are animi
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-04-07   464 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-04-07

The Culture of Laos

00:12:07
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Culture of Laos

Located in the heart of the Indochinese Peninsula, Lao People's Democratic Republic is famous for its beautiful culture, unique traditions, and pristine landscape. The only landlocked country in Southeast Asia, Laos is bordered by Myanmar, China, Âu Lạc or Vietnam, Cambodia and Thailand. About 66% of the population are Theravada Buddhists while the rest belong to at least 48 distinct ethnic minori
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-31   569 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-31

Kashmir: A Paradise on Earth

00:14:12
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Kashmir: A Paradise on Earth

The fourth Mughal Emperor, His Majesty Jahangir, had said this about Kashmir, “If there’s a paradise on Earth, it is this, it is this, it is this.” Kashmir is widely known for its natural beauty and rich culture. Inhabitants of diverse religious backgrounds including Islam, Hinduism, Sikhism, Buddhism, and Christianity coexist amicably and form their own distinct and harmonious community. This mel
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-24   428 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-24

Traditional Musical Instrument: The Finnish Kantele

00:14:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Finnish Kantele

The kantele, a plucked string instrument belonging to the zither family, is the Finnish version of the psaltery played by peoples living in the eastern Baltic countries. Kanteles are grouped into two categories: the small kantele and the concert kantele. Small kanteles have 15 or fewer strings with a range of around two octaves and generally have a shape similar to that of traditional instruments.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-17   396 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-17

The Spiritual Lumad Societies of Mindanao

00:15:55
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Spiritual Lumad Societies of Mindanao

The Lumad people encompass a collection of indigenous people from the Mindanao region. This area is the second-largest island in the Philippines and also includes smaller islands surrounding the main landmass. The Lumad people or Lumadnon, consist of approximately 18 major groups. The island of Mindanao contains a significant portion of forested and protected areas, many of which are ancestral lan
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-10   366 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-10

Danish Cultural Art, Part 2 of 2

00:14:11
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Danish Cultural Art, Part 2 of 2

Today, we’ll examine Denmark’s unique architecture, handicrafts, visual arts, and literature. Kronborg Castle has been standing above a narrow cape between the coasts of Denmark and Sweden for six centuries. It is well known as the home of Shakespeare’s Hamlet. The Castle, widely recognized as one of Europe’s most outstanding Renaissance castles, was adopted as a UNESCO World Heritage Site in 2000
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-03   371 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-03-03

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

00:14:12
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

Like the accomplished refugees covered in previous parts of our series, Tresor Riziki is also among these outstanding individuals and is regarded as one of the most distinguished pop stars in Africa. Tresor is described as the pioneer of “African Neo-Pop Sounds.” Regarding his music, Tresor says that it is “a fusion of sound from all over the continent” and celebrates Africa and Africans. T
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19   971 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19

Onsens - The Hotsprings of Japan

00:12:34
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Onsens - The Hotsprings of Japan

Japan, the “Land of the Rising Sun,” is an island country in East Asia. Although it is a nation with rapid modern development, it has never lost touch with its traditional culture and heritage. The island is blessed with more than 3,000 mineral-rich onsens, fed directly from the 25,000 thermal springs bubbling beneath its unique geothermal archipelago. Furthermore, the ongoing volcanic activities
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-03   745 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-03

The Venerated Mahatma Koot Hoomi (vegetarian): Ascended Master and World Teacher

00:13:53
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

The Venerated Mahatma Koot Hoomi (vegetarian): Ascended Master and World Teacher

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-01-24   985 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-01-24

The Arctic’s Resilient Inuit People

00:11:48
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Arctic’s Resilient Inuit People

The Inuit are a remarkable indigenous community who are considered the world’s northernmost culture. Living above the tree line in the Arctic, this nomadic group needed to develop special skills to survive. One of the most famous and iconic structures made by the Inuit is the igloo, which they developed as a temporary shelter for the long, harsh winters. An igloo is typically made of very h
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-20   596 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-20

Latin American Dance

00:14:06
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Latin American Dance

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-08   513 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-08

Traditional Musical Instrument: The Hungarian Cimbalom

00:17:26
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Hungarian Cimbalom

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-06   622 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-06

Natural Inspiration: “My Octopus Teacher” and “Gaia”

00:16:24
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Natural Inspiration: “My Octopus Teacher” and “Gaia”

Today we present two inspirational films about Mother Nature: “My Octopus Teacher” and “Gaia.” When Craig Foster, a filmmaker, videographer, and diver, experiences a very tough time in life, he can hardly work and finds it difficult to be a good father. He knows a radical change is needed. Following an inner calling to go to the ocean, he moves back to the place where he spent his childhood, happi
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-01-01   521 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-01-01

The Creative Basque People of France and Spain

00:13:44
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Creative Basque People of France and Spain

The Basque Country is a region covering southwest France and northwest Spain that the locals call Euskal Herria, or “Basque speaker.” It is believed that the Basques are descendants of Neolithic farmers who became separated from other European communities due to their geographical isolation. Their land features mountainous terrain, rocky landscapes, coastal lookouts and an abundance of beauty! The
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-12-09   700 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-12-09

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ

00:25:54
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ!... ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਵਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਬੱਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਵਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ; ਉਥੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-14   1548 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-14

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ

00:20:51
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ - ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-13   851 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-13

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ

00:29:49
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾਂ ਹਾਂ" - ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇਥੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, "ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੈ"- ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-12   957 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-12

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

00:15:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

Among the Austronesian peoples of the world, the Bunun aboriginal group of Taiwan (Formosa) lives at the northernmost and highest point on Earth. They are known as the patron saints of Yushan Mountain, the island's tallest mountain. They have an orally-based culture with no written language, and they are also the ethnic group with the most ceremonies among Taiwan (Formosa)'s aborigines. Today, we explore the Bunun’s legends and rituals. The Bunun’s grandest festival is the harvest celebration. The pasibubut (eight-part polyphony) sung at the festival is a world-renowned traditional musical art form. While expressing the group’s best wishes and gratefulness to Heaven, the key point is the singers’ harmony and the sincerity in their hearts, rather than the prayer’s lyrics. The statues at the gate of Tao-yuan Primary School in Taitung County’s Yanping Township are unique. They are of a red-billed black bulbul and toad. These humble animals are the superheroes of a Bunun legend. The Bunun believe that the red-billed black bulbul originally did not have a red beak, red feet, or a black body, and the toad did not exist. The bird's appearance changed, and the toad was created because of saving the Bunun people. All ceremonies are regarded as important events by the Bunun people. For any ceremony, there will be group singing and dancing, just as pasibutbut (eight-part polyphony) is sung to Heaven during the harvest festival. The Bunun plant a staple food called millet. When millet is harvested, they hold a Homeyaya (Millet Offering) and sing to express their gratitude to Heaven. This is a Homeyaya song that the Bunun elders performed for us. Next is a song by the children from the Bunun Tao-yuan Primary School Choir, and is sung especially for our viewers! The meaning of the song is to thank and pray to Heaven and the ancestral spirits for a healthy environment and giving the Bunun people peaceful days!
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-11-11   1018 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-11-11
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ