ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦੁਭਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਸਬੀਆਂ ਪਕੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?ਜਿਉਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਧੁਪ ਸੇਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਥਰ ਉਤੇ, ਆਓ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?"ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 1 of 3

00:11:27
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 1 of 3

Be Kind to Animals Week has been observed in the first full week of May every year since 1973. Although it started in the US, this is a celebration of compassion that all of humanity can participate in. In honor of Be Kind to Animals Week, we start this three-part series of shows by exploring ways to make your home inviting and accommodating for wildlife of the air, specifically birds. Many human friends have a front yard and backyard or even a balcony which can serve as a small sanctuary for our feathered friends. Birds may be attracted to a garden or porch by offerings of food. Just as a guest comes into your home and you may offer him some tea and vegan biscuits, offering some food is a lovely way to make friends with local birds. “It’s a profoundly important thing for some people. It’s a way of connecting with nature in a truly simple way.” But it is important to remember that to be a gracious host involves feeding responsibly. The key is to research what type of food is beneficial for these winged friends so that you are helping to keep them healthy. For most birds, a round, flat dish such as the kind usually found at the bottom of a pot plant makes a great serving platter. And it’s important to remember that the food you provide is intended to be a snack – so please don’t feed too much.Birds such as woodpeckers, chickadees, yellow-rumpled warblers, wrens and more love eating a certain specialty… vegan suet! Vegan suet may be made from organic, non-genetically modified ingredients such as millet, peanut butter, and raisins.Hummingbirds are attracted to gardens that have trumpet-shaped or tubular flowers in vibrant colors such as red, orange, blue and yellow, and blossoms that contain a lot of nectar.Many people take delight in feeding hummingbirds via purpose-built feeders. The United States-based Hummingbird Society gives a recipe calling for 200 grams (1 cup) of white cane sugar, and 710 or 950 milliliters (3 or 4 cups) of spring water. It’s important to note that the sugar used needs to be white cane sugar. As any great host knows, the other part of serving food to friends at gatherings is the clean-up! Cleaning bird feeders is essential for bird health, so please pay close attention to how to do it best.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-03   622 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-03

Altruistic Animals

00:15:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Altruistic Animals

Today we would like to share with you some amazing stories of animals who turned their selfless concern into loving action for the benefit of others. Let’s start with a cat named Kuu. Cat Assists Dog with Dementia. Cat Saves Baby from Danger. Dog Keeps Lost Child Safe and Warm. Cat Saves Caregiver from Fire. Dog Saves Family from Fire. Let’s now meet a bull calf named Oliver. Bull Calf gives Love to Blind Bison. Just like humans, we animals are beings that have feelings. There are times when each of us needs some support, and these are the opportunities for those close to us to let their nobility shine and give selflessly. I trust you have enjoyed today’s stories and are perhaps even inspired to lend a softer heart and a more generous hand to all of Earth’s inhabitants.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20   1738 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20

Greening French Cuisine with Chef Sébastien Kardinal (vegan), Part 1 of 2

00:15:23
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Greening French Cuisine with Chef Sébastien Kardinal (vegan), Part 1 of 2

On today’s program, we are delighted to introduce the very active, high-profile French vegan chef, food critic, videographer, and author of numerous vegan cookbooks, Sébastien Kardinal. Mr. Kardinal is also a devoted vegan activist who tirelessly protects the lives of animals through his vegan cooking classes, video demonstrations, and as a food critic of vegetarian and vegan restaurants in Franc
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-29   561 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-29

Shining World Compassion Award Recipient: Free the Bears – Courage to End Animal Cruelty

00:15:37
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Free the Bears – Courage to End Animal Cruelty

Dr. Mary Hutton from Perth, Australia, founder of Free the Bears, has dedicated the past 25 years of her life to rescuing and combating cruelty to bears. Striving to stop their suffering “for as long as there are bears in need,” Free the Bears, established in 1995, has helped rescue and provide ongoing care to hundreds of bears at their sanctuaries in Laos, Cambodia and Âu Lạc (Vietnam). Fr
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-28   454 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-28

“Why Vegan?” Interview with Anna Bonifert (vegan), Part 2 of 2

00:11:07
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Why Vegan?” Interview with Anna Bonifert (vegan), Part 2 of 2

“This is Kitti. She is about two and a half years old. She was rescued from a small garden, where she was bred to be sold, and then used for her eggs, and at the end she would have been slaughtered. I had a rescued chicken before Lotti, and we wanted to get a companion for Lotti, so we got Kitti.” “It happened that Lotti became very sick and died in the summer, and Kitti could not really get over
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-07-26   550 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-07-26

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 2 of 2

00:12:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 2 of 2

Much research shows that male birds with brighter plumage colors have a better chance of pairing, as females recognize bright plumage colors as an indicator of good health and strength. In order to tell subtle color differences between individual males, females produce more opsins or specialized light sensitive proteins in their retinas over time. This causes the male’s plumage to become more and
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-23   415 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-23

Woodstock Farm Sanctuary - True Love to Animals

00:15:02
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Woodstock Farm Sanctuary - True Love to Animals

Woodstock Farm Sanctuary (WFS) was established in 2004 by an extraordinary couple, Jenny Brown and Doug Abel, outside of Woodstock, New York, USA. These two lovely people noticed that there was an abundance of help for dogs and cats in need but very little aid available for animals abused by the animal livestock industry. Thus, they decided to build a sanctuary to take care of animals rescued from
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-07-19   385 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-07-19

“Why Vegan?” Interview with Anna Bonifert (vegan), Part 1 of 2

00:11:23
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Why Vegan?” Interview with Anna Bonifert (vegan), Part 1 of 2

Anna Bonifert is one of the best-known Hungarian vegan animal activists. She is the author of several books and articles on animal welfare and veganism, including “Why Vegan?: Questions about veganism you haven’t dared to ask yet,” which was published in 2014. “My big dream was the ‘Book of Animal Rights Activists.’ I have always wanted to become a writer, but I have never been interested e
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-07-19   351 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-07-19

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 1 of 2

00:13:30
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 1 of 2

"We belong to the family of passerine birds, who are renowned for the striking colors the males display on their plumage. Many people consider us one of the most beautiful birds in North America. Therefore, we have a nickname 'nonpareil' in French, which means “without equal.” In Mexico we are commonly known as siete colores, meaning 'seven colors.' ""Carotenoids, melanin and porphyrins are
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-16   555 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-16

Shining World Compassion Award Recipient: Owen Colley – Pure-hearted Endeavor for Animals

00:13:47
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Owen Colley – Pure-hearted Endeavor for Animals

In today’s program, we travel to Hingham, a small, suburban coastal town located on Boston Harbor in the South Shore of the state of Massachusetts, United States. Hingham, also called the “Bucket Town,” is most commonly known for its colonial history and having the oldest church in America. Six-year-old Owen Colley is from Hingham, but the lovely kindergartner had a special connection to Au
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-14   384 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-14

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 3 of 4

00:12:06
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 3 of 4

"There are so many wonderful personal success stories that I've heard from people over the years. One of my favorite examples that I share in my book is that of Ken Chadwick. Ken was the Dining Services Director at American University in Washington D.C. when I met him. And he kept hearing from students that they wanted more vegetarian/vegan options on their menus. …And so, he quickly teamed up wit
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-08   408 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-08

Bats - Our Invisible Friends with Kristin Tieche (vegetarian), Part 2 of 2

00:15:04
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Bats - Our Invisible Friends with Kristin Tieche (vegetarian), Part 2 of 2

In part 1 Ms. Tieche shared with us that her purpose in making “The Invisible Mammal” was to increase awareness of the threats we are facing and to show how important bats are to humans and ecosystems. In today’s program, we’ll uncover more of the devastating diseases that bats have been suffering from and what humans can do to help save us. "When they get white-nose syndrome, this is a fungus tha
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-02   963 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-02

Bats - Our Invisible Friends with Kristin Tieche (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:14
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Bats - Our Invisible Friends with Kristin Tieche (vegetarian), Part 1 of 2

Ms. Kristin Tieche is from San Francisco, California, United States of America and has been involved in the filmmaking industry for many years, receiving much acclaim for her award-winning environmental and social commentary films. Her documentaries cover a wide variety of themes, from identity crisis in “Forms of Identification,” to urbanism, sustainability, and biking in “Velo Visionaries,” to w
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-25   526 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-25

Shining World Compassion Award Recipient: Animal Rescue Cooperative Craft Guild

00:12:14
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Animal Rescue Cooperative Craft Guild

In the midst of the devastating 2019 Australian bush fires, over 30 humans and an estimated one billion wildlife perished; many who survived suffered injuries and grieved the loss of their loved ones and their homes. It is during such sorrowful calamities that the generosity, warm-heartedness and compassion of people shine brightly through their caring acts for the most vulnerable. One dedicated o
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-23   413 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-23

Healing from the Inside Out with Food - With Chef Day Radley (vegan), Part 2 of 2

00:13:26
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Healing from the Inside Out with Food - With Chef Day Radley (vegan), Part 2 of 2

Today, we continue featuring Chef Day Radley, who shines brightly as a torchbearer of the Earth-saving plant-based movement. We were impressed by the success of her culinary school in London, The Vegan Chef Institute, which has produced more than 100 vegan chefs in less than two and a half years since its launch in November 2018. “I set up the school because I wanted to help create better chefs, w
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-17   1034 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-17

Shining World Award Recipients: Vigilante Angels of the Penguins on Middle Island, Part 2 of 2

00:13:57
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Award Recipients: Vigilante Angels of the Penguins on Middle Island, Part 2 of 2

Today, in Part 2 of the series, we will learn about their two special super canine guardians, Tula and Eudy, who are recipients of the Shining World Hero Awards. Tula is an eleven-year-old Maremma who retired last year after safeguarding penguins for 8 years. Her sister, Eudy, has shared the job with her and will also retire this year. In part 2, Dr. Patricia Corbett, Coordinator of the Pro
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-16   981 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-16

Cleaner Wrasses: The Dentists of The Sea

00:15:00
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Cleaner Wrasses: The Dentists of The Sea

As you learn about our species, you will be amazed by the job we do. We work just like a beauty salon in the human world. I forgot to tell you that I have a big family, including four unique cousins: the Black Spot, the Hawaiian, the bicolor, and the red lip. All my cousins live mostly in the tropical Pacific Ocean. My kind, the bluestreak, is the most well-known cleaner wrasse of them all. We lov
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-11   568 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-11

Shining World Award Recipients: Vigilante Angels of the Penguins on Middle Island, Part 1 of 2

00:12:37
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Award Recipients: Vigilante Angels of the Penguins on Middle Island, Part 1 of 2

In our 2-part series, we are delighted to tell you the story of the Middle Island Maremma Project and their two guardian dogs, Tula and Eudy. Today, we will learn about the Project, and the teams’ loving endeavors of conserving the penguin population in the famous Island tourist attraction. We are lucky to have Dr. Anne Wallis, Chairperson, and Professor Rob Wallis, Finance Officer, share some inf
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-09   503 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-09

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

00:15:20
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

The Amazon rainforest is truly a paradise for us monkeys! My kind, the emperor tamarin, also known by scientists as saguinus imperator, is a small-sized monkey species found mainly in the southwestern Amazon Basin located in Peru, with our population also spreading east to the northern part of Bolivia and into the state of Amazonas in Brazil. Emperor tamarins are characterized by a monotone
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-04   712 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-04

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

00:16:52
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

"Veganism - the Best Medicine for Good Health" with Dr. Jérôme Bernard-Pellet (vegan)

On today’s episode, we meet the highly respected medical doctor, scientist, nutritionist, biostatistician and author from France, Dr. Jérôme Bernard-Pellet. After observing that hospital wards were filled with patients suffering from diseases such as cancers, diabetes, and kidney failure, Dr. Bernard-Pellet decided to conduct intensive research into preventative medicine, with a focus on the relat
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03   1201 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-06-03

Shining World Hero and Compassion Award Recipient: Philip Wollen (vegan) – A Champion of Noble Causes

00:13:02
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero and Compassion Award Recipient: Philip Wollen (vegan) – A Champion of Noble Causes

Mr. Philip Wollen, award-winning philanthropist, animal rights activist and founder of Winsome Constance Kindness Trust, is described by his admirers as a legend, a hero, a visionary, an angel, and a saint. As a former Vice President of Citibank, Mr. Wollen was used to living a life of comfort with financial success, status and power. He was listed as one of Australia’s top 40 “The Brightes
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-02   859 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-06-02

The Unique Third Eye Tuatara

00:11:42
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Unique Third Eye Tuatara

I’m a tuatara, a unique native inhabitant from the island home of Aotearoa, also known as New Zealand. I am vegan. You may be wondering what my species’ name means. In Māori, which is spoken by the indigenous people of New Zealand who are called the Māori, it means “peaks on the back.” In the Māori tradition, it is believed we descended from an atua, or god, named Punga. He is the son of Tangaroa,
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-28   720 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-28
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ