ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦੁਭਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਸਬੀਆਂ ਪਕੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?ਜਿਉਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਧੁਪ ਸੇਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਥਰ ਉਤੇ, ਆਓ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?"ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Altruistic Animals

00:15:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Altruistic Animals

Today we would like to share with you some amazing stories of animals who turned their selfless concern into loving action for the benefit of others. Let’s start with a cat named Kuu. Cat Assists Dog with Dementia. Cat Saves Baby from Danger. Dog Keeps Lost Child Safe and Warm. Cat Saves Caregiver from Fire. Dog Saves Family from Fire. Let’s now meet a bull calf named Oliver. Bull Calf gives Love to Blind Bison. Just like humans, we animals are beings that have feelings. There are times when each of us needs some support, and these are the opportunities for those close to us to let their nobility shine and give selflessly. I trust you have enjoyed today’s stories and are perhaps even inspired to lend a softer heart and a more generous hand to all of Earth’s inhabitants.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20   1626 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man.” As we take this opportunity to contemplate the meaning of World Farm Animals Day, we call on humanity to be aware that all beings should live as equals and be treated with respect.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02   617 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02

The Unique Third Eye Tuatara

00:11:42
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Unique Third Eye Tuatara

I’m a tuatara, a unique native inhabitant from the island home of Aotearoa, also known as New Zealand. I am vegan. You may be wondering what my species’ name means. In Māori, which is spoken by the indigenous people of New Zealand who are called the Māori, it means “peaks on the back.” In the Māori tradition, it is believed we descended from an atua, or god, named Punga. He is the son of Tangaroa,
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-28   313 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-28

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

00:15:25
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Tim Barford (vegan) -Trailblazer for UK's Vegan Festivals

On today’s program we meet Mr. Tim Barford, a dedicated, hard-working, enthusiastic special events organizer devoted to promoting the vegan lifestyle wherever and whenever he can. In 2003, Tim founded VegFest, one of the first vegan festivals in the UK. From humble beginnings, VegFest has since become the largest vegan event in the country. More recently, Tim organized the first Plant Powered Expo
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-27   317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-27

The Tenderhearted Love of Animal Mothers

00:14:49
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Tenderhearted Love of Animal Mothers

A mother’s love is absolute and pure. Whenever her babies are in need, a mother always tries her best to help them without even considering her own safety.One day in the summer of 2019, Animal Aid Unlimited, an Udaipur, India-based non-profit that helps street animals, received an urgent call. A stray dog was howling and crying frantically for help because her puppies were buried in the deb
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-14   341 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-14

John Oberg (vegan) – A Voice for the Voiceless, Part 1 of 2

00:14:49
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

John Oberg (vegan) – A Voice for the Voiceless, Part 1 of 2

Let’s start by hearing how changing to a vegan diet altered John’s perspective on animal cruelty. “The decision to stop eating animals and to become vegan was the best decision I’ve ever made in my life. I did it because I didn’t want to contribute to animal cruelty anymore. I’ve definitely felt like a weight has been lifted from my shoulders, and it’s been a beautiful thing. I feel like I can now
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-13   403 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-05-13

Sweet Farm: A New Kind of Sanctuary, Part 1 of 2

00:13:07
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Sweet Farm: A New Kind of Sanctuary, Part 1 of 2

“Sweet Farm is an animal sanctuary, an heirloom vegetable farm, and a tech haven dedicated to creating a more humane and sustainable world.” Sweet Farm is located in Northern California, USA, near the city of Half Moon Bay. It is such a unique animal sanctuary that it is sometimes referred to as Sanctuary 2.0! Sweet Farm’s philosophy is “Educate. Inspire. Innovate. Driving change to create a more
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-05-10   396 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-05-10

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 3 of 3

00:11:38
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 3 of 3

When wanting to nurture and attract wildlife to your garden, balcony or patio, it’s important to remember that animals can sense the energetic feeling of the home and that many animals will be attracted to more harmonious, uplifting and kind vibrations that they feel being emitted. “That is what causes the happiness or the sorrow of our life – the energies; the negative energy or the positi
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-08   288 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-08

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 2 of 3

00:11:14
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 2 of 3

In today’s show, we’ll explore things that can be done to make backyard pools safer for the wildlife that may come to visit and also for the animals already living there. To help prevent animals from falling into the pool in the first place, it’s a great idea to keep any surrounding trees neatly trimmed back so that they don’t hang over the water itself. It’s also a good idea to have a fence aroun
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-07   284 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-07

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

00:15:31
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

Despite having lost a kneecap as a teenager, causing her to experience constant pain when running, extraordinary Fiona is the holder of four Guinness World Records in endurance events, including being the fastest woman to complete a marathon on all 7 Continents. A compassionate vegan since the age of 6, Fiona has devoted her life to rescuing animals and promoting the ethical vegan diet. Supreme Ma
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-05-05   389 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-05-05

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 1 of 3

00:11:27
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 1 of 3

Be Kind to Animals Week has been observed in the first full week of May every year since 1973. Although it started in the US, this is a celebration of compassion that all of humanity can participate in. In honor of Be Kind to Animals Week, we start this three-part series of shows by exploring ways to make your home inviting and accommodating for wildlife of the air, specifically birds. Many
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-03   477 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-03

“Animalkind”: Remarkable Discoveries with Ingrid Newkirk (vegan), Part 3 of 3

00:13:26
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Animalkind”: Remarkable Discoveries with Ingrid Newkirk (vegan), Part 3 of 3

“We’re always learning something. Just the other day, we saw where some whales were actually rescuing seals from orcas. And so we find out all of these things, and we think, ‘Gosh, they’re really just like us, except they have superpowers that we don’t understand.’ ”“The relationship at the moment between humankind, this human supremacist attitude we have, and the rest of the animals – beca
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-05-02   443 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-05-02

The Cute and Fluffy American Mink

00:13:22
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Cute and Fluffy American Mink

Superb viewers, my name is Åsmund. I’m a wild vegan American mink from picturesque Denmark. Native to North America, we are considered clan animals and a symbol of luck by some Native American groups. We can be found not only in North and South America but also in portions of Europe. We live close to streams, lakes or ponds, as we have a semi-aquatic lifestyle. Our dens usually are burrows
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-30   229 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-30

Tim Thorpe (vegan): Campaigning for A Vegan World, Part 1 of 2

00:13:48
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Tim Thorpe (vegan): Campaigning for A Vegan World, Part 1 of 2

Today, we are honored to share with you an interview with Mr. Tim Thorpe, a Campaigns and Policy Officer of The Vegan Society. The Vegan Society is a non-profit organization based in London, U.K and has been promoting the plant-based lifestyle since 1944 when one of its founders, Donald Watson, first introduced the word vegan to the world.With a background in environmental conservation, Mr.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-04-29   333 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-04-29

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

00:16:04
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Compassionate Acts of Courage that Move Hearts and Minds: The Shining World Award Recipients, Part 1 of 2

Let’s start the show with a look at the caring work of an India-based eco-conscious innovation company. Observing the morphology of flowers, Mr. Agarwal and research scientist Saumya Srivastava at Kanpur Flowercycling Private Limited have been creating plant-based incense and leather from upcycled flowers. Supreme Master Ching Hai: “Gladly present Kanpur Flower cycling Private Limited the Shining
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-04-28   406 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-04-28

“Animalkind”: Remarkable Discoveries with Ingrid Newkirk (vegan), Part 2 of 3

00:13:10
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Animalkind”: Remarkable Discoveries with Ingrid Newkirk (vegan), Part 2 of 3

“When we were children, many of us read stories and we watched cartoons of animals who had mythological, wondrous superpowers. And what “Animalkind” does is it sets out to show us that real animals, not mythological ones, do have superpowers. We don’t have to go into space to look for intelligent forms of life. They’re all around us, right here on Earth. More is the pity that we ignore their feeli
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-04-25   690 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-04-25

Caspian Seals: Jewels of the Caspian Sea

00:14:30
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Caspian Seals: Jewels of the Caspian Sea

Today the Caspian Sea remains the largest inland body of water in the world, connecting Europe to Asia. We Caspian seals like the estuaries because the mouths of the rivers provide the chilled waters that we enjoy. When late fall arrives, we head up north for the birth of our newborn pups on the ice sheets. The lanugo coat that the young seal pups have must not become wet, as it does not repel wat
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-23   1213 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-23

SEA LIFE Trust: Safeguarding Marine Life and Habitats, Part 3 of 3

00:13:21
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

SEA LIFE Trust: Safeguarding Marine Life and Habitats, Part 3 of 3

On today’s show, we invite you to join us in enjoying the touching moment that the two belugas, Little Grey and Little White, return to their original home - the ocean. “And the great thing that happened, in moving Little White and Little Grey from China to Iceland, was that four of their carers in China actually committed to move with the whales, which is absolutely amazing.” Upon arrival to Icel
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-04-19   707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-04-19

“Animalkind”: Remarkable Discoveries with Ingrid Newkirk (vegan), Part 1 of 3

00:12:52
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Animalkind”: Remarkable Discoveries with Ingrid Newkirk (vegan), Part 1 of 3

A well-known organization which promotes veganism and the banishment of fur is the People for the Ethical Treatment of Animals, or PETA. The president and co-founder, Ingrid Newkirk, is a Shining World Compassion Award recipient. PETA has adhered to a simple principle since its inception, “Animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way.” T
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-04-18   461 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-04-18

Telemedicine: A New Frontier of Veterinary Services

00:15:29
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Telemedicine: A New Frontier of Veterinary Services

Now, in this Internet era, telemedicine has developed with lightning speed and gained great traction among younger generations for being convenient, cost-effective, less invasive and comforting. The COVID-19 pandemic has further transformed the conventional on-site vet visit. During the coronavirus pandemic, veterinarians have been asked to limit in-person contact. Thanks to the robustness of toda
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-16   339 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-16

Shining World Compassion Award Recipients: Indonesian Guardians for the Orangutans

00:20:34
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipients: Indonesian Guardians for the Orangutans

Two organizations from Indonesia whose mission is to protect the critically endangered orangutans and their habitats are, Conservation Agency of Central Kalimantan Natural Resources (BKSDAKT) and Borneo Orangutan Survival Foundation Indonesia (BOSF). Both organizations occasionally team up together with Bukit Baka Bukit Raya National Park (TNBBBR) as Bukit Baka Bukit Raya National Park, is a natur
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-04-14   392 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-04-14

SEA LIFE Trust: Safeguarding Marine Life and Habitats, Part 2 of 3

00:12:35
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

SEA LIFE Trust: Safeguarding Marine Life and Habitats, Part 2 of 3

Today, we continue our interview with Andy Bool, the Head of the SEA LIFE Trust. He will tell the story of the Beluga Whale Sanctuary and the challenges involved in returning the two beluga whales from the water park back to the ocean. “There have been many challenges in creating this world's first sanctuary for whales coming from a captive environment to a more natural environment. Firstly, it wa
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-04-12   445 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-04-12
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ