ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   1360 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:58
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   1241 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 142 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

00:27:30
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 142 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

"ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜੁਤੇ ਨਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-05-16   759 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-05-16

Keep Cool: Effective Ways to Manage Stress

00:12:45
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Keep Cool: Effective Ways to Manage Stress

Stress is a part of life. If you feel that you are troubled by chronic stress, there are several strategies to help you reduce and manage stress. Removing the root cause is a straightforward strategy to manage stress. If the news regarding an election makes you nervous and uptight, limit your time spent watching related news; if moving is the origin of the stress, comprehensively evaluate your sit
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-15   461 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-15

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਬਾਰਵੇਂ ਭਾਗ

00:31:05
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਬਾਰਵੇਂ ਭਾਗ

ਇਕ ਦਿਆਲੂ, ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਇਕ ਮੁਢਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਕ ਉਚੇ ਜੀਵ ਲਈ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਕ ਸਚੇ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਇਕ ਸਚਾ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਕ ਸਚਾ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪੁਚਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਸਲੀ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਇਕ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆਪਣੇ ਉਪਰ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-15   530 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-15

The Tenderhearted Love of Animal Mothers

00:14:49
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Tenderhearted Love of Animal Mothers

A mother’s love is absolute and pure. Whenever her babies are in need, a mother always tries her best to help them without even considering her own safety.One day in the summer of 2019, Animal Aid Unlimited, an Udaipur, India-based non-profit that helps street animals, received an urgent call. A stray dog was howling and crying frantically for help because her puppies were buried in the deb
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-14   342 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-14

The Best Inheritance, Part 1 of 2

00:17:46
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Best Inheritance, Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our drama entitled “The Best Inheritance,” written and performed by our Aulacese (Vietnamese) Association members. This is a story about Hiếu, a diligent Quan Yin practitioner, and his family who realize that being initiated into the Quan Yin Method by an enlightened Master is more valuable than any worldly possession.A long time ago, a father passed away leaving his in
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-05-14   630 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-05-14

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ

00:34:34
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ

ਪੁਲਾਂਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਵੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਲ, ਅਗਲੇ ਤਕ, ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਦਿਸਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁਖੀ ਜਾਤ ਵਜੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ: ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, " ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇਵੋ," ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-14   319 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-14

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ

00:30:22
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ

ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪੈਲੇਟੀਅਰ, ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਉਠੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਦੈਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਗਾਵੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਸਾਡੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-13   417 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-13

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ

00:27:03
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਹਮੇਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਸ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਦੇਸ ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੀਡਰਸਿਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-12   479 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-12

Traditional Music Instrument: The Bandoneon, Part 1 of 2

00:16:28
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Music Instrument: The Bandoneon, Part 1 of 2

“In ancient times, the spiritual practitioners who are connected to Heaven, at times tried to replicate the mesmerizing, wonderful music of the celestial abode by creating instruments. So, many of the instruments we have – like the harp, the piano, the violin, the flute, the Scottish bagpipes, etc. – they all correlate with the sounds of real Heavenly realms, except the real ones are much more inc
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-05-12   254 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-05-12

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 4 of 4

00:17:00
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Honoring Animal Sentience - France’s L214 Co-Founder, Brigitte Gothiere (vegan), Part 4 of 4

On today’s program, Brigitte begins by sharing the future plans of the Association. “We will continue to show what happens to animals, in a very concrete way, so people truly realize the misery we cause to animals by consuming animal products.” In July 2020, L214, along with several other organizations and business leaders, jointly launched a “Referendum for Animals,” the first such initiat
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-11   388 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-11

Dr. G. Yunupingu – Rainbow Child of the Australian Indigenous People

00:16:16
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Dr. G. Yunupingu – Rainbow Child of the Australian Indigenous People

Elcho Island, traditionally known as Galiwin'ku, is an island off the coast of Arnhem Land in the Northern Territory of Australia. Galiwin'ku is also the name of the island’s largest aboriginal settlement with about 2,000 residents. This island is home to the legendary artist, Dr. G. Yunupingu, one of Australia’s most successful international musicians. Singing in several Yolngu languages as well
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-05-11   170 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-05-11

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਅਠਵੇਂ ਭਾਗ

00:23:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਅਠਵੇਂ ਭਾਗ

ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ੀਵਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-11   361 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-11

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਸਤਵੇਂ ਭਾਗ

00:30:55
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ, ਸਤਵੇਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁੱਗ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-10   370 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-10

Traditional German Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Tofu Cutlets

00:11:37
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Traditional German Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Tofu Cutlets

“Today we will show you how you can prepare and cook vegan cutlets yourself. (It is originally called ‘Wiener Schnitzel,’ named after the Austrian capital Vienna. Over there, as here, it is a popular main course in home-style cooking. But today, we will show you how we prepare a compassionate, healthy, and climate-friendly vegan version of the ‘Wiener Schnitzel.’)” “(Yes. Other ingredients that we
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-09   358 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-05-09

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 141 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

00:31:25
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 141 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

"ਬੇੜਾ ਤੁਰਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹੌਰਾਜਨ ਵਲ, ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਟਜਲਕੁਐਟਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਦਾ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-05-09   805 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-05-09

Honoring All Mothers, Today and Every Day

00:15:38
Kids' Wonderland

Honoring All Mothers, Today and Every Day

Today is Mother’s Day, a day dedicated to all mothers for the comfort, protection, and guidance they have offered to children. For this occasion, a number of vegan kids have created their own unique expressions of love and gratitude toward their mothers. Let’s hear from vegan kids around the world expressing their love to their mothers and our beloved Supreme Master Ching Hai. “Thank you mum for y
Kids' Wonderland
2021-05-09   474 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2021-05-09

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 3 of 3

00:11:38
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

In Celebration of Be Kind to Animals Week - How to be a Gracious Host for the Animals, Part 3 of 3

When wanting to nurture and attract wildlife to your garden, balcony or patio, it’s important to remember that animals can sense the energetic feeling of the home and that many animals will be attracted to more harmonious, uplifting and kind vibrations that they feel being emitted. “That is what causes the happiness or the sorrow of our life – the energies; the negative energy or the positi
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-08   288 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-05-08

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ,ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ

00:27:18
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ,ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ

ਤੁਸੀ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਕਿਉਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-08   637 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-08

Sri Sarada Devi (vegetarian): The Manifestation of Divine Motherhood

00:16:36
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Sri Sarada Devi (vegetarian): The Manifestation of Divine Motherhood

Born on December 22, 1853, in Jayrambati, West Bengal, in India, Sri Sarada Devi was the wife and spiritual consort of 19th-century Hindu Master and Saint, Sri Ramakrishna Paramahansa. Sarada Devi is also endearingly known as the Holy Mother or Sri Sri Maa by the followers of the Sri Ramakrishna monastic order. A venerated woman Saint and mystic of the 19th century, Sri Sarada Devi was the embodim
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-05-08   292 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-05-08

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ,ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ

00:30:28
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਛਲਾਂਗ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟੰਨ, ਡੀ ਸੀ, ਜ਼ਲ਼ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਾਂਨਫਰੰਸ,ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਮਨੁਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਵੀਆਂ ਪਲੇਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੈਰ, ਫਿਰ ਮਨੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-07   453 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-05-07
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ