ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:49
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   1657 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   1342 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

The Young World Changers, Part 3 of a Multi-part Series

00:11:43
Kids' Wonderland

The Young World Changers, Part 3 of a Multi-part Series

An 11-year-old schoolgirl, Tamsyn Grillett from New South Wales spent her school holiday making care packages for those impacted by the bushfires in Australia. So far thirty-two toiletry packs have been sent to the NSW (New South Wales) RFS (Rural Fire Service) Commission. Allysha Nicole Nolasco, a 10-year-old Calgarian girl, was one of the three Calgary recipients of the Diana Award, a hum
Kids' Wonderland
2021-07-31   471 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2021-07-31

The Bold Confidence of the Striped Skunk

00:13:12
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Bold Confidence of the Striped Skunk

Our striped skunk family is native to North America, ranging from the Atlantic to Pacific Oceans. We always nest less than 3 kilometers from water. Although we can’t see very well because we are nocturnal and our eyes lack nictating membranes, our ability to smell and hear are exceptional. We normally live alone and although we like to only come out at night, we sometimes stay out looking f
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-30   422 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-30

Peanuts Wellbeing Sanctuary’s Vegan Recipe – Mick’s Roti Salad Surprise

00:16:23
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Peanuts Wellbeing Sanctuary’s Vegan Recipe – Mick’s Roti Salad Surprise

Mick Still and Tracey Keenan are the vegan co-founders of Peanuts Wellbeing Sanctuary, a Shining World Compassion Award recipient of a 10,000 US$ donation from our beloved Supreme Master Ching Hai in 2020. Today it is our pleasure to have Mick Still and Tracey Keenan demonstrate how to make Mick’s Roti Salad Surprise, a vegan dish loaded with healthy vibes, balanced nutrients, and palatable taste.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-25   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-25

His Excellency George Washington: Father of His Country, Part 2 of 2

00:17:28
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

His Excellency George Washington: Father of His Country, Part 2 of 2

Indeed, George Washington was a man of peace and had accepted his role only to serve his nation during its critical time. On December 23, 1783, he resigned as commander-in-chief of the Continental Army and returned to his beloved civilian life at Mount Vernon. In 1787, the Constitutional Convention to decide how the American nation would be governed began in Philadelphia, and George Washing
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-07-25   871 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-07-25

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 152 - ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਨੌਸਟਿਕਾਂ ਦੀ

00:21:48
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 152 - ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਨੌਸਟਿਕਾਂ ਦੀ

"ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਤਾਰੇ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੀ..." ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਫਰਾ ਦਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਗਾ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਮਾਨ. ਫਾਰਮਾਮਿੰਟ ਸਥਿਤ ਹੈ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-07-25   975 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-07-25

Amelia Nidlea-Polanin (vegan) - Spirited Wrestler for the Animals

00:15:56
Kids' Wonderland

Amelia Nidlea-Polanin (vegan) - Spirited Wrestler for the Animals

Yes, as a matter of fact I did. Amelia is from Illinois, USA. Like many 11-year-olds, she is into all kinds of sports, such as Jiu Jitsu and swimming, but wrestling is her favorite. She started wrestling when she was just 6 years old and has been a very successful competitor. She is a straight A student and the winner of PETA Kids’ 2020 Cutest Vegan Kid Contest. Our Supreme Master Televisio
Kids' Wonderland
2021-07-24   458 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2021-07-24

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 2 of 2

00:12:36
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 2 of 2

Much research shows that male birds with brighter plumage colors have a better chance of pairing, as females recognize bright plumage colors as an indicator of good health and strength. In order to tell subtle color differences between individual males, females produce more opsins or specialized light sensitive proteins in their retinas over time. This causes the male’s plumage to become more and
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-23   418 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-23

Vegan World Series - The Phenomenal Global Growth of Plant-Based Food Alternatives, Part 1 of 2

00:15:54
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan World Series - The Phenomenal Global Growth of Plant-Based Food Alternatives, Part 1 of 2

The recent growth in demand for plant-based products, including vegan beef, chicken, pork, seafood, milk, eggs, and honey has been nothing short of astounding. According to the multinational investment bank Barclays, the global sales of alternative meats could reach US$140 billion by 2029. The founder and CEO of Beyond Meat, Mr. Ethan Brown, left his lucrative career and started the Beyond
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-22   657 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-22

Vincent van Gogh: Infusing Life and Heart into Each Brushstroke, Part 3 of 3

00:16:35
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Vincent van Gogh: Infusing Life and Heart into Each Brushstroke, Part 3 of 3

In his early years, the beloved Dutch painter Vincent van Gogh worked unsuccessfully at various jobs. At the beginning of 1888, he travelled to Arles, and found sanctuary in the warm sun and vibrant colors of Provence. On May 1 of that year, Vincent rented part of the so-called "Yellow House,'' where he dreamt of making a "Studio of the South'' and of starting an artists’ collective community. His
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-07-22   328 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-07-22

The Brokpa People - Vegans for Thousands of Years

00:11:20
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Brokpa People - Vegans for Thousands of Years

The Brokpa are a unique indigenous community mostly living in the Ladakh area of India. They are also known as the Brogpa or Drogpa. They refer to themselves as Minaro, which means “Aryan.” The term Aryan in the ancient Indian language of Sanskrit translates as “distinguished” or “noble” and historically refers to a light-skinned people who spoke an Indo-European language. They entered ancient Ind
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-21   337 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-21

Shining World Compassion Award: Renata Singer (vegan) – Helping the Disadvantaged

00:12:14
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award: Renata Singer (vegan) – Helping the Disadvantaged

Join us today as we honor the life of educator, writer, and community activist, Renata Singer. Renata is an author, having written both fiction and non-fiction books, she has also co-founded charities that promote women's financial independence, she chairs the boards of multiple organizations, and leads Kadimah Jewish Cultural Center and National Library. A more recent project by Renata is
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-21   295 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-07-21

Woodstock Farm Sanctuary - True Love to Animals

00:15:03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Woodstock Farm Sanctuary - True Love to Animals

Woodstock Farm Sanctuary (WFS) was established in 2004 by an extraordinary couple, Jenny Brown and Doug Abel, outside of Woodstock, New York, USA. These two lovely people noticed that there was an abundance of help for dogs and cats in need but very little aid available for animals abused by the animal livestock industry. Thus, they decided to build a sanctuary to take care of animals rescued from
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-07-19   388 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-07-19

“Why Vegan?” Interview with Anna Bonifert (vegan), Part 1 of 2

00:11:22
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“Why Vegan?” Interview with Anna Bonifert (vegan), Part 1 of 2

Anna Bonifert is one of the best-known Hungarian vegan animal activists. She is the author of several books and articles on animal welfare and veganism, including “Why Vegan?: Questions about veganism you haven’t dared to ask yet,” which was published in 2014. “My big dream was the ‘Book of Animal Rights Activists.’ I have always wanted to become a writer, but I have never been interested e
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-07-19   353 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-07-19

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 151 - ਕੈਥਰ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਚ ਬਾਰੇ

00:23:19
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 151 - ਕੈਥਰ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਚ ਬਾਰੇ

"ਹਰ ਇਕ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਉਚੇ ਜਾਂ ਨਿਮਰ ਹੋਣ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-07-18   819 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-07-18

His Excellency George Washington: Father of His Country, Part 1 of 2

00:14:33
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

His Excellency George Washington: Father of His Country, Part 1 of 2

George Washington was born in 1732, a fourth generation Virginian. His father passed away when he was just 11, and his education was modest. The first position he held was as a land surveyor. In 1752, following the death of one of his brothers, George Washington inherited the family estate at Mount Vernon, on the banks of the Potomac River. This would be his home for the rest of his life. He also
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-07-18   1153 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-07-18

Vegans Are Cool, Part 7 of a Multi-part Series

00:17:46
Kids' Wonderland

Vegans Are Cool, Part 7 of a Multi-part Series

The lovely Melody from Sydney, has a big heart. After winning first prize in drawing for her age group, she donated her prize money to help sick children in hospitals. “Animals are so cute, we love animals. I told my friends to be vegan to keep animals happy.” “I want to be a doctor and a vet so I can help animals and people at the same time!” Some kids from Yilan are also going green by pl
Kids' Wonderland
2021-07-17   619 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2021-07-17

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 1 of 2

00:13:30
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Secrets to Birds' Vibrant Plumage Coloration, Part 1 of 2

"We belong to the family of passerine birds, who are renowned for the striking colors the males display on their plumage. Many people consider us one of the most beautiful birds in North America. Therefore, we have a nickname 'nonpareil' in French, which means “without equal.” In Mexico we are commonly known as siete colores, meaning 'seven colors.' ""Carotenoids, melanin and porphyrins are
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-16   558 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-07-16

Vincent van Gogh: Infusing Life and Heart into Each Brushstroke, Part 2 of 3

00:14:51
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Vincent van Gogh: Infusing Life and Heart into Each Brushstroke, Part 2 of 3

Vincent once said, “I want to give the wretched a brotherly message. When I sign [my paintings] ‘Vincent,’ it is as one of them.” From then on, Vincent lived an extremely austere life, often having to make a choice between pigments and food. Contemporary artists he admired, in particular, Jean-François Millet, had a profound influence on Vincent’s artistic development, especially on choosing the r
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-07-15   488 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-07-15

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 4 of 4

00:13:24
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 4 of 4

In her book, Kristie shares tips and tricks to help people shift to the healthy, environmentally friendly vegan lifestyle. "I have a lot of tips and tricks for encouraging people to be able to stick with their intentions. And the first is to decide what it is that you're trying to do. So, maybe it's by doing something like a Meatless Monday. Another is to set a goal and articulate that goal. Anoth
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-15   511 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-15

Brunei: The Abode of Peace

00:15:29
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Brunei: The Abode of Peace

Brunei is located on the northwestern side of the tropical island of Borneo. The island is also home to parts of Malaysia and Indonesia. The national flag features an image of two hands, representing the benevolent hands of the government and its promise to provide welfare, peace, and prosperity to the people, as well as the national motto (in Arabic): “Render service unto God’s Guidance.”
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-14   328 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-14
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ