ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:24:20

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

And they are the most charitable race onEarth. Most charitable citizens in the world. They give a lot. They give verygenerously out. Also, daily or commonly, they’re helping each other. Helpingneighbors and all that. Unconditionally. And they volunteer to do a lot ofwork. No pay. Just volunteer to help elderly people, to help here, help there,and help animals. They’re really good. (Yes, wonderful people.) Yes, yes,wonderful. That’s why God considered them, to reward them with a good presidentlike Trump, so that he can take care of them. he just wants to do good for his people.That’s a good employee of the people. And the bad employees – they don’t firethem. The good ones, they misunderstood, mostly because of the media. I blamethe media. “And now, here, this is the [psychic] analysisof Donald Trump. Around him, I perceive a positive, humanly warm,self-confident energy. […] The pressure around him, he tries to hidecompletely, in order to concentrate on the essential, namely the people, andtheir tasks. I can feel how he really wants to do something good. That seems tobe very important to him, and he keeps on doing it, even if it costs him a lotof effort at the moment. […] Interestingly enough, it feels like there is muchacceptance and calmness for his situation, and he seems really to accept it.[…] Finally, I perceived a Female close to him, a Being from the spiritualworld, who supports him and whom he can perceive relatively consciously for thefirst time in his life, changing his perspective and relativizing the thingsthat were normally important to him.”
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-24   1 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-24

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:52

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

Only the wise leaders, the wise people, canadmit their mistakes and change. These people are great. Only courageous, wiseand great people can admit they’re wrong and change. That’s why Trump is allalone. Not many people understand what he’s doing. Even if they do, they don’twant to admit it. I just hope they get better politicians.(Right.) Most people don’t know who is who. So like, good people, they thinkare bad because like Trump, he doesn’t do like a pattern that they are used to.Humans are creatures of habit. Bad or good, they continue that way, they likeit that way. Anybody else who comes in and shows a different way, better way,they don’t understand. They don’t want to. Even maybe inside they know it’sgood, but they don’t want to admit it. I keep telling you guys, it’s upside down.It is, it is. It seems that something is so heavy for people to make them wakeup. But once they wake up, I think it will be right away clear to them, butthey just need to wake up. …Otherwise, they’re just wasting their preciouslives, and even though they think they believe in God, but they don’tunderstand anything ‒ about God’s will, about free will, about religions, truly not. You can read 100,000 bibles, you cannot getenlightened, cannot get in touch with God just by reading. (No.) There is apower, it has to be transmitted from a human pole chosen by God. Just like youhave to plug in a socket, the right socket, the living socket, in order to getelectricity. …Deceased Masters, ascended Masters cannot help you to getenlightened or to get in touch with God. It has to go through a living humanpole, but nobody understands that. Only my disciples understand. …Because if wedon’t need a living Master, then Jesus did not have to come down, Buddha didnot have to incarnate. Guru Nanak did not have to transmit anything to Hisdisciples, did not have to be on Earth either.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-23   1184 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-23

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:13

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

The government leader, the leaders of any type in a nation, cannot be arrogant. (Yes, Master.) Because you will fall, you will harm people if you are too arrogant because you are too far from reality.He (Biden) harmed the Americans by letting the immigrants in ‒ in France, they say “n’importe qui,” means doesn’t matter who, ‒ just let them in, catch and let go, catch and let go. Catch means register, and just go. Go anywhere. (Yes, Master.) And then make the pandemic worse because they brought it from every different country. (Correct, yes.) Those countries who are not very strict with COVID regulations or vaccines. (Yes.) Those lesser countries. (Yes.) I just mean in a physical way. (Yes.) I don’t mean they are lesser beings in any way. It’s just a different country has a different status, financially or politically, or military-wise. (Yes.) So those countries from Latin America, they just came in, anybody, and then he just let them go anywhere. (Yes.) One or two or even many of them would have had been sick, would be COVID-infected, even if maybe they don’t show it. (Yes.) Didn’t even test, just catch and let go, registered and then go, even take them anywhere they want, and make the Americans more susceptive, more vulnerable for pandemic. More people die now, even children die. (Yes, Master.) And in Afghanistan, he just let all the troops go, and then whether people over there are rescued or not, doesn’t matter. (Yes.) Until international pressure and internal pressure, then he rush-rushed more airplanes to take them out. Still, too late. Don’t know how many are still trapped in there. (Yes, Master.) “FOX NEWS Interview Sept. 5, 2021: The evacuation’s not over, Mr. President. There’re still Americans stuck, SIV (Special Immigrant Visa) holders, Green Card holders, that right now as we speak, veterans groups are still trying to help get out. They’re trapped at airports, in the vicinity of airports around Afghanistan. You know why? Because the State Department won’t give the proper clearances for these private charter flights to get out. And in the few instances where they have, then the Taliban won’t let them go. You know what that’s called? That’s called a hostage. (Right.) And we are heading into a mass hostage situation, where the Taliban has all the leverage to get international legitimacy, access to billions in foreign currency, and economic assistance. And we handed them that legitimacy on a silver platter in the form of hundreds of Americans that Joe Biden left behind.”Maybe the Taliban won’t do anything to them because of fear of diplomatic problems, pray so! But still, the pressure for them over there, when everybody else is gone and they’re just left behind like that. (Yes. Unfair.) They feel very, very scared, very fearful. The psychological pressure on them is enormous. (Understand.) “Media Report from FOX NEWS Aug. 31, 2021: A pregnant U.S. citizen is trying to escape with her husband and her father. She claims the Taliban is blocking her and even kicked her in the stomach. She’s going to stay sheltered in place, hiding her identity, and hoping that her friends will continue to bring her food and keep her secret until frankly, we can come up with something new. We know her exact location but literally are afraid to even have a conversation about a rendezvous until we know where and when somebody could meet her. Anyone who wants to remain unknown, has to switch phones, turn them off, use all the techniques that you would use if you were in survival, escape and evasion. We also have an elderly couple, same thing: repeatedly went to the gate, waited at the gate with their blue (U.S.) passports, and did not get in. So, anyone that says that they didn’t break a promise to the American people and leave people behind, is wrong. Anyone who says that there aren’t people stranded is wrong. These people were stranded, they did everything they were supposed to do, and they simply were not a priority at the end.”And people died at the Kabul airport, and died, also, more elsewhere because of the drone strike. So, this is very clear evidence that Mr. Biden will harm the Americans and other countries’ citizens, also the international peace. (Yes. It is.) And how many more disasters can Mr. Biden afford, can the Americans afford to let him? (Right.) And this guy, McConnell, trying to play this game of good guy again. He can’t afford this. (No.) He’s supporting somebody who harms his co-citizens. (Yes.) That’s no good. He should retire. Or people should fire him also. (Yes, Master.) Anybody who did this kind of misjudgment, it’s not a mistake. (Yes.) Either deliberate or too stupid. (Right.) Or too much for the consolidation of his own position and power that he couldn’t care less who dies, who lives. He’s not fit to be in the position in the government anywhere. (No, he’s not.) Not just being a leader, but being anywhere in the government, especially at the top, in the center of the government in the Capitol. (Right.) As the Senate or as the House of Representatives. This kind of person is very harmful for the country. He gets paid to help, to protect, to promote the wellness of his country. And he did the opposite. (Yes.) The border problem, he also did not do much. And now many Americans die, obviously, in front of him, he still does nothing! He does nothing; he still supports this kind of action to harm more Americans. (Right. Yes.) That’s why this guy is no good. (I agree.) Does he realize what he’s doing or he’s just blindly trying so hard to protect his power, his grip on his colleagues, (Yes.) and whoever works with him, to show people that he’s a tough guy, that he knows everything, and he can decide things? To impeach Biden or not impeach Biden, it doesn’t lie in his hands alone. (Yes.) If the Senate and the House of Representatives realize the seriousness of Mr. Biden’s handling of everything, if they realize it, they couldn’t care less whether or not McConnell says what. (Yes, Master.) But it’s not for him to stand up and say, “No, Biden cannot be impeached. It won’t happen.” Can he foresee the future perhaps? Like a clairvoyant or something? Or is he so sure of his power grip on everybody that he can announce like that? (No.) It’s too arrogant. (True.) The government leader, the leaders of any type in a nation, cannot be arrogant. (Yes, Master.) Because you will fall, you will harm people if you are too arrogant because you are too far from reality. (Yes.) I don’t know if I am clear enough for you. You understand everything or not? (Yes, I understand, really. It’s really not fair to the American people too…) It’s not just not fair, it’s harmful! (Yes, it is truly harmful.) “Not fair” is too mild. (Yes.) He cannot afford to continue this way and supporting Biden so that he can make more trouble, can do more harm to the Americans and others, related others like maybe other international citizens, because of that. Because continue like this, it might make more war. (Yes, Master.) And many people will die because the international troops will also have to support Americans. (Yes.) They always did, because it’s a pact, it’s an alliance and NATO and all that, bringing many more people to die with. (Yes, understand.) So, this is not a mistake. It’s a taboo. I don’t know how you say this. Either very stupid or very arrogant that he doesn’t even realize the reality or is far removed from reality, or just too power-greedy that he couldn’t care less who dies, who lives. (Yes. It is like that.) (Yes, understand.) It’s become a habit for him now, just to say things big like that. Just to exercise a grip on anybody, so that everybody has to listen to him and feel like he’s a wise person. He’s not. (Yes, Master.) Can you see he’s not? (Yes.) Either that or he’s just too power blind that he would do anything just to consolidate his position. (Right, understand.) At the cost of other people’s lives. He should be removed, together with Biden. (They should be removed, yes.) Yes. (And soon.) It’s not because of Republican or Democrat or anything. But he just betrays anybody, and then befriends anybody, just so that everybody feels like they owe it to him. You see? Like their life depends on his judgment. (Yes.) So he can criticize or condemn them whenever he wants. And then when that person’s already down on his knees, he comes, extending his hands, and that person will forever be indebted to him. (Oh, gosh.) You see that? (Yes.) That’s a very wicked strategy. Normal situation, or not serious, OK. But this is people’s lives that he’s playing with. And I condemn that. Everybody should. (Yes, Master.) Should remove him immediately before he makes more trouble and causes more pain and suffering to the American people, who pay him through taxes. (Yes, Master. Yes.) He should be more loyal and protective toward them, his employers – the ones who pay him. (Yes, absolutely.) The Americans are the ones who pay him. They are his employers. He should be more protective toward them. Not to any individual just so that he can control all the powers. (Yes.) Control people mentally and psychologically. (Yes, Master.) I don’t know how to express this more eloquently. I’m just telling you as it comes out. (Yes, Master. Understand.) I said just straight from my heart, and the way I see it. (It is very clear and straightforward. Yes, Master.) It’s clear? (Yes.) Good. (It is.) Any questions about that? Any doubts? I can explain to you. Like, if you’re not clear anywhere? (Is there anyone who actually can remove Mr. McConnell? I wonder if actually someone can act on it.) I think they can, if they want to. If he’s not doing a good job, anybody can remove him. They should. (They should.) It depends on the constitution. (Right.) But he is clearly betraying his country and his people. (Right, yes.) If that’s the strongest possible that I can use the words for you. Even though it doesn’t look like it. Looks like he always says something, just so that he can be in the position of, maybe you call it like a “hero” or something. “Good guy.” (Yes.) Trump, and then now Biden, and Cheney and whoever. If other people contradict, he would come and defend for that person. Even if the House or the Senate don’t want that person, he will come up and defend for that person. So that that person will forever be indebted to him. Even if that person loses or wins, he always counts him as a friend. So he can beat a person, he can praise a person, he can drag the person down, and he can lift him up. He does all that! (It’s vicious.) Imagine. Just to look powerful. And people will be confused, don’t know anything and thinking he’s just a very fair person. No, he’s playing. (Oh, wow.) He’s playing games, mind games, psychological games, at the cost of other people’s lives, especially his own constituents. His own compatriots. (Understand.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-22   1612 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-22

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:23

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਚ ਉਤਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀ ਵਿਚ, ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜ਼ੇ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿਚ। ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ।) ਇਹ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗ‌੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-21   1980 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-21

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:30

ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ?, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਥੋਂ ਤਕ ਐਸਟਰਲ ਪਧਰ, ਸਾਰੇ ਪਧਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਲੋਕੀਂ ਉਥੇ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਸਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ। ਅਛਾ।) ਸੋ, ਅਨੇਕ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਧਰਤੀ ਉਤੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਸ‌ਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-20   2831 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-20

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:25

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

I pray that the world will wake up, especially those so-called leaders. They will just have to wake up, really dedicate themselves for the sake of their co-citizens or subjects, and not thinking of their power and their fame and their gain, and their selfish or bloody goals.And now, finally, Harris says she will pledge to help the Afghan women and children. They died already. Now, at last she says something. But I’m not sure if she will ever do anything (Yes.) to match up what she speaks. It’s just all talk, just fake. I don’t believe anything in this administration, Biden, Harris and Pelosi, (Yes.) and the rest of the group. (Right.) Some Democratic members are good, but many are so bad, just blind and just political, just for power. I’m so disappointed. (It is disappointing, yes.) But, for me, I knew it was going to happen like that if Biden’s in power. (Right.) It’s going to harm Americans and harm peace. I know. It’s so easy to see. (It is.) You don’t even need to have a third eye to see if the demons are behind him or not. You can see the way he decides things or talks, you can know it is not good. (Yes. That’s true.) And Harris didn’t do anything even worth mentioning, and Pelosi, she just blah, blah all the time. It’s nothing. Nothing good comes out of them. Not even by talking, nothing good comes out, not to talk about action yet. (Yes, Master.) I just have to be straight with you and with the Americans, and then they decide what they want to do with their president. I have no power there. (Yes, Master.) I have no interest, no gain out of this. (True.) (Yes, Master.) So if I don’t speak the truth and straightforward, who else would? (Right.) Maybe we just air it all out. They believe it or not, I don’t care. (Understand.) Because there’s a logic behind it. (Yes, there is.) You can see the reason. (You can see. Yes.) Otherwise, it’s so difficult to explain why he does that, why he did that, why she said like that, why they do like this. It’s all useless. They are standing there, staying in their position, taking money from taxpayers, living a wealthy life and comfortable, do nothing good for their citizens, for their employers. The normal Americans or taxpayers are their employers. (Right.) They are the employees, but they don’t do anything befitting good behavior of an employee. (Yes.) So the employer should fire them, so simple. The Americans should know that they are employers and the administration, the government are their employees. In any country, in any company, if an employee doesn’t do their job well, they are fired. Very simple. (Right.) They’re taking money from Americans to do their job, (True.) and they don’t do well, then the employers, the Americans, should fire them. Very simple. (Yes, it is.) Did I answer you all? (Yes, Master.) Any question about that anymore? (I think no.) No, then (It’s clear. It’s clear.) is there another question? (One last question.) Tell me. (In Afghanistan, should the European countries take things into their own hands to negotiate an extension for bringing back the allies or people who worked with the coalition, and not rely on the United States anymore? Because it seems the Biden administration doesn’t know how to handle the situation.) Yeah, but first, they have to see if the Taliban, really keep to their words, like they want to be modernized, they changed, they are moderate now, (Yes.) and that they have human rights, women’s rights, and they will cooperate with the international community, and they will let women work and be free, study and all that. But there is a catch, saying according to the Islamic framework, then I don’t know. That can be very big. (Yes.) Just like they say, “Women, you should stay home, because the soldiers are rough.” (Yes.) They’re not trained to be nice and respect women. But if they stay home, they still can go from door-to-door, knocking at their door. (True.) And if the woman opens the door, maybe they rape them or kill them or take them out and execute them because of any reason or mistake or whatever. (Yes, Master.) So what’s the use of saying this and doing that? They don’t walk the talk. So it doesn’t matter if the United States deals with them or the European Community deals with them. (Right.) They have to change. They have to respect their own people. (Yes.) Respect and protect them, especially women and children. If they don’t, then if it were me, I would just ignore them. If you cannot help the Afghan children and women to be safe, then at least you ignore the Taliban. (Yes, Master.) Otherwise, if you work with the Taliban, strengthen their power and position, they will continue to oppress and harass and rape their women and children. (Yes.) Then you like cooperate with them, condoning all this kind of behavior. (Right.) They just execute anybody at random, and just kill any woman the way they see fit. (Yes.) If I’m European or American, I don’t accept that. I cannot cooperate with killers, murderers. (Yes. Of course.) It’s not fair. Not fair for the women and children. They live in fear. They are terrorized. What kind of government would give their citizens this kind of feeling? (Yes, Master.) No, nowhere. Nowhere we can see such an extreme terrorism within their own country. People are terrified of them, especially women and young girls. So it’s not about who’s cooperating with them, it’s about how they are cooperating with their citizens, taking care of their citizens, and protecting their rights. (Yes.) Especially woman and children. (Yes, Master.) It is good that the Europeans and the Americans are always united like all the way up to now. (Yes.) So they are stronger. They show solidarity with each other so they help each other to regulate (Yes, it’s good.) some upheaval or some injustice in the world and make the world a little better than without them. (Yes, Master.) It’s better they work with America, with the United States of America. But you also need a good president to work with. (True.) Working with Biden, he kills everybody. You can see that. (Yes.) First, let somebody kill, and then later make an excuse to revenge. And then they revenge you back. America revenges them, the Taliban or whoever revenges them back, and the circle never ends. (Right.) The devil’s cycle or circle never ends. (True. Yes.) The Buddha and Jesus always emphasized that: Must cut the cycle of vengeance. Must forgive, make friends, otherwise it will never end. The cycle doesn’t just end here, but also after life, in hell, it will not end. (Yes.) People will suffer, the perpetrators will suffer more, more, more, more, more, more, forever in hells as well. Not just this lifetime that we should worry about. (Yes, understand.) So this is a really, grave, very, very serious and grave problem with venging. (Yes.) That’s why God said, “Vengeance belongs to me.” (Yes.) The Buddha emphasized peace. (Yes.) All good religions emphasized that. (True.) Any more questions? (I think that’s it, Master.) That’s it? Good, good. (Yes.) Because we have so much work these days that I don’t know if we could even afford to take care of world, so-called behavior or politics. This is not just politics as usual. It is humanity at stake. It’s peace at stake. (Right.) It’s the whole American society in danger, and Afghanistan also in danger. Many people involved, or bystanders also. And the international community will also be affected. (Yes, Master.) So, it’s not politics. Got that? (Yes, yes, understand.) OK then. If no more questions, I wish you well. God bless. (Thank You, Master. God bless. Thank You so much.) I pray that the world will wake up, especially those so-called leaders. They will just have to wake up, really dedicate themselves for the sake of their co-citizens or subjects, and not thinking of their power and their fame and their gain, and their selfish or bloody goals. (Yes.) What for want to conquer a world? I’m telling you, the world is ending. Ending signs are everywhere. If we don’t wake up, we will have no more world to live in, no more planet to stay on. (Yes.) Not to talk about fighting with each other for a seat in the presidential, prime minister’s palace, or parliament or senate, whatever. (Exactly.) Or a land or country. (Yes, right.) Trump has realized all that. That’s why he just wanted peace everywhere, tried to encourage and to compromise halfway, so that people have peace. (Yes.) But then, somebody like Biden comes up in between and spoils it. (Yes. It’s really bad.) So that you can see who is what. (Yes.) You can see that he’s really steered by demons’ influence. I can see it. (Yes.) I just hope that the psychic people can tell their government, their people openly. I think they also fear the revenge. So nobody dares to speak up anything. (Oh.) I’m the only woman to do that?? I don’t regret. I don’t regret. (You’re brave, Master.) I might just well say it, if nobody else is there. (Thank You as always for speaking the truth and we also hope for…) What is my life for if I cannot speak the truth, if I cannot help anything? If I don’t have weapons, at least I have my right to free speech and true speech. (Yes.) I have to say something when I know it’s truth and I believe in everything I said, I believe everything Heaven told me, also, in confirmation. (Yes, Master.) OK, my love. (Hope people will listen and understand.) I hope so. (Yes. Should listen.) If they don’t, at least for my conscience. I have to speak for those who cannot speak, like the women, the girls in Afghanistan and some other Muslim countries. (Right.) They cannot speak for themselves. They have no means to. And if they go out on the street and protest, they will get crushed or imprisoned by the government because maybe the government officials and employees also, they do the same. They’re also maybe raping women in secret or harming women in secret, taking bribes of the molesters and all that stuff. You never know. So, the women in such countries have no rights, no mouth, no power, nothing. I have to speak for them no matter what. (Yes, understand, Master.) Whether it’s safe or not, I have to, (Understand.) have to speak for them and speak the truth, only the truth, nothing but the truth. (Yes.) I can swear on any Bible that I spoke and speak and will speak the truth always, (Yes, Master.) especially when it’s concerning others’ safety, dignity, and the humans’ right to live a normal, decent, peaceful life. (Thank You, Master.) You’re welcome. OK, my love. My well wishes to all of you, in-house workers and outside workers for the Supreme Master Television and all the initiates. Keep safe, keep healthy, praying to God. Be humble, be grateful for your life and your health and your safety. May Heavens, may God, may Allah be with you. Amen. (Amen, Master. Thank You.) May our world have peace and have vegan policy. (Yes, we pray also. Thank You, Master, be safe) Thank You, Love. (and healthy.) Thank you. (We love You also.) Thank you, love you too, love. And I’ll speak to you some other time. (Sure.) So now you at least you have all the questions from everybody. They should be happy that you helped them to ask, because I cannot just speak to everybody one by one. (Understand.) It’s not convenient right now (OK.) and I don’t have much time. (Yes. Understand.) Every time setting up things and talking to one by one, it takes up too much of my precious time right now. I use all my seconds, minutes to meditate, to pray, to bless the world. (Yes, Master. Appreciate it.) So I apologize to everybody that I cannot speak to all of you one by one, but my love is with all of you, one by one. May God be with you and guide you and protect you, all of you. Amen. (Amen.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-19   1690 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-19

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:27:39

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

Because with the revenging and revenging back and forth, back and forth, peace never comes. Peace cannot come if people keep revenging each other like that. Even killing their own countrymen, their own compatriots. (Yes.) For no reason. Whatever reason, it’s not correct. It’s not according to God’s mercy and not according to any humane behavior. We’re all humans, we have to be good to each other and helping each other. (Master, in a previous Fly-in News, Master talked about one of Her dogs and how he told Master that he was Master’s husband in a previous life. Could Master tell us more about him? Is he coming life after life to help with Master’s mission?) Not life after life, but often, whenever he can. And honey, sweetheart, sugar pie, we have too much work right now, me, (Yes.) and the world is in big, big sorrow and trouble. I have really no mood, no inspiration to talk about my private and public life. (Understand, Master.) And too many to talk about if I have to talk about all of my relationships in the former lives. Then, I think I will have to stay in the world forever. To talk about all that. And then there will be new ones all the time. (Yes. Understand.) I say some small things and that’s enough already. (OK. Yes, Master.) Sorry. I really am not in the mood to tell some fairytales or former relationships and stuff. (Yes, Master.) Maybe in some other time. Who knows? Yes, my love? (Yes. I understand, Master.) Thank you. (Thank You.) (There are reports saying that the Biden administration gave away the names of Americans and US allies to the Taliban. Master, should they still cooperate with the Taliban after the deadly attacks that happened recently?) My God. This is a taboo. You just signed a peace deal and you don’t even know how the Taliban’s going to react yet, or govern themselves yet. It’s a taboo to give your own people, a name list, away, give it away to the so-called enemy, a former enemy. (Yes.) It takes some time to work with them to know if they’re sincere and peace-loving. (Yes.) Between the United States and the Taliban, and also between the Taliban and their own people. We don’t know. The Americans don’t know yet. So to give away a list like that, it’s endangering the lives of American servicemen there. And also their families, and relative and friend connections. It’s so easy to find them. (Yes.) And then it could become a blacklist for murdering, killing or assassinating. (Yes, Master.) Or taking into prison, whatever they would do. It’s so easy. (Right.) And then now, there was an attack on them like that. (Yes.) I’m not sure how they’re going to deal with this. Under Biden anything could happen. Any illogical thing, dangerous thing could happen. Not to him. To his people, to the Americans who expose their lives in dangerous situations to help others. Some of the Marines and soldiers there, they died rescuing women and children, and Afghans from the dangerous zone. (Yes.) They’re pulling them out, that’s why they died. They kept coming to pull them out. That’s why they died with them. (Right.) Or died with babies also, because they were taking care of babies, until the last minute. Some of them were like that. That’s what I saw on the news. (Yes.) And that’s what I knew also from inside. That’s why I said they go to Heaven. Different Heavens accordingly, but Heavens. (Yes.) God has mercy to whoever gives mercy to others. They were really unconditional. They were really brave, courageous, and kind, and loving. To the extent that, like sainthood. (Yes, it’s true.) They were young and full of hope and had a long life in front of them. The whole future. Some had a wife and kids at home. There was one soldier expecting his first baby ever. And he was looking forward to coming home. (Yes.) As well as the wife. And now no more. They won’t ever see him anymore. (It’s too sad.) You cannot give the list of your servicemen to others, whom you don’t know you can trust or not yet, because you have to test people before you can trust. (Yes.) Maybe we can trust the Taliban, but maybe not. We don’t know because for all the news I saw, they go looking for women. Knocking from door to door of the women and then the woman didn’t open, and when she opened, they killed her. And they went beating women up and hanging journalists or relatives of journalists, and looking for a newsman to kill or to harass or to murder or to execute, and do execute also, according to the news and photos and all that. (Yes.) So I don’t know if the Taliban will ever make themselves trustworthy within the international community yet. (I see.) I don’t know if they would ever change. Maybe they want to change but their underlings are not trained. (Right.) They even admit it. They tell women to stay in the home, inside, because their soldiers are not trained to respect women and not trained not to harass the women. (Right.) Harass meaning anything: rape, pillaging and snatching little girls away from family and all that. They did that before. And they still did in some cases. So how can anyone in the international community trust them? (Yes.) They have to educate their own people first, before they preach to the international community that, “Have to follow God’s teaching or Allah’s teaching,” whatever. (Yes.) The way they’re doing things, nobody dares to join the Muslim community. Because normal people, they like to live a normal, simple, peaceful life. They don’t want all this bloodshed. They don’t want all these terroristic deeds and actions and barbarous kind of handling of women and men and... (Yes, Master. True.) Like in America, they have two parties; they oppose each other. (Yes.) Fine. But they don’t go around and killing each other, murdering each other. (Yes.) So this is the difference between the West, Americans and the Taliban, if they don’t change. (Right, yes.) That’s why. That’s why people are angry and shocked, because the names of their relatives, friends and themselves are supposed to be confidential. It’s given to the Taliban for any excuse. I don’t know what they do. (Yes Master.) They have an excuse to do that, but still Biden is doing any kind of thing like that. And they trust Biden to protect the airport with some simply equipped American soldiers there. (Yes.) Just like that, just trust them. And that’s how it happened. Trust them (Yes.) and they get bombed and killed like that. And then that’s what Biden did. And the same, I read it in the news somewhere that he gave the names of all the important posts of American’s sensitive working offices or the places or the names that the Russians should not cyber-attack. My God. Even give Russians the list like that also. And now he gave the list of the Americans and Afghan allies’ names. Make it so easy. Maybe the Taliban don’t want to kill them. But maybe they leaked out the information to another (Yes.) so-called terrorist organization, that’s how the bomb happened. (Oh, right.) (Yes, Master.) And it might not be the single incident. I hope it is. I hope it is done with now. (Yes. Let’s hope.) Because with the revenging and revenging back and forth, back and forth, peace never comes. Peace cannot come if people keep revenging each other like that. Even killing their own countrymen, their own compatriots. (Yes.) For no reason. Whatever reason, it’s not correct. It’s not according to God’s mercy and not according to any humane behavior. We’re all humans, we have to be good to each other and helping each other. Not murdering each other, anytime, anywhere at random like that, even children, elderly and women. (Yes.) The helpless, the vulnerable. They are in a vulnerable situation at the airport. (Yes, they are.) That is not noble, that’s not gentlemanly. It’s lowlife. (Yes.) The way you just attack people and kill them at random when they are vulnerable, when they have no means to defend. That’s lowlife. (Yes, Master.) Low level. And that’s very ugly. This kind of action, it’s ugly, it’s devilish and its barbarous, and it’s utterly despicable. (True.) Because some of the Taliban may be in touch with other similar groups. And they could give the list to them. (Yes.) If the Taliban don’t kill them, the other group might. (Yes, understand.) There are other groups as well, similar groups like Al-Qaeda or ISIS-K, or whatever. And others. (Yes, Master.) So they might leak out the names and they might harm their lives. (Yes. I see.) Like 20 years they’ve been together. They still are. (Yes. Understand now.) You see, now, America made it happen so that there is war between them and the ISIS, (Right.) and between the ISIS and the Taliban as well. (Yes.) And between America and the Taliban also, because the Taliban is now condemning the drone strike from America. The Americans were conducting a drone strike to revenge the Kabul airport bombing. (Yes.) And then now, the Taliban also died in that attack. And before that, they said they vowed to track down and revenge the ISIS-K for this. (Yes, yes.) And then the Americans did the same. (Oh, yes.) They also vowed to revenge the evil. Both of them said the same. (Yes.) But the Americans did do some strikes with drones. Not on the ground but with drones. You know the drone stuff? They can send an empty, small little device with bombs in it. (Yes. Understand.) It can kill people from afar without having troops on the ground. (Yes.) This, can do only on a small, small scale. (Right. Yes.) And then, because of that, both of them vowed to do the same thing, but now the Americans did it and the Taliban condemned them. (Yes, I see.) This is so funny. It’s truly funny. So now, at least three groups become enemies now. The ISIS and the Taliban become America’s enemies. (It’s worse than before.) Before that, the Taliban was the enemy of the ISIS and vowed to find them and punish them. See what I’m saying? (Yes.) It is all because of Biden also. Because he delayed the evacuation. He should have evacuated everybody before his forces draw out completely. (True.) At least they have protection. You see, they have strong power, deal with the position of strength. But the way he did it is dealing with the position of weakness. (Right.) No people would do that. No stupid people would do that, not to talk about a president. (Yes, Master.) Not even the most stupid soldier or general would do that. So that’s what why I told you, it’s the zealous demons that influence him, so that more people will die. More vengeance and more people die. More people die, more vengeance. More vengeance, more people die. (Yes, Master.) So that they can feast themselves. Whenever they want to eat, they leave the human’s body, go out, eat and come back in the human’s body. Whenever Biden wants to make some important decision, they will come in, (Oh! That’s terrible.) or make some important speech, they come in and pilot him to say what, to do what. See that? (Yes.) That’s why it’s all against logic and reason. (It is.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-18   1488 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-18

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:25:14

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਸ ਜੀਣੀ ਇਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿੰਦਗੀ, (ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ।) ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਨਿਘੇ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ। (ਹਾਂਜੀ।) ਇਤਫਾਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਵਡੇ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-17   1601 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-17

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:18

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਯੁਧ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। (ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ।) ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਧ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦ‌ੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰ‌ਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, (ਹਾਂਜੀ।) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। ਇਹ ਸੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-16   1910 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-16

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:29:44

ਬਦਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਵਾਂਗ- 11ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਿਛੇ ਜੇਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-15   3057 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-15

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:24:01

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਮਾਂਡਰ-ਇੰਨ-ਚੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਬਸ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। (ਹਾਂਜੀ।) ਘਟ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-14   1868 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-14

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:16

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਸਕ ਸੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ਼ੀ, ਉਹ ਲਗਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਦਿਲ, ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਚਮੁਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-13   1983 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-13

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:49

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਤਨੇ, 70% ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-12   2417 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-12

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:47

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਦ ਦੁਖ ਪਾਉਂਗੇ, ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖ-ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਬਚ‌ਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ! ਇਹ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ! ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ! ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰੋ!!!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-11   1649 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-11

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:39

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਤੇ। (ਵਾਓ।) ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗਾ ਜਿਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਬਸ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਕਰਕੇ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਜਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵਡੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਜਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਣਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਯੁਧ ਕਿਸੇ ਜਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-10   1593 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-10

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:45

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਾਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-09   1801 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-09

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:11

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਉਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਲੀਬਾਨ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-08   1853 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-08

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:29:25

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਵੀਐਤਾਨਮ ਵਿਚ, ਔ ਲੌਕ ਵਿਚ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਵੋਚਲ‌ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ! (ਓਹ!) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਹਿਣਾ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ, (ਸਮਝੇ।) ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗਹੁ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? (ਓਹ!) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਕਦਾਰ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-07   1903 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-07

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:01

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ‌ਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲਿਆਵੇਗਾ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੇਕ, ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਚਿਤ, ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਹਨ - ਅੰਦਰੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-06   2112 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-06

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:38:11

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਐਸਟਰੋਨੌਟ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਗੁਰੂ, ਰੁਹਾਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਦਿ। (ਸਹੀ ਹੈ।) ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀਏ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ਼ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-05   1934 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-09-05
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ