ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:05

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ੀਬ ਹੈ! ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ? (ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ।) ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। (ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ।) ਉਥੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ... (ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ।) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-24   2236 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-24

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:24:19

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੋਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ। (ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਹੈਂਜੀ?) ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-23   2150 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-23

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:24:28

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਗੀਰੀ ਰਵਾਇਤ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। (ਠੀਕ ਹੈ।) ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਿਕਸ਼ੂਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ।) ਗੀਰੀ। (ਗੀਰੀ।) ਪਤਨਜਾਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? (ਠੀਕ ਹੈ।) ਪੁਰਾਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਰਵਾਇਤ, ਪਰੰਪਰਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਗੀਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਕੁਝ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਾਲੀ, ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-22   2157 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-22

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:49

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਚੇਰੇ ਸਵਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਬਸ ਆਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ।" ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। "ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ।" "ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ।" ਉਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-21   2606 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-21

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:23:03

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਪੰਜ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮਾਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋ ਉਹ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ, ਓਹ, ਮੈਂ ਇਕ ਬਚੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਬਚੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਆਜ਼ਾਦ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-20   2760 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-20

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:17

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਜ਼ਕਲ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਲੋਕੀਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ। ਸੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਆਕਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-10   2189 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-10

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:07

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਲੋਕੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਸ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ। ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-09   2025 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-09

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:07

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਸਿਆ। ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਛਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਸ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚੁਕ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਸੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-08   2104 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-08

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:13

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਇਕ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ, ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਆਵਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਇਹ ਇਕ ਭਿੰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਵਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-07   2250 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-07

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:54

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਸ‌ਿਆਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁਧ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ: ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਧ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਕਤੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬੁਧ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ; ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਕਤੀ ਵਲ ਨਾ ਦੇਖੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-06   2012 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-06

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:29:29

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਬੁਧ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਪਖ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ, ਉਹ ਬਸ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਿਫਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ, ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ, ਬਸ ਵਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਸਨ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ, ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-05   2098 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-05

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:41

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇਖਣ ਲਈ 'ਕਾਉਸਪੀਰੇਸੀ," ਅਰਥਲਿੰਗਸ," "ਡੋਮੀਨਿਅਨ," ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦਸਣ ਲਈ। ਸੋ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਸਚਾਈ । ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-04   2148 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-04

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:05

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਕ ਚਰਵਾਹਾ, ਇਕ ਆਦਮੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਗਉਆਂ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਵਗ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਜੀਵਿਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ। ਸੋ, ਇਹ ਹਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਚਰਵਾਹਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-03   2399 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-03

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:28:48

ਸੂਤਾ ਨੀਪਾਤਾ: ਚਰਵਾਹਾ ਧੰਨਿਆ, ਨੌਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਚਮੁਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ,. ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਸ ਸਖਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-02   2855 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-02

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:36:11

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ। ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਵਾਵੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-08   2450 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-08

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:33:28

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸਵਰਗ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ। ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ! ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਧ ਆਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮਰੇ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ! ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-07   2925 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-07

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:08

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਅਜ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੇਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ - ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-06   3065 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-06

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:02

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-05   2768 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-05

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:30:00

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਵੀਗਨ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਹਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਗਨ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-04   2973 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-04

ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:37:41

ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਰਮ (ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਲਈ)। ਇਹ ਬਸ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜ, ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ; ਪੰਜ, ਛੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਚ‌ਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-03   2822 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-03
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ